CHỨNG TIỀU TRƯỜNG HƯ HÀN

CHỨNG TIỂU TRƯỜNG HƯ HÀN

Khái niệm

Chứng Tiểu trường hư hàn là chi Tỳ dương bất túc, Âm hàn thịnh ở trong đến nỗi Tiểu trường không phân chia trong đục xuất hiện các chứng hậu chủ yếu là đau bụng ỉa chẩy.; Bệnh phằn nhiều do Tỵ Vị vổn hư, ản uống sống lạnh hoặc mệt nhọc nội thương gây nên.

Biểu hiện lâm sàng chủ yếu là bụng đau âm ỉ liên miên, ưa xoa bóp, sôi bụng ỉa lộng, tiểu tiện vặt và khđ đi hoặc trong dài, lưỡi nhạt, rêu lựỡi trắng mỏng, mạch Tế mà Hoãn.

Chứng Tiểu trường hư hàn thường gặp trong các bệnh Tiết tả và bệnhr Phúc thổng.

Càn chẩn đoán phân biệt với chứng Thận dương hư.

Phân tích

Linh lan bí điển luận sách Tố Vấn viết: Tiểu trường là chức quan chứa đựng, biến hổa vật chất từ đấy mà ra. Tiểu trường chứa đựng thuỷ cốc ỏ trong Vị, tiêụ hổa và hấp thụ, phân biệt trong đục, thứ trong là tinh vi của thủy cốc qua sự chuyển vận của Tỳ phân bố toàn thân, thứ đục thấm vào Bàng quang dồn xuống Đại trường.

Sự hóa sinh tinh vĩ của thủy cốc trong cơ thể phải nhờ vào sự vận htía của Tỳ và sự phân biệt trong đục của Tiểu trường,cho nên Tiểu trường với Tỳ có quan hệ mười phàn trọng yếu. Nhưng công năng biến hóa vật chất của Tiểu trường lại phải trên cơ sở ngấu nhừ và chuyển vận thủy cốc của Tỳ Vị mới tiến hành được; Vì thế.tbường đem công năng của Tiểịt trường khái quát ở trong công nãng vận hdã của Tỳ.

Chứng Tiết tả trong chứng Tiểu trường hư hàn, phần nhiều biểu hiện đại tiện lúc nhão lúc lòng, dằng dai tái phát ra đồ ãn khổng tiêu, ăn uống kém sút hoặc sau khi ăn vào bụng đầy khó chịu, hễ âĩi thứ dầu mỡ thì sẽ làm đại tiện lòng tăng lên rõ rệt, sác mặt ua vàng, tinh thần mỗí mệt, mạch Tế Hoãn, phàn nhiều do Tỳ khí hư yếu, Tiểu trường tròng đục không phân, tmh vi ơủa thủy cốc khống biến hđa gâỹ nêĩí.

Mục Tiết tả nguyên lưu sách Tạp bệnh nguyên lưu tề chúc viết: Tiết tả lấ bệnh của Tỳ. Tỳ bị thấp không tiết tà đển nỗi tổn thương nguyên khi ở Lan môn không thể hợp vối thủy cốc, cùng dồn vào Đại trường mà thành! 'Tả. Nếii 'Pruiìg dương đã suý, hấn khí thịnh ở trong thì tả hạ ra nvréte trong hoặc’1*8 cặn bã đồ ãn uống, chân tay không ấm, mạchr Khẩn hoặc Trắm TếvẽPíực: Thiên Khẩu vấn sách ỉ linh Khu viết: Trung khí bất túc sặ, ỉặm biến hóa tiểu tiện, ruột sẽ sôi. Điều trị nên ôn vận Trung dương, cho uống bài Sâm linh bạch truật tán (Thái bình huệ.ỊỈậệ^ Ịiộaịịễ cục phương), Lý trung thang (Thương hàn luận).

. - Trong bệnh Phúc thống xuất hiện chứng Tiểu trường hư hận phần nhiều có chứng trạng đau bụng lên miên, lúc phát lúc dừng, khi đau ưa xoa bdp, khi đòi hoặc sau khi mệt nhọc càng đau tâng, được ăn hoặc được ấm thì bởt đau, đại tỉện lỏrig loãng, mệt nhọc, đóáĩi hơi, sợ lạnh, mạch Trầm Tế, phần nhiều do Tý VỊ hư suy, lâu ngày thì Tỳ dương suy hư, âm hàn thịnh ở trong mất quyền kiện vận gâý nên. Mục Cử thống luận sách Tố Vấn viết: Hàn khí ấn náu ờ Tiểu trường, Tiểu trường măt khả nãngtập hợp cho nên sau khi ia lpọg vẫn GỘn dau bụng. Điặụ ịrị nên dùng vị ngọt tính ấm để bổ dưỡng, ích khí tán hàn, cho uóng Phụ tử lý trung hoàn (Hòa tễ cục phương) gia giảmr tyếiỊị.iạ chấy kéo dài không dứt, trung khí hạ hãm, nên dùng thêm Bổ trung ích khí thang (Tỳ Vị luận). '

Trên lâm sàng, chứng Tiểu trường hư hàn sẽ dẫn 'đền Tỳ dương bất túc, đại tiện ra đò ân không trêu. Nếu bệnh kéo dài, Tỳ Vị cầng hự, bệnh Tỳ liên lụy đếh Thậri, "Tỳ Thận dương hứ xuất hiện chứng tinh thần mỏi triệt, sắc mặt úa vàng hoặc trẳng nhợt không tươi, ngần ăft trứớng bụng, ỉa chẩy khổng dứt ra nguyên đổ ãn, rêu lứỡi trằiig trơn, mạch Nhu Nhược Điềti trị tíển ôn bổ Tỳ Thậtì. 1 '■ ’ ‘ ' " n"‘

Chẩn đoản I&ần biệt '

Chứng Thận dương hư với chứng Tiểu trường hự hàn, cả hai đều thụộc chứng Hư. hàn, đ«u do ânvhàa thịnh ở trong mà xuất hiện đại tiện lòng loãngv ra nguyên đồ ăn, Chứng Tiểụ trườog hư hàn trên bản chất là cùng loại VỚỊ chứng Tỳ dương hư, \ả Tiệt íậ không ngừng, lâu ngày chuyển hóa ra chứng Thận dương hự, người cao tuổi càng gặp nhiều.

Thận dươhg hư tức Mệnh môn hỏa suy không giúp cho Tỳ VỊ ngấu nhừ đồ ăn, trước lúc tảng sáng, dương khí chưa mạnh, âm hàn thịnh một mình, đau vùng dưới rốn, sôi bụng và đi lỏng ngay, sau khi đi lỏng thì yên bụng, cho nên gọi là Ngũ canh tả, đổ là đặc điểm của Thận dương hư, còn có thể kèm theo chứng thân thể lạnh chân tay lạnh, lưng gối mềm yếu, lưỡi nhạt rêu lưỡi trắng, mạch Tràm Tế vô lực hai bộ Xích càng nặng hơn. Chứng Tiểu trường hư hàn do âm hàn thịnh ở trong, Tỳ dương bất túc, lâm sàng có chứng trạng chủ yếu là đau bụng liên miên, gặp ấm thì đỡ, sôi bụng ỉa chẩy không có thòi gian nhất định. Như vậy,

chắn đoán phân biệt không khđ khăn gì.

Trích dẫn y văn

Ăn uống vào Vị dồn xuống Tiểu trường, được Khí vận hành thì chia được trong đục, nước thấm vào Bàng quang, đồ ăn xuống Đại trường, điều hòa hai đường đại, tiểu tiện, thế thi làm sao mà ỉa lỏng được? Nếu khí khổng vận hóa, thủy cốc khổng phân chia, dồn cả vào con đường Đại trường thì ỉa lỏng... Hoặc là do nhiễm hàn, bởi vì hàn thì khí ngưng mất khả năng vận hóa thủy cốc, cho nên ỉa lỏng. Hàn khí công kích, trong bụng đau liên miên, ruột sôi dồn giđt không thành tiếng, thủy cốc không hóa được nên chát bài tiết ra trong lạnh như phân vịt (đại tiện như nước bên trong lởn vởn. có phăn), tiểu tiện trắng, mạch Trầm Trì, mình lạnh (Tiết tả Y Bién).

Chứng đau bụng do hàn tích, đau liên miên, khống tăng khổng giảm, ỡặp nhiệt thì hết đau chút ít, gặp lạnh thỉ đaù tăng. Mình không nđng, tiều tiện trong lợi, khi đau thì hạ Lỵ, đđ là chứng Hàn tích ở trong bụng vậy (Chứng nhăn mạch trị - Qừyén 4).

Cố GIA CHÍNH

Xem tiếp >>

 

CHỨNG ÂM DỊCH KHUY TÔN

CHỨNG ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG BÀNG QUANG HƯ HÀN

CHỨNG BÀNG QUANG THẤP NHIỆT

CHỨNG BÀO CUNG HƯ HÀN

CHỨNG BỆNH THANH ĐƯƠNG không THĂNG

CHỨNG CAN ÂM HƯ

CHỨNG CAN ĐƠM NHIỆT

CHỨNG CAN DƯƠNG HƯ

CHỨNG CAN DƯƠNG THƯƠNG CANG

CHỨNG CAN HỎA THƯỢNG VIÊM 

CHỨNG CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG CAN HUYẾT Ứ Ở TRẺ

CHỨNG CAN KHÍ UẤT KẾT

CHỨNG CAN KINH THẬP NHIỆT

CHỨNG CAN PHONG NỘI ĐỘNG

CHỨNG CAN VỊ BẤT HÒA

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG HƯ HÀN

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG KẾT NHIỆT

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG TÂN KHUY

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG THẤP NHIỆT

CHỨNG ĐÀM HÓA QuẤY RỐI TÂM

CHỨNG ĐÀM KHÍ CẤU KẾT

CHỨNG ĐÀM NHIỆT ÚNG TẮC Ở PHẾ

CHỨNG ĐÀM NHIỆT VỊ LẤP TÂM KHIẾU Ở TRẺ

CHỨNG ĐÀM THẤP NGHẼN TRỞ Ở BÀO CUNG

CHỨNG ĐÀM Ứ CẤU KẾT

CHỨNG ĐỜM KHÍ HƯ

CHỨNG ĐỜM NHIỆT

CHỨNG ĐỜM UẤT ĐÀM QuẤY NHIỄU

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG HÀN ĐÀM 

CHỨNG HÀN ĐÀM NGĂN TRỞ PHẾ

CHỨNG HÀN TÀ NGƯNG ĐỌNG Ở BÀO CUNG

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀ TRỆ CAN MẠCH

CHỨNG HUYẾT HÀN

CHỨNG HUYẾT HƯ

CHỨNG HUYẾT NHIỆT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT Ứ

CHỨNG KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ HÃM

CHỨNG KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ NGHỊC

CHỨNG KHÍ THOÁT

CHỨNG MẠCH TẾ NGHẼN

CHỨNG NGUYÊN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT CÚC SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT ĐÀM

CHỨNG NỘI NHIỆT BỐC MẠNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHẾ KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG PHẾ KHI HƯ

CHỨNG PHẾ KHIÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ KHÍ SUY TUYẾT

CHỨNG PHẾ NHIỆT QUÁ THỊNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ THẬN ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHONG ĐÀM

CHỨNG PHONG HÀN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHÒNG HÀN PHẠM PHẾ

CHỨNG PHONG NHIỆT XÂM NHẬP Ở PHẾ

CHỨNG PHONG ÔN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG SAU KHI ĐẺ BÀI HUYẾT XÔNG LÊN

CHỨNG TÂM ÂM HƯ

CHỨNG TÂM CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM ĐỜM BẤT NINH

CHỨNG TÂM DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÂM DƯƠNG THOÁT ĐỘT NGỘT

CHỨNG TÂM HỎA CAN THỊNH

CHỨNG TÂM HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG TÂM KINH THỰC NHIỆT Ở TRẺ EM

CHỨNG TÂM PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÂN DỊCH KHUY TÔN

CHƯNG TÁO BÓN

CHỨNG TÁO ĐÀM

CHỨNG PHẠM PHẾ

CHỨNG THAI HÀN

CHỨNG THAI NHIỆT

CHƯNG THẬN ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG THẬN ÂM HƯ

CHỨNG THẬN DƯƠNG HƯ THỦY TRẦN LAN

CHỨNG THÀNH DƯƠNG không THĂNG

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG THẬN KHÍ không BỀN

CHỨNG THẬN KHÍ không NẠP

CHỨNG THẬN TINH BẤT TÚC

CHỨNG THẤP ĐÀM

CHỨNG THẤP Khàn

CHỨNG THẤP NHIỆT

CHỨNG THỰC THƯỜNG TỲ VỊ

CHỨNG THỦY ÂM Ứ ĐỌNG TRONG

CHỨNG THỦY HÀN SA PHẾ

CHỨNG THỦY KHÍ LANG TÂM

CHỨNG THỦY THẤP TRÀN LAN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG HƯ HÀN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG KHÍ TRỆ

CHỨNG TRỞ CAN không GIÁNG

CHỨNG TRỌC ÂM không GIÁNG

CHỨNG TÝ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÝ HƯ SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG TÝ KHÍ HƯ 

CHỨNG TÝ không ThànG HUYẾT

CHỨNG TÝ PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ HƯ HÀN Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ THẤP NHIỆT

CHỨNG TỲ VỊ THỰC TRỆ Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ ÂM HƯ

CHỨNG VỊ CƯỜNG TỲ NHƯỢC

CHỨNG VỊ HÀN

CHỨNG VỊ HÒA THƯỢNG VIÊM Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ KHÍ HƯ

CHỨNG VỊ KHÍ PHƯƠNG NGHỊCH

CHỨNG VỊ NHIỆT

CHỨNG VỌNG ÂM

CHỨNG VỌNG DƯƠNG

CHƯNG VỌNG DƯƠNG

CHỨNG XUNG NHÂM không BÊN

CHƯNG XUNG NHÂM NHIỆT CHỨNG

CHƯNG XUNG NHÂM Ứ THẤP NGƯNG TRỆ 

CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

CHỨNG XUNG NHÂM HƯ SUY 

HỘI CHỨNG BỆNH ÂM HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH BĂNG HUYẾT

HỘI CHỨNG BỆNH DƯƠNG HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT THẬN

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT NHIỆT

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT TÁO

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT Ứ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HÃM

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ NGHỊCH

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ THOÁT

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ TRỆ

HỘI CHỨNG BỆNH TÂM KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

HỘI CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!

Thông tin trên Website :

www.thaythuoccuaban.com chỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.

. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH