CHỨNG

XUNG NHÂM NHIỆT CHỨNG

Iế Khái niệm

Xung Nhâm nhiệt chứng là chỉ nhiệt tà ẩn náu ở Xung Nhâm cùng tranh dành với huyết, xuất hiện.các biểu hiện lâm sàng kinh huyết mất sự giữ gìn, thấp nhiệt úng thịnh cho đến khí huyết bị ứ trệ.

Chứng này phàn nhiều do thể trạng vốn dươhg thịnh, Can hoà nung nấu ở trong, hoặc tà đổc xâm lấn ở trong làm tổn thương Xung Nhâm gây nên bệnh.

Biểu hiện lâm sàng chủ yếu là kinh nguyệt lượng nhiều và thời gian hành kinh kéo dài hoặc xuất huyết không qui tắc, bế kinh, nục huyết khi đang hành kinh, đau bụng dưới, đái hạ nhiều, không sinh đẻ, sau khi đẻ bị sốt cao, tròng bụng dưới có hòn khối v.v...

Xung Nhâm nhiệt chứng thường gặp trong các bệnh Nguyệt kinh sớm, Nguyệt kinh quá nhiều, Nguyệt kinh kéo dài, Băng lậu, Huyết khô kinh bế, Hành kinh đổ máu mũi, Sản hậu phát sốt, Ác lộ không dứt, bệnh Đái hạ.

Càn chẩn đoán phân biệt với chứng Thấp nhiệt dồn xuống Xung Nhâm.

II. Phân tích

Xung Nhâm nhiệt chứng có hư và thực. Hư nhiệt cđ thể do

thể trạng vốn âm hư hoặc ốm lâu mất huyết thương âm, âm hư dương thịnh gây nên. Thực nhiệt cđ thể do thể trạng vốn Dương thịnh hoặc ãn quá nhiều thức cay nóng trợ dương, hoặc tình tự quá kích động,-*Can hỏa hun đốt ở trong gây nên. Cũng co thể do cảm nhiễm tà độc, tiến thẳng vào Xung Nhâm, hoặc đang hành kinh, sau khi đẻ bị Nhiệt bệnh, nhiệt làm thương tổn Xung Nhâm mà phát sinh.

Vì Nhiệt của chứng này có Hư Thực khác nhau, vả lại xuất hiện ở nhiều loại tật bệnh, cho nên biểu hiện làm sàng đều không giổng nhau, phép chữa cũng bất nhất, cần phải phân tích kỹ. ví dụ:

Kinh nguyệt sớm xuất hiện chứng Thực nhiệt, biểu hiện là Kinh nguyệt lượng nhiều, sấc đỏ xấm, chất dinh, mạch Hoạt Sác; đó là thể trạng vốn có nội nhiệt, nhiệt quấy rối huyết hải gậy ụên; điều trị nên thanh nhiệt lương huyết, kèm theo thuốc điều khí hoạt huyết, cho ụống Cầm liên tứ vật thang (Y tông kim giám) gia chế Hương phụ.

Kỉnh nguyệt sớm xuất hiện chứng Uất nhiệt, biểu hiện là lượng kinh ra hoặc ít hoặc nhiềụ, sác đỏ hoặc tía hoậc có kèm những cục huyết nhò, hành kinh không thư sướng, thường có triệu chứng trước khi hành kinh bàu vú hoặc ngực sườn và bụng dưới trựớng đau, mạch Huyền Hoạt hoặc Huyền Sác; đó là thất tình quá kích thích uất lại hóa hỏa, bức huyết đi càn gây nên; Điều trị nên giải uất thanh nhiệt, dùng Gia giảm Đan chi tiêu giao tán (Trung y chứng trạng giám biệt chẩn doán học), nếu là tuổi trẻ thỉ nên dùng thêm 10 gaỊn Tử hà sa.

Kinh nguyệt sớm xuất hiện chứng Hư Nhiệt biểu hiện là hành kinh ra lượng ít, sác xấu, váng dầu mất ngủ, mỏi ỉưog, lưỡi đỏ ít rêu, mạch tượng Tế Sác; đây là âm hư dương thịnh, dương thịnh thì nhiệt, nhiệt bức huyết đi càn gây nên, điều trị nên tư

âm thanh nhiệt, dùng Lưỡng địa thang (Phó thanh chủ nữ khoa) gia Cam thảo.

Nếu nguyệt kinh quá nhiều xuất hiện Thực nhiệt chứng biểu hiện là hành kỉnh lượng nhiều, sắc đỏ xẫm, chất dính, có từng cục nhỏ, mạch tượng Tế Hoạt mà Sác; đây là Xung Nhâm có nhiệt ẩn phục, nhiệt bức huyết đi gây nên, điều trị nên thanh nhiệt lương huyết kèm theo thuốc htía ứ chỉ huyết, cho uống Tê giác địa hoàng thang (Thiên Kìm phương) gia Tam thẩt phấn, Tang diệp.

Nếu nguyệt kinh kéo dài xuất hiện Thực nhiệt chứng biểu hiện là hành kinh dàm dề không sạch, lượng ít sấc đỏ, mạch Tế Hoạt hoặc Tế ồác; đó là nhiệt quấy rối Xung Nhâm, huyết hải khững Ổn định gây nên, điều trị nên thanh nhiệt lưđng huyết kèm theo thuốc hóa ứ, nên dùng bài thuốc trên gia Đan sâm, Tam thất phấn.

Bệnh Bâng lậu xuất hiện chứng Thực nhiệt, thì biểu hiện xuất huyết không qui tác, thời gian xuất huyết kéo dài, ỉượng huyết ra lúc nhiều lúc ít, Qiạch Tế Sac hoặc Tế Hoạt, đây là uất nhiệt ở Xung Nhâm, huyết mất nơi pỉụỉạ gây nên, điều trị nên thanh nhiệt lựơng huyết, kèm theo thuốc chỉ huyết, vẫn dùng bài thuốc trên, có thể gia Sao Hoè hoa, Tam thất phấn. Nếu lâ người cao tuổi nên thêm Lộc hành thảo từ 20 đến 30 gam.

Nếụ huyết khô kinh bế xuất hiện Hư nhiệt chứng, biểu hiện là không thụ thai nguyên phát, đau bụng dưới, khoang chậu có hòn khối, sổt nhẹ, mồ hôi trộm, kém ãn, mạch Tế Hoạt hoặc Tế Sác, nguyên nhân do đàm nhiệt cố kết liên lụy đến Xung Nhâm gày nên, điều trị theo phép tư âm thanh nhiệt, hốa đàm làm mềni chất rắn, cho uống bài Tiếu lịch hoàn (Y học tăm ngộ) hợp với Tứ nghịch tán (Thương hàn luận) gia Bách bộ, Sinh Địa du.

.. ■ I ^ 1 +r-'

Đang hành kinh bị đổ máu mũi lại có chứng T&ực nhiệt, phần nhiều là ỉoại đổ máu mũị trước khi hành kinh, lượng kinh ra ít, kèm theo chứng tâm phiền đắng miệng, mạph Hoạt (nhưng có một số bệnh nhăn ngoài chứng đổ máu mũi trước khi hành, kinh, hoàn toàn không biểu hiện gì về đặc trưng co thể và chứng trạng tụ giácj, đây là Xung Nhâm quá nhiệt <trước khi hành kinh, Xung Nhâm hđt'thịnh, huyết nhiệt càng mạnh) bức huyết tràn lến trên gây nên; điều trị nên thanh nhiệt lương huyết, lý khí thuậh Kỉnh, chơ ủống Dẫn Kinh thang.

Sau khi đế ác lộ không dứt xuất hiện chứng Thực nhiệt thường biểu hiện là lượng ác lộ bài tiết khá nhiều, sác đỏ tía hoặc nj»ư nước tương, chất dính, có mùi hôi, bụng dựội đau, cự án, mạch Tế Sác vô lực; đây là cảm nhiễm độc tà, nhiệt uất ở Xung Nhâm gâv nên; điều trị nên thanh nhiệt giải độc, cho uống Nhân sâm bại độc ẩm.

Sau khi đẻ phát sốt xuất hiện chứng Thực nhiệt, biểu hiện là phát âổt Ố hàn, bụng dưới đau,j cự án, iượng ác lộ bài tiết hoặc nhiều hoậc ít, có mùi hôi, chất lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng, mạch Tế Sác cd lực; đâý ỉà sáù khi đẻ chính khí bị hư, tà độc nhân chỗ hư xâm nhập Bào cung gây hêri; điều trị nên thanh nhiệt giải độc, lương huyết hóa ứ, cho uống Ngân Kiều giải độc ắm; Nếu sốt cao, thêm Tử tuyết đan 3 gam.

Trong bệnh Đái hạ gặp chứng Thấp nhiệt, biểu hiện là đái hạ sác vàng dính, hoặc như mủ có mùi .tanh hôi, kèm theo chứng bụng dưới nặng trệ và đau, mạch bình thường họặc Tế Hoạt; đây là thấp nhiệt giót xuống, kết tụ ở Xung Nhâm gây nên, điều trị nên thanh nhiệt lợi "thấp kèm theo thuốc hoạt huyết, cho uổng Thanh nhiệt chỉ đái thang. Nếu đái hạ ra sác vàng lượng nhiều thì gia Chỉ xác, Cát cánh.

Xung Nhâm nhiệt chứng có thể phát sinh ở phụ nữ bất cứ lứa tuổi nào, nhưng thường 1S ở tuổi thanh xuân và ở tuổi sinh đẻ rộ rệt Ijhất, nhất là thời kỵ sịnh đẻ, vì có thai, sinh ctẻ và cho bú thựờng làm hao huyết thương Âm, Can hỏa dễ hụn đốt, hoặc do phòng sự không sạch dặn đến bội nhiễm, thựờng biểụ hiện là kinh nguyệt không điều, lượng kinh ra nhiều, thời gian hành kinh kéo dài, sác đỏ chất dính, phát sốt đau bụng, đái hạ táng nhiều, chất lưỡi đỏ, mạch Hoạt Sác. r ,

Xung Nhâm nhiệt chứng trong quá trình diễn biến và phát triển cơ chế bệnh, thường kèm theo bốn tỉnh huống:

Một là do nhiệt thuộc Dương tà, hao huyết thương Âm, thường dẫn đến Âm hư dương cang xuát hiện các chứng phát sốt (thường là sốt nhẹ) và gày còm.

Hai ỉà 40 nhiệt tà làm thương Khí, Khí bị thương thì tân dịch không phân bố mà sinh Thấp, Thấp với Nhiệt đồng khởi dẫn đến Đái hạ lượng nhiều.

Ba là Khí tổn thương thì huyết đi không thư sướng mà sinh ứ, huyết đi bị nghẽn dẫn đến đau bụng.

Bốn là ốm lâu chính khí bị hư, ứ thấp không hóa được, tích lại mà thành bệnh Trưng.

ỈII. Chẩn đoán phân biệt

Chứng Thấp nhiệt hạ chú Xung Nhâm với Xung Nhâm nhiệt chứng: cả hai đều thuộc Nhiệt chúng, Thực chứng, cho nên trên lâm sàng thường thấy các chứng nguyệt kinh quá nhiều sác đỏ tía hơi vàng, lượng nhiều. Nhưng thấp tà gây bệnh, tính chất uế trọc, cùng với tà nhiệt chọi nhau ở Xung Nhâm, chứng trạng thể hiện lại khác với Xung Nhâm nhiệt chứng, như nguyệt kinh lượng nhiều sác đỏ xẫm hoặc tía đen, có mùi hôi, chất 4ặc dính như mủ có lẫn vắn đục, vùng ngoại âm ngúa, trước hay Sàu khi hành kiiih đái hạ rá nhiều hoậc vàng hoặc đỏ hoặc có màu vàng xanh, dính và hôi, đồng thời mặt nhờn bắn, thân thể nặng nề, lưỡi đỏ rêu lưỡi vàng nhớt, mạch Hoạt Sác v viaxcó thể dựa vào đđ mà phân biệt.

Trích dẫn y văn

Phụ nữ không thụ thai thuộc chân âm bất túc, Xung Nhâm có phục nhiệt (Phụ khoa Kinh luân).

.. Nghỉ như Hoàng đái là Thấp nhiệt ở Nhâm mạch (Phó thanh chủ nữ khoa).

HỨA NHUẬN TAM

Xem tiếp >>

 

CHỨNG ÂM DỊCH KHUY TÔN

CHỨNG ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG BÀNG QUANG HƯ HÀN

CHỨNG BÀNG QUANG THẤP NHIỆT

CHỨNG BÀO CUNG HƯ HÀN

CHỨNG BỆNH THANH ĐƯƠNG không THĂNG

CHỨNG CAN ÂM HƯ

CHỨNG CAN ĐƠM NHIỆT

CHỨNG CAN DƯƠNG HƯ

CHỨNG CAN DƯƠNG THƯƠNG CANG

CHỨNG CAN HỎA THƯỢNG VIÊM 

CHỨNG CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG CAN HUYẾT Ứ Ở TRẺ

CHỨNG CAN KHÍ UẤT KẾT

CHỨNG CAN KINH THẬP NHIỆT

CHỨNG CAN PHONG NỘI ĐỘNG

CHỨNG CAN VỊ BẤT HÒA

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG HƯ HÀN

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG KẾT NHIỆT

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG TÂN KHUY

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG THẤP NHIỆT

CHỨNG ĐÀM HÓA QuẤY RỐI TÂM

CHỨNG ĐÀM KHÍ CẤU KẾT

CHỨNG ĐÀM NHIỆT ÚNG TẮC Ở PHẾ

CHỨNG ĐÀM NHIỆT VỊ LẤP TÂM KHIẾU Ở TRẺ

CHỨNG ĐÀM THẤP NGHẼN TRỞ Ở BÀO CUNG

CHỨNG ĐÀM Ứ CẤU KẾT

CHỨNG ĐỜM KHÍ HƯ

CHỨNG ĐỜM NHIỆT

CHỨNG ĐỜM UẤT ĐÀM QuẤY NHIỄU

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG HÀN ĐÀM 

CHỨNG HÀN ĐÀM NGĂN TRỞ PHẾ

CHỨNG HÀN TÀ NGƯNG ĐỌNG Ở BÀO CUNG

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀ TRỆ CAN MẠCH

CHỨNG HUYẾT HÀN

CHỨNG HUYẾT HƯ

CHỨNG HUYẾT NHIỆT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT Ứ

CHỨNG KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ HÃM

CHỨNG KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ NGHỊC

CHỨNG KHÍ THOÁT

CHỨNG MẠCH TẾ NGHẼN

CHỨNG NGUYÊN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT CÚC SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT ĐÀM

CHỨNG NỘI NHIỆT BỐC MẠNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHẾ KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG PHẾ KHI HƯ

CHỨNG PHẾ KHIÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ KHÍ SUY TUYẾT

CHỨNG PHẾ NHIỆT QUÁ THỊNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ THẬN ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHONG ĐÀM

CHỨNG PHONG HÀN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHÒNG HÀN PHẠM PHẾ

CHỨNG PHONG NHIỆT XÂM NHẬP Ở PHẾ

CHỨNG PHONG ÔN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG SAU KHI ĐẺ BÀI HUYẾT XÔNG LÊN

CHỨNG TÂM ÂM HƯ

CHỨNG TÂM CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM ĐỜM BẤT NINH

CHỨNG TÂM DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÂM DƯƠNG THOÁT ĐỘT NGỘT

CHỨNG TÂM HỎA CAN THỊNH

CHỨNG TÂM HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG TÂM KINH THỰC NHIỆT Ở TRẺ EM

CHỨNG TÂM PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÂN DỊCH KHUY TÔN

CHƯNG TÁO BÓN

CHỨNG TÁO ĐÀM

CHỨNG PHẠM PHẾ

CHỨNG THAI HÀN

CHỨNG THAI NHIỆT

CHƯNG THẬN ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG THẬN ÂM HƯ

CHỨNG THẬN DƯƠNG HƯ THỦY TRẦN LAN

CHỨNG THÀNH DƯƠNG không THĂNG

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG THẬN KHÍ không BỀN

CHỨNG THẬN KHÍ không NẠP

CHỨNG THẬN TINH BẤT TÚC

CHỨNG THẤP ĐÀM

CHỨNG THẤP Khàn

CHỨNG THẤP NHIỆT

CHỨNG THỰC THƯỜNG TỲ VỊ

CHỨNG THỦY ÂM Ứ ĐỌNG TRONG

CHỨNG THỦY HÀN SA PHẾ

CHỨNG THỦY KHÍ LANG TÂM

CHỨNG THỦY THẤP TRÀN LAN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG HƯ HÀN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG KHÍ TRỆ

CHỨNG TRỞ CAN không GIÁNG

CHỨNG TRỌC ÂM không GIÁNG

CHỨNG TÝ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÝ HƯ SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG TÝ KHÍ HƯ 

CHỨNG TÝ không ThànG HUYẾT

CHỨNG TÝ PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ HƯ HÀN Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ THẤP NHIỆT

CHỨNG TỲ VỊ THỰC TRỆ Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ ÂM HƯ

CHỨNG VỊ CƯỜNG TỲ NHƯỢC

CHỨNG VỊ HÀN

CHỨNG VỊ HÒA THƯỢNG VIÊM Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ KHÍ HƯ

CHỨNG VỊ KHÍ PHƯƠNG NGHỊCH

CHỨNG VỊ NHIỆT

CHỨNG VỌNG ÂM

CHỨNG VỌNG DƯƠNG

CHƯNG VỌNG DƯƠNG

CHỨNG XUNG NHÂM không BÊN

CHƯNG XUNG NHÂM NHIỆT CHỨNG

CHƯNG XUNG NHÂM Ứ THẤP NGƯNG TRỆ 

CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

CHỨNG XUNG NHÂM HƯ SUY 

HỘI CHỨNG BỆNH ÂM HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH BĂNG HUYẾT

HỘI CHỨNG BỆNH DƯƠNG HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT THẬN

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT NHIỆT

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT TÁO

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT Ứ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HÃM

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ NGHỊCH

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ THOÁT

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ TRỆ

HỘI CHỨNG BỆNH TÂM KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

HỘI CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!

Thông tin trên Website :

www.thaythuoccuaban.com chỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.

. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH