CHỨNG DƯƠNG HƯ

Khái niệm

Chứng Dương hư cũng gọi là chứng Hự hàn, là tên gọi chung cho trường hợp dương khí bất túc, cơ năng suy thoái xuất hiện những hiện tượng các cơ quan chức năng trong cơ thể không được sựởi ấm; nguyên nhân phần nhiều dp tiên thiên phú bẩm bất trúc, ốm lâu thể trạng yếu, hoặc hàn tà làm tổn thương dương khí gây nên. Chựng Dương hư trình bầỵ ở mục này là nói theo dương khí bất tuc ở toàn bộ cơ thể, còn các chứng dương hư ở các tạng Tâm, Tỳ, Thận có mối liên hệ lẫn nhau, lấy biểu hiện chứng dương hư đột xuất trong các chửng trạng dương hư của Tạng Phủ thì tham khảo ở chứng dương hư của các Tạng Phủ có nói từng chúyển mục riêng.

Biểu hiện lâm sàng chủ yếu của chứng Dường hư là sợ lạnh chân tay lạnh, sắc mật trắng bệch, mệt mỏi yếu sức, thiểu khí biếng nổi, tự ra mồ Hôi, miệng nhạt không khát, tiểu tiện trồng dài, đại tiện lỏng loãng, chất lưỡi trắng nhạt, mạch Hư Trỉ hoặc Tràm Nhược.

Chứng Dương hư thường gặp trong các bệnh Thủy thũng, Tiết tả, Tâm quý, Hư lao. :

Cần phân biệt với các chứng Khí hư, chứng Lý hàn thực, chứng Chân nhiệt giả Hàn.

Phân tích

Chứng Đương hư có thể gặp trong nhiều loại tật bệnh. Trong bệnh Tiết tả xuất hiện chứng Dương hư, phần nhiều do (lí tả lâu ngày làm tổn hại phần dương của Tỳ Vị, chức năng vận hóa kém, hoặc là Thận dương bất túc, Mệnh môn hỏa suy gây nên. Biểu hiện chủ ỵếu ỉà vừng bụng sợ lạnh, đau bụng sôi bụng, đại tiện lỏng loãng, mạch Tràm Tế vô lực; Điều trị nên ôn dương chi tả; Nếu là Tỳ vị dương hư thì chọn dùng Lý trung thang (Thương hàn luận). Thận dương hư thì chọn dùng Tứ than hoàn (Chứng trị chuẩn thàng)

Trong bệnh Thủy thũng xuất hiện chứng Dương hư, phần nhiều do Tỳ dương khống vận hóa, thủy thấp khống Itíũ thông, hoặc Thận dựơng bất túc mất chức năng khí hóa gây nên; chứng trạng chủ yếu là từ lưng trở xuống thủng nặng ấn vào ốm sâu lâu mớ hồi phục, chân tay lạnh, tinh thần mỏi mệt, tiểu tiện sẻn ít, chất lưỡi nhạt bệu, rêu lưỡi tráng trơn, mạch Trầm Tế; điều trị nên ôn dương lợi thủy; Tỳ dương hư thì cho uống Thực tỳ ấm (Té sinh phương)-, Thận dương hư tỉỊì cho uống Chân vũ thang (Thương hàn luận).

Trọng bệnh Tâm quý xuất hiện chứng Dương hự, đa số do Tâm dương không mạnh gây nên, có chứng trạng chù yếu là chóng mặt hồi hộp, cơ thể lạnh tay chân lạnh, tịnh thần mỏi iụệt yếu sức, rêu lưỡi trậng, mạch Tế Nhược mà Sác; Địều trị nên làm phấn chấn Tâm dương, cho uống bài Linh Quế truật cam thang (Thương hàn luận).

Chứng Dương hư xuất hiện trong bệnh:Hư lao, phần nhiều dạ Tỳ dưựng bất túc, chức năng vận hóa kém, hoặc do Thận dương bất túc, mệnh môn hỏa suy gây nên; biểu hiện chứng trạng sợ lạnh chân tay lạnh; mỏi mệt hụt hơi, đại tiện lỏng loãng, lưỡi nhạt rêu lưỡi tráng, mạch Hư Nhược: Diều trị nên ôn dương phù chính; do Tỳ dương hư thì dùng bài Chửng dương lý. lao thang (Y tông tất độc)", do Thận dương hư thì dùng bài Hữu quy hoàn (Cảnh Nhạc toàn thư).

Chứng Dương hư phần nhiều phát sinh ở thể trạng phú bấm bất túc, tuổi cao thế lực yếu hoặc ở người ốm lâu ngày. Chứng này về mùa Hạ được sự hỗ trợ của Dương khí nên bệnh tình khá nhẹ còn về mùa Đông thỉ bệnh tinh nặng hơn.

Trong quổ trình diễn biến bệnh lý, chứng Dương hư xuất hiện hai tình huổng: Một là âm dương nương tựa vào nhau, dương hư lâu ngày có thể tổn hại đến ắm, tạo nên chứng âm dương đều hư, cho nên đã ’ed các biểu hiện về dương hư rihư sợ lạnh, tay chân lạnh, mệt rhỏi yếu sức, lậi ed các biểu hiện về ầm hư như triều nhiệt, mồ hôi trộm; ngõ tâm phỉền nhiệt; Hai là dương khí bất túc, sức vận hóa kém, trọc ăm tích tụ,"thủy thấp nghẽĩí trệ, đàm ẩm, ứ iiuyết v.v. kế tiếp phát sinh.

Chẩn đoán phân biệt.

Chứng Khí hư với chứng Dương hự: Chứng Khí hư vốn thuộc phạm vi của chứng Dương hư Chứng Khí hư phát triển thêm một bước Ịà chứng Dương hư. Chứng Khí hư là do tiên thiên phú bấm bất túc; hậụ thiên mất nuôi dưỡng, ốm Ịâu thương khí là những nguyên nhân gây nêí)i chứng nầy Vì khí hư nên cơ năng của các Tạng Phử không mạnh, biếu hiện lâm sàng có các chúng mỏi mệt yếu sức, thiếu hơi biếng nói, chóng mặt hoa mắt, tự ra mò hôi, lưỡi nhạt, mạch Hư vô lực. Chứng Dương hư ngoài những chứng trạng giống như chứng Khỉ hư, còn cđ nguyên nhân do dương khí tổn thương gây nên như cảm nhiễm hàn tà, ân quá đổ sống lạnh, và cũng có thể do chứng Khí hư phát triển nên.

Chứng Dương hư do dương khí bất túc, toàn thân không được sưởi ẫm, biểu hiện lâm sàng ngoài những chứng trạng của chứng khí hư, còn xuất hịện chứng sợ lạnh chân tay ỉẹnh; mạeh Trì do đương khí bãt túc, mất chức nãng sưởi ẫm. Điểm phân biệt chủ yếu khác với chứng khí hư là có hiện tượng Hàn như sợ lạnh, tay chân lạnh, mạch trễ.

Chứng Lý thực hàn với chứng Dương hư: Chứng hý thực hàn tức là di chúng Hàn thực nói chung; Chứng Dương hư còn gọi là chứng Hư hàn. Hai chứng đều có hiện từợng hàn như cơ thể lạnh tay chân lạnh, miệng nhạt không khát, sác mặt trắng bệch. Chứng Hàn thực là do hàn tà quá thịnh, xâm phạm cơ thể, lấn át Dương khí gây nên, có các chứng trạng cơ thể lạnh, tay chân lạnh, miệng nhạt không khát, sắc mặt trắng nhựt, đau bụng cự án, đại tiện táo kết, rêu lưỡi tráng đầy, mạch Huyền Khẩn có lựe. Điểm khác nhau giữa chứng Hàn thực với chứng Dương hư ở chỗ chứng Hàn thực không có các chứng trạng dương khí hư như mệt mỏi yếu sức, thiếu hơi biếng nói, tự ra mồ hôi v.v, mà lại biểu hiện thực chứng như đau bụng cự án, đại tiện bí kết, rêu lưỡi tráng đầy, mạch Huyền Khẩn cật lực. ;

Chứng Chân nhiệt giả hàn với chứng Dương hư, cả hai đều biểu hiện ngoại hàn như chân tay lạnh, sợ lạnh; Chẩn tay lạnh sợ lạnh của chứng Chân nhiệt gíả hăn lá do nội nhiệt quá thịnh, dứơng khỉ bì bế nghển ỏ trong, không phãn bố rá cơ biểu tứ chi gốy nên, thân thể tuy sợ lạnh lại không muốn mặc áo, đồng thời lại biểu hiện các chứng trạng Lý nhiệt thực như khát uống nừớc lạnh, tiểu tiện sẻn đỏ, đại tiện tảo kết, chất lưỡi đỏ rẽu lưỡi vàng, mạch Hoạt Sác v.v. Còn chứng Dương hư thì có thể thấy hàng loạt Hàn chứng, mạch Trầm Tri v.v. Đây lẳ điểm chủ yếu để chẩn đoán phân biệt.

Trích dẫn y văn

Tự ra mồ hôi, ra mồ hôi trộm, cùng đều cóchứng trạng Âm Dương, không được bảo tự ra mồ hôi là phải thuộc Dương; Ra mồ hôi trộm phải là thuộc Âm.

Nhưng sự khác nhau của âm Dương, phân biệt như thế nào? Trả lời: chi cần xem xét có hỏa hay không có hỏa, thì hoặc là Âm hoặc là Dương, có thể biết được. Bởi vỉ hỏa thịnh mà ra mò hôi, vì hỏa nó hun đốt âm, như thế thì biết là ậm hự. rKhôỊỊg,eổ hỏa Ạaặ ra fnỉbíhôi, đó ,Ịà biểu khí không bền, như the thì biết là dương hư. Ếiểt đứợc hai loại ấy là biết được chỗ chủ yếu của ra mồ hôi, không còn ý nghĩa nào khác, mà phép điều trị cũng có thể xem đđ làm cương lĩnh vậy (Hàn chứng - Cảnh Nhạc toàn thư).

Nói Dương hư tức lã nói nguyên dương của Tâm kinh bị hư, triệu chứng bệnh phần nhiều ỉà ố hàn, trach cứ ở chỗ không cổ hỏaị Phép trị phải trong thuốc bổ Khỉ thêm các vị như Ô Phụ v.v. nặng hơn thì các bài như Tòan Kiến thang, Chỉnh dương tốn (Y học hoặc ván - Y học chính truyền)

Xem tiếp >>

 

CHỨNG ÂM DỊCH KHUY TÔN

CHỨNG ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG BÀNG QUANG HƯ HÀN

CHỨNG BÀNG QUANG THẤP NHIỆT

CHỨNG BÀO CUNG HƯ HÀN

CHỨNG BỆNH THANH ĐƯƠNG không THĂNG

CHỨNG CAN ÂM HƯ

CHỨNG CAN ĐƠM NHIỆT

CHỨNG CAN DƯƠNG HƯ

CHỨNG CAN DƯƠNG THƯƠNG CANG

CHỨNG CAN HỎA THƯỢNG VIÊM 

CHỨNG CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG CAN HUYẾT Ứ Ở TRẺ

CHỨNG CAN KHÍ UẤT KẾT

CHỨNG CAN KINH THẬP NHIỆT

CHỨNG CAN PHONG NỘI ĐỘNG

CHỨNG CAN VỊ BẤT HÒA

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG HƯ HÀN

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG KẾT NHIỆT

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG TÂN KHUY

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG THẤP NHIỆT

CHỨNG ĐÀM HÓA QuẤY RỐI TÂM

CHỨNG ĐÀM KHÍ CẤU KẾT

CHỨNG ĐÀM NHIỆT ÚNG TẮC Ở PHẾ

CHỨNG ĐÀM NHIỆT VỊ LẤP TÂM KHIẾU Ở TRẺ

CHỨNG ĐÀM THẤP NGHẼN TRỞ Ở BÀO CUNG

CHỨNG ĐÀM Ứ CẤU KẾT

CHỨNG ĐỜM KHÍ HƯ

CHỨNG ĐỜM NHIỆT

CHỨNG ĐỜM UẤT ĐÀM QuẤY NHIỄU

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG HÀN ĐÀM 

CHỨNG HÀN ĐÀM NGĂN TRỞ PHẾ

CHỨNG HÀN TÀ NGƯNG ĐỌNG Ở BÀO CUNG

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀ TRỆ CAN MẠCH

CHỨNG HUYẾT HÀN

CHỨNG HUYẾT HƯ

CHỨNG HUYẾT NHIỆT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT Ứ

CHỨNG KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ HÃM

CHỨNG KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ NGHỊC

CHỨNG KHÍ THOÁT

CHỨNG MẠCH TẾ NGHẼN

CHỨNG NGUYÊN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT CÚC SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT ĐÀM

CHỨNG NỘI NHIỆT BỐC MẠNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHẾ KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG PHẾ KHI HƯ

CHỨNG PHẾ KHIÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ KHÍ SUY TUYẾT

CHỨNG PHẾ NHIỆT QUÁ THỊNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ THẬN ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHONG ĐÀM

CHỨNG PHONG HÀN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHÒNG HÀN PHẠM PHẾ

CHỨNG PHONG NHIỆT XÂM NHẬP Ở PHẾ

CHỨNG PHONG ÔN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG SAU KHI ĐẺ BÀI HUYẾT XÔNG LÊN

CHỨNG TÂM ÂM HƯ

CHỨNG TÂM CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM ĐỜM BẤT NINH

CHỨNG TÂM DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÂM DƯƠNG THOÁT ĐỘT NGỘT

CHỨNG TÂM HỎA CAN THỊNH

CHỨNG TÂM HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG TÂM KINH THỰC NHIỆT Ở TRẺ EM

CHỨNG TÂM PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÂN DỊCH KHUY TÔN

CHƯNG TÁO BÓN

CHỨNG TÁO ĐÀM

CHỨNG PHẠM PHẾ

CHỨNG THAI HÀN

CHỨNG THAI NHIỆT

CHƯNG THẬN ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG THẬN ÂM HƯ

CHỨNG THẬN DƯƠNG HƯ THỦY TRẦN LAN

CHỨNG THÀNH DƯƠNG không THĂNG

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG THẬN KHÍ không BỀN

CHỨNG THẬN KHÍ không NẠP

CHỨNG THẬN TINH BẤT TÚC

CHỨNG THẤP ĐÀM

CHỨNG THẤP Khàn

CHỨNG THẤP NHIỆT

CHỨNG THỰC THƯỜNG TỲ VỊ

CHỨNG THỦY ÂM Ứ ĐỌNG TRONG

CHỨNG THỦY HÀN SA PHẾ

CHỨNG THỦY KHÍ LANG TÂM

CHỨNG THỦY THẤP TRÀN LAN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG HƯ HÀN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG KHÍ TRỆ

CHỨNG TRỞ CAN không GIÁNG

CHỨNG TRỌC ÂM không GIÁNG

CHỨNG TÝ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÝ HƯ SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG TÝ KHÍ HƯ 

CHỨNG TÝ không ThànG HUYẾT

CHỨNG TÝ PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ HƯ HÀN Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ THẤP NHIỆT

CHỨNG TỲ VỊ THỰC TRỆ Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ ÂM HƯ

CHỨNG VỊ CƯỜNG TỲ NHƯỢC

CHỨNG VỊ HÀN

CHỨNG VỊ HÒA THƯỢNG VIÊM Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ KHÍ HƯ

CHỨNG VỊ KHÍ PHƯƠNG NGHỊCH

CHỨNG VỊ NHIỆT

CHỨNG VỌNG ÂM

CHỨNG VỌNG DƯƠNG

CHƯNG VỌNG DƯƠNG

CHỨNG XUNG NHÂM không BÊN

CHƯNG XUNG NHÂM NHIỆT CHỨNG

CHƯNG XUNG NHÂM Ứ THẤP NGƯNG TRỆ 

CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

CHỨNG XUNG NHÂM HƯ SUY 

HỘI CHỨNG BỆNH ÂM HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH BĂNG HUYẾT

HỘI CHỨNG BỆNH DƯƠNG HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT THẬN

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT NHIỆT

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT TÁO

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT Ứ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HÃM

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ NGHỊCH

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ THOÁT

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ TRỆ

HỘI CHỨNG BỆNH TÂM KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

HỘI CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!

Thông tin trên Website :

www.thaythuoccuaban.com chỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.

. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH