CHỨNG THẬN DƯƠNG HƯ THỦY TRÀN LAN

chứng thận dương hư thủy tràn lan

Khái niệm

Chứng Thận dương hư thủy tràn lan là, chỉ về chứng hậu Thận dương hư suy, khí hóa của Bàng quang mất chức nãng, đến nỗi thủy thấp đọng lại, phần nhiều do ốm lâu châm sóc không tốt hoặc thể trạng vốn yếu, Thận dương suỵ hao gây nên.

Biểu hiện Iậm sàng chủ yếu là tiểu tiện ít, phù thũng, từ lưng trở xuống phù nặng hơn, ấn vào ngập ngón tay, sợ lạnh tay chân iạnh, lưng gối mỏi lạnh, bụng trướng đầy lưỡi nhợt bệu có vết râng, rêu lưỡi tráng trơn, mặch Trầm Trì.

Chứng Thận dương hự thủy tràn lan thường gặp trong các bệnh Thủy thũng và Đấm ẩm

Càn chấn đoán phân biệt với chứng Thận dương hư.

■í ,■ í ■■ '.

Phân tích

Khi chứng Thận đương hư thủy tràn lan xuất hiện trong các bệnh Thủy Thủng và đàm ẩm, đẵc điểm bệnh lý và biểu hiện lâm sàng gàn giống nhau. Chỗ khác nhau là trong bệnh Thủy thũng có đặc điểm chứng trạng là phù thũng toàn thân, từ lưng trở xuống nậng hơn, ấn vào ngập ngtín tay, chất lưỡi non bệu; bệnh do Thận dương hư mất chức năng khí hóa, thủy thấp tràn lan gân nên, điều trị nên ôn Thận làm ấm phần dương, hóa khí hành

thúy, cho uống bài Chân vũ thang (Thương hàn luận ). Trong bệnh Đàm ẩm có đặc điểm là ẩm tà đọng lại ở Trường Vị. ngực sườn nghẽn đây. vùng bụng có tiếng nước óc ách. nôíĩ mửa ra đờrn rãi và nước trong, bụng dưộị câng tức, dưới rốn vụng động, tiểu tiện không lợi. UẾU lưỡi xạm nhớt, mạch Huyền Hoạt; phần nhiều do Thận dương hư suy mất đí sự chưng hđa. Bàng quang mất quyền khí hóa. thủv dịch ứ đọng ở Trường Vị gây nên; điều trị nên ôn dương lợi thủy, chọn dùng bài Kim qũi Thận khí hoàn (Kim Quỹ yếu ỉưọo hợp với Ngũ Linh tán IThương hàn luậnj

Chứng Thặn dương hư thủy toàn lan phần nhiều gặp ở ngưòi cao tuổi thể trạng yếu; ớ trẻ em thỉ phần nhiều do tiên thiên Thận khl không dồi dào, sự chăm sóc hậu thiên không thích hợp gây nên. Trong quá trình diễn biến cơ chế bệnh của chứng này co' hai tình huổng: Một là Thủy khí làng tâm. từ Thận dứơng hư suy mâ thùý khí nghịch lên, gây nên ứ đọng ở Hung cảch úng tác Tâm dương, xuất hiện chứng trạng hồi hộp, thở gấp và mạch Xúc. Hai‘là Thủy hàn sạ Phế, từ Thận dường hư mà Thủy thấp đọng lại. khí lạnh của Thủv xâm phạm lên Phế khiến cho Phế khí không được tuyên thông, xuất hiện các chứng trạng khái thấu, thở suyễn, nhiều đờm rãi tráng loãng, không nàm được.

Chẩn đoán phân biệt

Chứng Thận dương hư với chứng Thận dương hư thủy tràn lan: Thận chù thủy quí\n lý về khi hóa vặ đại tiểu tiện. Nếu do mệt nhọc- nội thương, phòng thất quá độ, hoặc do ốm lâu kéo dài. Thận khí suy hao. Thận dương yếu dàn. Thận hư thì sự mở đóng không lợi. khí hóa ở Bàng quang thất thường, thủy dịch tích đọng, tràn lan theo bê ngang hình thành chứng Thận dương hư thủy tràn lan.

Chứng Thận dương hư với chứng Thận auong nư thúv tràn

c lan. tính chát bệnh biến tuy có chỗ giống nhau, nhưng loại trên thuộc chứng Hư đdn thuàn. loại sau thuộc chứng Itons, tỉư kiêm Thực, mức độ bệnh biến có nông sâu khác nhau. Loại trẽn lấy biểu hiện lâm sàng chủ yếu là nguyên dương rbết túc mất chức náng sưởi ẩm. cơ năng bị suy yếu; loại sau thỉ biểu hiện chủ yếu là thủy thấp tràn lan toàn thân phù thũng tìí lưng trở xuỗng nặng hơn, ấn vào ngập ngón tay. chất lưỡi non bệu.

Trích dấn y văn

Thận là cửa của Vị. Thận quản lý 3ự mở đóng. Thận khí theo Dương thì mở. Dương thịnh quá thì cửa quan mở toang, nước dồn thẰng xưông thì là Tiêu. Thận khí theo âm thì đóng, Ảm thịnh quá thi cửa quan đống kin. nước khôrig thòng thì'là Thũng (Thủy thũng môn - y môn phập luật).

VƯƠNG KHÁNH KỲ -

Xem tiếp >>

 

CHỨNG ÂM DỊCH KHUY TÔN

CHỨNG ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG BÀNG QUANG HƯ HÀN

CHỨNG BÀNG QUANG THẤP NHIỆT

CHỨNG BÀO CUNG HƯ HÀN

CHỨNG BỆNH THANH ĐƯƠNG không THĂNG

CHỨNG CAN ÂM HƯ

CHỨNG CAN ĐƠM NHIỆT

CHỨNG CAN DƯƠNG HƯ

CHỨNG CAN DƯƠNG THƯƠNG CANG

CHỨNG CAN HỎA THƯỢNG VIÊM 

CHỨNG CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG CAN HUYẾT Ứ Ở TRẺ

CHỨNG CAN KHÍ UẤT KẾT

CHỨNG CAN KINH THẬP NHIỆT

CHỨNG CAN PHONG NỘI ĐỘNG

CHỨNG CAN VỊ BẤT HÒA

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG HƯ HÀN

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG KẾT NHIỆT

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG TÂN KHUY

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG THẤP NHIỆT

CHỨNG ĐÀM HÓA QuẤY RỐI TÂM

CHỨNG ĐÀM KHÍ CẤU KẾT

CHỨNG ĐÀM NHIỆT ÚNG TẮC Ở PHẾ

CHỨNG ĐÀM NHIỆT VỊ LẤP TÂM KHIẾU Ở TRẺ

CHỨNG ĐÀM THẤP NGHẼN TRỞ Ở BÀO CUNG

CHỨNG ĐÀM Ứ CẤU KẾT

CHỨNG ĐỜM KHÍ HƯ

CHỨNG ĐỜM NHIỆT

CHỨNG ĐỜM UẤT ĐÀM QuẤY NHIỄU

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG HÀN ĐÀM 

CHỨNG HÀN ĐÀM NGĂN TRỞ PHẾ

CHỨNG HÀN TÀ NGƯNG ĐỌNG Ở BÀO CUNG

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀ TRỆ CAN MẠCH

CHỨNG HUYẾT HÀN

CHỨNG HUYẾT HƯ

CHỨNG HUYẾT NHIỆT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT Ứ

CHỨNG KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ HÃM

CHỨNG KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ NGHỊC

CHỨNG KHÍ THOÁT

CHỨNG MẠCH TẾ NGHẼN

CHỨNG NGUYÊN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT CÚC SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT ĐÀM

CHỨNG NỘI NHIỆT BỐC MẠNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHẾ KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG PHẾ KHI HƯ

CHỨNG PHẾ KHIÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ KHÍ SUY TUYẾT

CHỨNG PHẾ NHIỆT QUÁ THỊNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ THẬN ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHONG ĐÀM

CHỨNG PHONG HÀN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHÒNG HÀN PHẠM PHẾ

CHỨNG PHONG NHIỆT XÂM NHẬP Ở PHẾ

CHỨNG PHONG ÔN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG SAU KHI ĐẺ BÀI HUYẾT XÔNG LÊN

CHỨNG TÂM ÂM HƯ

CHỨNG TÂM CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM ĐỜM BẤT NINH

CHỨNG TÂM DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÂM DƯƠNG THOÁT ĐỘT NGỘT

CHỨNG TÂM HỎA CAN THỊNH

CHỨNG TÂM HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG TÂM KINH THỰC NHIỆT Ở TRẺ EM

CHỨNG TÂM PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÂN DỊCH KHUY TÔN

CHƯNG TÁO BÓN

CHỨNG TÁO ĐÀM

CHỨNG PHẠM PHẾ

CHỨNG THAI HÀN

CHỨNG THAI NHIỆT

CHƯNG THẬN ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG THẬN ÂM HƯ

CHỨNG THẬN DƯƠNG HƯ THỦY TRẦN LAN

CHỨNG THÀNH DƯƠNG không THĂNG

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG THẬN KHÍ không BỀN

CHỨNG THẬN KHÍ không NẠP

CHỨNG THẬN TINH BẤT TÚC

CHỨNG THẤP ĐÀM

CHỨNG THẤP Khàn

CHỨNG THẤP NHIỆT

CHỨNG THỰC THƯỜNG TỲ VỊ

CHỨNG THỦY ÂM Ứ ĐỌNG TRONG

CHỨNG THỦY HÀN SA PHẾ

CHỨNG THỦY KHÍ LANG TÂM

CHỨNG THỦY THẤP TRÀN LAN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG HƯ HÀN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG KHÍ TRỆ

CHỨNG TRỞ CAN không GIÁNG

CHỨNG TRỌC ÂM không GIÁNG

CHỨNG TÝ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÝ HƯ SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG TÝ KHÍ HƯ 

CHỨNG TÝ không ThànG HUYẾT

CHỨNG TÝ PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ HƯ HÀN Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ THẤP NHIỆT

CHỨNG TỲ VỊ THỰC TRỆ Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ ÂM HƯ

CHỨNG VỊ CƯỜNG TỲ NHƯỢC

CHỨNG VỊ HÀN

CHỨNG VỊ HÒA THƯỢNG VIÊM Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ KHÍ HƯ

CHỨNG VỊ KHÍ PHƯƠNG NGHỊCH

CHỨNG VỊ NHIỆT

CHỨNG VỌNG ÂM

CHỨNG VỌNG DƯƠNG

CHƯNG VỌNG DƯƠNG

CHỨNG XUNG NHÂM không BÊN

CHƯNG XUNG NHÂM NHIỆT CHỨNG

CHƯNG XUNG NHÂM Ứ THẤP NGƯNG TRỆ 

CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

CHỨNG XUNG NHÂM HƯ SUY 

HỘI CHỨNG BỆNH ÂM HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH BĂNG HUYẾT

HỘI CHỨNG BỆNH DƯƠNG HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT THẬN

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT NHIỆT

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT TÁO

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT Ứ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HÃM

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ NGHỊCH

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ THOÁT

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ TRỆ

HỘI CHỨNG BỆNH TÂM KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

HỘI CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!

Thông tin trên Website :

www.thaythuoccuaban.com chỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.

. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH