CHỨNG PHẾ THẬN ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ THẬN ÂM HƯ

Khái niệm

Chứng Phế Thận âm hư là chỉ Phế âm khuy tổn, bệnh Ịậu ngày liên lụy đen Thận, xuất hiện các chứng hâu âm tân của hai tạng Phế Thận bất túc, Phế lạc bị tổn hại và thủy ^uy ,hỏa vượng; bệnh phần nhiều do tà nhiệt lưởng vưởng ở Phế, buòn thường quá độ, phòng lao buông thả gây nên.

Biểu hiện íâm sàng chu yếu là khái thấu. ít đờrn hoặc trong đờm có lẫn máu, khàn tiếng, lưng đùi mỏi yếu, tâm phiền ít ngủi xương ntíng ậm ỉ, sốt từng cơn, mồ hôi trộm, gò má đỏ, chát lưỡi đô ít rêu, mạch; Tế Sác. , ,

Ghứng Phế Thận âm hư thường gặp trong trong các bệrìh Khá! thấu, Suyễn chứngi Thất âm, Hư lao, Tiêu khát.

Càn chẩn đoán phân biệt với các chứng Phế âm hư, chứng Táo tà phạm Phế, chứhg Thận âm hữ và chứng Can hỏa phạm Phế.

Phân tích

Chứng Phế Thận âm hư cđ thể gặp trong nhiều tật bệnh. Như gập trong bệnh Khái thấu, vì nhiệt tà làm thương Phế, Phế lạc bị tổn hại, lâu ngày lan toả tới Thận liền biến thành ghứng hậu Phế Thận âm hư. Đặc điểm của bệnh là khái thấu ít đờm hoặc trong đờm có lẫn máu, ngũ tâm phiền nhiệt về đêm bệnh nặng hơn, họng khô ráo, có khi ù tai, choáng váng, cơ thể gầy còm, lưỡi đỏ ỉt rêu: mạch Tế Sác; Điều trị nên tự dưỡng Thận âm, nhuận Phế chỉ khái, cho uống bài Nguyệt hoa hoàn (Y học tâm ngộ). . ’ .

Chứng, Phế Thận âm hư gặp trong Suyễn chứng, ctí thể do khái Suyễn lâu ngày bệnh Phế liên lụy tối Thận, kim không sinh thủy, bệnh mẹ liên lụy đến con, gây nên Phế Thận ânv-ĨHí, lâm sàng thấy các chứng trạng suyễn gấp, động làm thì bệnh tãng, tinh thần mệt mỏi, họrig khô lưỡi ráo, lưỡi đố ít rêu, mạch Trầm Tế hoặc thấy Nhược ở bộ Xích; Điều trị theo phép tư am nạp khí, chọn dùng bài Sinhì mạch tán (Nội ngoại thương biện hoặc luận) hợp với bài Thất vị'đô khỉ hoàn (Y tông kỷ nhiệm biên).

Chứng Phế Thận hư gặp trong bệnh Thất âm - mất tiếng, phần nhiều do táo hỏá thương âm, tân dịch bị hun đốt, bệnh mác đã iấu thì Phế Thận đều suỹ, sự thanh túc của Phế kinh yếu kém, Thận âm khổíig cổ khả nâng đầng lên, cho nên khàn tiếng họng ráo, phần nhiều kiêm chứng ho khan ít đờm, hư phìẽn không ngủ được, lòng bận tay chân nóng; lưng đùi mỏi yếu, lưỡi đỏ, mạch Tế Sác; Điều trị. nên dưỡng âm nhuận Phế, hóa đàm, dùng bài Bách hợp cố kim thang (Y phương tập giải).

Trong bệnh Hư lao gập chứng Phế Thận âm hư, là do ốm lâu dẫn đến lao, tổn hại đến phần âm của Phế Thận, có chứng trạng, mỏi lưng, triều nhiệt, váng đầu ù tai, họng ráo ho khan khạc ra huyết, lưỡi sáng ít tân dịch, mạch Tế Sác; Điều trị nên dưỡng Àm nhuận Phế, tư Thận ích tinh, cho uống bài Chửng âm lý lao thang (Y tôn tát dộc) phối hợp với Đại bổ nguyên tiễn (Cảnh Nhạc toàn thu).

Chứng Phế Thận âm hư gặp trong bệnh Tiêu khát, phầri nhiều do táo nhiệt phạm Phế hoặc do buông thả tỉnh dục, tinh khí khuy hư, Thận âm bị hao, dẫn đẽn Phế Thận âm hư, Phế mất chức náng trị tiầ, sự nhiếp nạp của Thận không bền, mất tác dung co thát, thủy dịch dồn thẳng xuống, thèo đó tttà khát nhiều, tiểu nhiều thành bệnh tiêu khát; Điều trị theo phép nhuận Phế tư Ttíận, sinh tân dịch khỏi khát, chọn dùng bài Nhị đống thang (Ỵ họC' tăm ngộ) và lục vị địa hoàng hoàn (Tiểu nhi dượe chứng trực quyết; gia giầm.Chứng nàv thường gặp nầiều d người ốm lâu hoặc người cao tuổi âm hư, hoặegỉai đoạn cuối của nhiệt bệnh, tăo nhiệt hưn đốt âm dịch, liên lụy đến hai tạng Phế Thận mà hình thầnh Phố Thận âm hư.

Chẩn đoán phân biệt.

Chứng Phế âm hư với chứng Phế Thận âm hư, cả hai đều do tà nhiệt làm .thương Phế gây nên, đều cd các chứng về Phế âm bất túc, âm hư hỏa vượng. Nói chung, loại sau khằ nặng, loại trước khá nhẹ.

Chứng Phế Thận âm hư do ho lâu hại Phế, hoặc phòng lao quá độ mà hỉnh thành. Trên lâm sàng ngọài chứng trạng, miệng ráo họng khô và khàn tiếng, còn ctí cả chứng trạng Thận không nạp khí như đoản hơi không đủ để thở, hễ độrig làm thỉ bệnh tàng, tâm phiền không ngủ được, xương nóng âm ỉ và' triều nhiệt, lưng đùi ê mỏi, mồ hôi trôm, nam giới thì biểu hiện di tinh, nữ giới kinh nguyệt không đều v.v. Phế âm hư chỉ riêng một tạng Phế âm hư bệnh tinh tương đối ngấn, do lao tổn ho lâu tổn Phế âm gây nên; Âm dịch của Phế bất tủc, mất đi chức nâng thanh nhuận túc giáng, cho nên ho khan ít đàm, mất tiếng ngúa họng, nhưng không cđ chứng trạng Thận khổng nạp khí.

Chứng Táo tà phạnj Phế với chúng Phế Thận âm hư: Chứng Táo ta phạm Phế thuộc Thực chứng, phần nhiều gậpi ở mùa thu, táo tà hại người, hoặc là cảm nhiễm phong hàn, uát lại hóa nhiệt hda táo, hun đốt tân dịch ở Phế mà thành bệnh. Chứng Phế Thận âm hư phàn nhiều gặp ở người bệnh nặng hoặc sau khi ốm ỉâu bị hao thương âm dịch.

Bệnh biến chứng táo tà phạm Phế ỉà ở Phế, bệnh tỉnh khá nhẹ, bệnh trình khá ngán, cơ chế bệnh khá đơn thtiàn; Biểu hiên lâm sàng là ho khan ít đờm, thở thố thở suyễn, họng khô ráo, hoặc thấy các ehứng trạng phát sổt, khát nước, họng sưng đau, mũi khô hoậc chảy nựớc mũi, táo bổn, cb£t lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng khô, mạch Sác. Chứng Phế Thận Am hư liên lụy đến hai tạng, bệnh tình khá nặng, bệnh trinh khá dài.

Chứng Thận âm hư với chúng Phế Thận âm hư: Chứng Thận âm hư đa số gập ở người c£ thể hự yếu, gò nxá đỏ,’triều nhiệt, mồ hổi trộm, váng đầu ù tai, kém ngủ hay quên, lưng đùi yếu mội, hơn nữa thường đẫn đến âm hư sinh nội nhiệt, cđ thể thấy các chứng trạng họng khố lưỡi ráo, đại tiện bế kết, tiểu tiện ạén đò lưỡi đố ỉt rêu, mạch Trầm Tố. Chứng Phế Thặn âm hư thl ngoài chúng trạng của âm hư, còn biểu hiện các bệnh biếh à Phế bộ như chứng trạng khái thãu, it đàm v.v.

Chứng Càn hỏa phạm Phế với chứng Phế Thân âm hư: Can thể Ảm mà dụng'Dtfơng, vỉ tìọh chí lâm tổn thướng Can mất sự điêu đạt, sơ tiết mất chúc năng, uẵt lại hoá hoả, Can hoả bốc lên tổn thương đường lạc của Phế, làm hao tổn tán dịch. Chứng Can hỏa phạm Phế cđ thể thây các chứng trạng đau sườn, khí nghịch lén mà Suyễn, đờm ít mà vàng dính, đầu choáng mất đỏ, phiền nhiệt đáog miệng, khát nước, gò má đỏ tía, rêu lưỡi vàng ráo, mạch Huyền Sác. Chứng Phế Thận âm hư thi Phế âm bất túc, Thận thủy khuy tổn, thường gặp các chứng trạng khái suyễn khạc ra máu, đoản hơi, động làm thỉ suyễn nặng, về chiều nổng từng cơn, mồ hổi trộm, lưng đùi é mồi v.v. Căn cứ vào đđ mà chẩn đoán phân biệt.

Trích dẫn y văn

... Không biết trăm bệnh sinh ra từ Thận... Thận thủy rỗng không, không khả năng dẹp được -Tâm hỏa; Tâm hỏa tự do bốc lên làm hại Phế kim, làm tuyệt cẩc nguồn của Thận thủy. Kim Thủy suy vi không tháng nổi Can Mộc, Can mộc thịnh thì khác Tỳ Thổ mà lại sinh hỏa, Hỏa vượng một minh mà không có sự sinh hda, cho nên Dương có chỗ hữu dư mà ầm có chỗ bất túc, phát bệnh chỉ có nhiệt nhưng khống kéo dài (Hư lao - Vạn bệnh hòi xuản). . . , - .....

TRẤN BÍNH CÔN

Xem tiếp >>

 

CHỨNG ÂM DỊCH KHUY TÔN

CHỨNG ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG BÀNG QUANG HƯ HÀN

CHỨNG BÀNG QUANG THẤP NHIỆT

CHỨNG BÀO CUNG HƯ HÀN

CHỨNG BỆNH THANH ĐƯƠNG không THĂNG

CHỨNG CAN ÂM HƯ

CHỨNG CAN ĐƠM NHIỆT

CHỨNG CAN DƯƠNG HƯ

CHỨNG CAN DƯƠNG THƯƠNG CANG

CHỨNG CAN HỎA THƯỢNG VIÊM 

CHỨNG CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG CAN HUYẾT Ứ Ở TRẺ

CHỨNG CAN KHÍ UẤT KẾT

CHỨNG CAN KINH THẬP NHIỆT

CHỨNG CAN PHONG NỘI ĐỘNG

CHỨNG CAN VỊ BẤT HÒA

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG HƯ HÀN

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG KẾT NHIỆT

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG TÂN KHUY

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG THẤP NHIỆT

CHỨNG ĐÀM HÓA QuẤY RỐI TÂM

CHỨNG ĐÀM KHÍ CẤU KẾT

CHỨNG ĐÀM NHIỆT ÚNG TẮC Ở PHẾ

CHỨNG ĐÀM NHIỆT VỊ LẤP TÂM KHIẾU Ở TRẺ

CHỨNG ĐÀM THẤP NGHẼN TRỞ Ở BÀO CUNG

CHỨNG ĐÀM Ứ CẤU KẾT

CHỨNG ĐỜM KHÍ HƯ

CHỨNG ĐỜM NHIỆT

CHỨNG ĐỜM UẤT ĐÀM QuẤY NHIỄU

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG HÀN ĐÀM 

CHỨNG HÀN ĐÀM NGĂN TRỞ PHẾ

CHỨNG HÀN TÀ NGƯNG ĐỌNG Ở BÀO CUNG

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀ TRỆ CAN MẠCH

CHỨNG HUYẾT HÀN

CHỨNG HUYẾT HƯ

CHỨNG HUYẾT NHIỆT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT Ứ

CHỨNG KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ HÃM

CHỨNG KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ NGHỊC

CHỨNG KHÍ THOÁT

CHỨNG MẠCH TẾ NGHẼN

CHỨNG NGUYÊN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT CÚC SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT ĐÀM

CHỨNG NỘI NHIỆT BỐC MẠNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHẾ KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG PHẾ KHI HƯ

CHỨNG PHẾ KHIÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ KHÍ SUY TUYẾT

CHỨNG PHẾ NHIỆT QUÁ THỊNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ THẬN ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHONG ĐÀM

CHỨNG PHONG HÀN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHÒNG HÀN PHẠM PHẾ

CHỨNG PHONG NHIỆT XÂM NHẬP Ở PHẾ

CHỨNG PHONG ÔN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG SAU KHI ĐẺ BÀI HUYẾT XÔNG LÊN

CHỨNG TÂM ÂM HƯ

CHỨNG TÂM CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM ĐỜM BẤT NINH

CHỨNG TÂM DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÂM DƯƠNG THOÁT ĐỘT NGỘT

CHỨNG TÂM HỎA CAN THỊNH

CHỨNG TÂM HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG TÂM KINH THỰC NHIỆT Ở TRẺ EM

CHỨNG TÂM PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÂN DỊCH KHUY TÔN

CHƯNG TÁO BÓN

CHỨNG TÁO ĐÀM

CHỨNG PHẠM PHẾ

CHỨNG THAI HÀN

CHỨNG THAI NHIỆT

CHƯNG THẬN ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG THẬN ÂM HƯ

CHỨNG THẬN DƯƠNG HƯ THỦY TRẦN LAN

CHỨNG THÀNH DƯƠNG không THĂNG

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG THẬN KHÍ không BỀN

CHỨNG THẬN KHÍ không NẠP

CHỨNG THẬN TINH BẤT TÚC

CHỨNG THẤP ĐÀM

CHỨNG THẤP Khàn

CHỨNG THẤP NHIỆT

CHỨNG THỰC THƯỜNG TỲ VỊ

CHỨNG THỦY ÂM Ứ ĐỌNG TRONG

CHỨNG THỦY HÀN SA PHẾ

CHỨNG THỦY KHÍ LANG TÂM

CHỨNG THỦY THẤP TRÀN LAN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG HƯ HÀN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG KHÍ TRỆ

CHỨNG TRỞ CAN không GIÁNG

CHỨNG TRỌC ÂM không GIÁNG

CHỨNG TÝ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÝ HƯ SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG TÝ KHÍ HƯ 

CHỨNG TÝ không ThànG HUYẾT

CHỨNG TÝ PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ HƯ HÀN Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ THẤP NHIỆT

CHỨNG TỲ VỊ THỰC TRỆ Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ ÂM HƯ

CHỨNG VỊ CƯỜNG TỲ NHƯỢC

CHỨNG VỊ HÀN

CHỨNG VỊ HÒA THƯỢNG VIÊM Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ KHÍ HƯ

CHỨNG VỊ KHÍ PHƯƠNG NGHỊCH

CHỨNG VỊ NHIỆT

CHỨNG VỌNG ÂM

CHỨNG VỌNG DƯƠNG

CHƯNG VỌNG DƯƠNG

CHỨNG XUNG NHÂM không BÊN

CHƯNG XUNG NHÂM NHIỆT CHỨNG

CHƯNG XUNG NHÂM Ứ THẤP NGƯNG TRỆ 

CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

CHỨNG XUNG NHÂM HƯ SUY 

HỘI CHỨNG BỆNH ÂM HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH BĂNG HUYẾT

HỘI CHỨNG BỆNH DƯƠNG HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT THẬN

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT NHIỆT

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT TÁO

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT Ứ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HÃM

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ NGHỊCH

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ THOÁT

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ TRỆ

HỘI CHỨNG BỆNH TÂM KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

HỘI CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!

Thông tin trên Website :

www.thaythuoccuaban.com chỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.

. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH