CHỨNG VONG DƯƠNG

CHÚNG VONG DƯƠNG

Khái niệm

Chứng Vong dương là tên gọi chung cho dương khí đột nhiên 4ị suy kiệt có biểu hiện lậm sàng dương khí muốn thoát. Chúng này nguyên nhân phần nhiều do ra mồ hôi nhiều kh&ng dứt, hoặc thổ tả kịch liệt, dẫn đến dương khí đột ngột suy kỉệt gây nêm cũng có thể từ chứng vong âm phát triển mà. thành.

Biểu hiện iâm sàng chủ yếu là ra nhiều mố hôi đàm đìa, mồ hôi như gỉọt châu; sợ lạnh nằm co, chân tay quyết lạnh, tình thần hoảng hốt, sác mặt tráng xanh, thở nhỏ yếu, chất lưỡi nhạt nhuận, mạch Vỉ muốn tuyệt hoặc Phù Sác mà rỗBg không.

Trong các tật bệnh ở giai đoạn nghiêm trọng thường gặp chứng hày, nhất ỉà thường gập trong các bệnh Trúng phong, Hoắc loạn, Huyết chứng

Cần chắn đoán phân biệt với chứng Dương hư, chứng Vong

âm.

Phân tích.

Bất kể tật bệnh nào, nếu ra nhiều mô hôi không dứt hoặc thổ tả quá dữ dội đều cổ thể dẫn đến dương khí bị suy kiệt đột ngột. Ngoài ra, vì âtn dương hỗ cân với nhau, âm dịch bị hao kiệt quá mức, dương khi mất chỗ dựa mà tan tác; Chứng Vong âm không kịp thời dưỡng âm càng cố dịch, cũng sẽ phát triển thànhchứng Vong dương.

Trong bệnh Trúng phong, biểu hiện của chúng Vong dương là bỗng nhiên hàn mê ngã làn, bất tinh nhân sự, ra mồ hôi nhiều không dứt, mắt shắm miệng há, chân tay quyết Ịạnh hoặc bại liệt, nhị tiện không tự chủ, lưỡi nhợt, mạch Vi muốn tuyệt. Đây là nguyên khí suy vi cực độ, âm dương cd xu hướng chia lìa, dương khí sắp thoát gây nên; Diều trị nên ích khí hồi dương, phù chính cố thoát, cho uống Sâm phụ thang (Phụ nhăn lương phương)

Trong bệiìh Hoác ỉoạn, chứng Vong dương có biểu hiện ra mồ hôi đấm đìa, chân tay giá lạnh, khàn tiếng, chuột rút co quắp, quầng mát trũng sâu, sác mặt tráng xấnh, mạch Trầm Tế muốn tuyệt; Dây là dó thổ tả quá kịch liệt, âm dịch khô kiệt, dương khí muốn thoát gây nên; điều trị nên theo phép phản tá tòng trị, dùng

thuốc đáng và cay hỗ trợ nhau để điều hòa âm dương, chọn dùng bài Thàng mạch'tứ nghịch gia Chư đỏm chấp thang (Thương hàn luận).

Trong Huyết chứng, cổ khi do mất huyết quá nhiều mà phát sinh chứng Vong dương, biểu hiện lâm sàng là thổ huyết, khạc ra huyết, huyết ra đàng mũi, đại tiện, ra huyết, huyết vọt ra không dứt, mồ hôi ra như giọt châu, chân tay quyết lạnh, tinh thần hoảng hốt, sắc mặt nhợt nhạt, môi trắng không tươi, lưỡi tráng nhạt, mạch Vi muốn tuyệt hoặc Khâu Đại mà rỗng không. Đây là do khí theo huyết thoát, âm dương sáp tuyệt gây nên. Diều trị nên ích khí cố thoát, hồi dương cứu nghịch, cho uống Độc sâm thang (Thập dược thần thu) hoặc Hồi dương phản bản thang (Thương hàn lụcÃbu) gia giảm.

Ghứng Vong dương dễ gặp ở cơ thể dương hư hoặc khi bị hàn thịnh thương dương; Bất luận loại tật bệnh nào, một khi đã xuất hiện chứng Vong dương phải lấy việc cấp cứu dương khí sắp thoát làm nhiệm vụ hàng đàu, dốc toàn lực để cứu chữa.

III Chẩn đoán ph&B biệt.

Chứng Dương hư với chứng Vong dương: cả hai chứng đều có hiện tượng hán như sợ lạnh nằm co, sác mặt tráng nhợt chân tay lạnh, tự ra mò hôi v.v. cho nèií cần chấn đoần phân biệt, Chứng Dương hư ià do phú bẩm tiên thiên bất tục, ốm lâu thể lực yếu hoặc hàn tà ỉàm thương dương khí gây nên, biểu hiện chủ yếu là mệt mỏi vếu sức, hụt hơi biếng nói, tự ra mồ hội, sẹị lạnh tay chân lạnh, sắc mặt trắng bệch, miệng nhạt không khát, tiểu tiện trong dài, đại tiện lỏng , loãng, chất lưỡi trắng nhợt, mạeh Hư Nh*pc hoặc Trần Nhược, bệnh trình khá dài, tình trạng bệnh từ từ. Chúng Vọng dựong là do hãn, thổ, hạ quá mức, hoặc từ chứng vong âm phát triển thành, bệnh trình nđi chưng ngấn-ngủi, tình trạng bệnh gấp gáp, mức độ dương khí suy tổn khác xa với chứng dương hư, cớ xu thế kiệt tuyệt muốn thoát, biểu hiện lâm sàng chủ yếu ngoài những hiện tượng hư hàn cộng đồng với chứng dương hư, còn có đặc điểm là mồ hôi ra đầm đìa, mồ hôi như giọt châu, thở nhỏ yếu, mạch Vi muốn tuyệt.

Chứng Vong âm với chứng Vong dương đều là những tật bệnh có chứng hậu nguy hiểm nghiêm trọng, đều có thể do hãn, thổ, hạ quá đáng phát triển nên, mặt khác, chứng Vong âm thưòng cổ thể phát triển thành chứng Vong dương rất nhanh; Nhưng phép chữa hai chứng này khác nhau rất xa, cho nên cần chẩn đoán phân biệt.

Biểu hiện chủ yếu của chứng Vong âm là ra mồ hôi mà minh nóng, khát nước thích uống lạnh, thở đoản hơi không tiếp nối, phiền táo không yên, sác mặt đỏ bừng, nặng hơn thi hàn mê co giật, lưỡi đỏ mà khô, mạch Hư Sác hoậc Tế Sác. Biểu hiện chủ yếu của chứng Vong dương là ra nhiều mồ hôi đầm đỉa, chân tay quyết lạnh, thở nhỏ yếu, tinh th&n hoảng hốt, sắc mặt trắng xanh,

chát lưỡi nhạt nhuận, mạch Vi muốn tuyệt. •

Đặc điểm của chứng Vong âm lả có hiện tượng hư nhiệt. Đặc điểm của chứng Vong dương là có hiện tượng hư hàn. Một hàn, một nhiệt, biểu hiện không giống nhau, điều trị cũng nên tách bạch mà sử dụng hoặc là phép tư âm cố thoát, hoặc là phép ôn dương cố thoát.

Trích dẫn y văn *

Hậu về hư hãn sau khi ốm nặng: Sau khi ốm nặng lại bị phong tà. xâm phạm, thì dương khi phát tiết cho nền sinh ra hư hãn. Hãn nhiều thi vong đương, thì tân dịch kiệt, khiến người ta khố gầy (Hư lao bệnh chu hậu - Chư bệnh nguyên hậu luận).

QUÝ THIỆU LƯƠNG

Xem tiếp >>

 

CHỨNG ÂM DỊCH KHUY TÔN

CHỨNG ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG BÀNG QUANG HƯ HÀN

CHỨNG BÀNG QUANG THẤP NHIỆT

CHỨNG BÀO CUNG HƯ HÀN

CHỨNG BỆNH THANH ĐƯƠNG không THĂNG

CHỨNG CAN ÂM HƯ

CHỨNG CAN ĐƠM NHIỆT

CHỨNG CAN DƯƠNG HƯ

CHỨNG CAN DƯƠNG THƯƠNG CANG

CHỨNG CAN HỎA THƯỢNG VIÊM 

CHỨNG CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG CAN HUYẾT Ứ Ở TRẺ

CHỨNG CAN KHÍ UẤT KẾT

CHỨNG CAN KINH THẬP NHIỆT

CHỨNG CAN PHONG NỘI ĐỘNG

CHỨNG CAN VỊ BẤT HÒA

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG HƯ HÀN

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG KẾT NHIỆT

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG TÂN KHUY

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG THẤP NHIỆT

CHỨNG ĐÀM HÓA QuẤY RỐI TÂM

CHỨNG ĐÀM KHÍ CẤU KẾT

CHỨNG ĐÀM NHIỆT ÚNG TẮC Ở PHẾ

CHỨNG ĐÀM NHIỆT VỊ LẤP TÂM KHIẾU Ở TRẺ

CHỨNG ĐÀM THẤP NGHẼN TRỞ Ở BÀO CUNG

CHỨNG ĐÀM Ứ CẤU KẾT

CHỨNG ĐỜM KHÍ HƯ

CHỨNG ĐỜM NHIỆT

CHỨNG ĐỜM UẤT ĐÀM QuẤY NHIỄU

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG HÀN ĐÀM 

CHỨNG HÀN ĐÀM NGĂN TRỞ PHẾ

CHỨNG HÀN TÀ NGƯNG ĐỌNG Ở BÀO CUNG

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀ TRỆ CAN MẠCH

CHỨNG HUYẾT HÀN

CHỨNG HUYẾT HƯ

CHỨNG HUYẾT NHIỆT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT Ứ

CHỨNG KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ HÃM

CHỨNG KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ NGHỊC

CHỨNG KHÍ THOÁT

CHỨNG MẠCH TẾ NGHẼN

CHỨNG NGUYÊN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT CÚC SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT ĐÀM

CHỨNG NỘI NHIỆT BỐC MẠNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHẾ KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG PHẾ KHI HƯ

CHỨNG PHẾ KHIÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ KHÍ SUY TUYẾT

CHỨNG PHẾ NHIỆT QUÁ THỊNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ THẬN ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHONG ĐÀM

CHỨNG PHONG HÀN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHÒNG HÀN PHẠM PHẾ

CHỨNG PHONG NHIỆT XÂM NHẬP Ở PHẾ

CHỨNG PHONG ÔN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG SAU KHI ĐẺ BÀI HUYẾT XÔNG LÊN

CHỨNG TÂM ÂM HƯ

CHỨNG TÂM CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM ĐỜM BẤT NINH

CHỨNG TÂM DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÂM DƯƠNG THOÁT ĐỘT NGỘT

CHỨNG TÂM HỎA CAN THỊNH

CHỨNG TÂM HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG TÂM KINH THỰC NHIỆT Ở TRẺ EM

CHỨNG TÂM PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÂN DỊCH KHUY TÔN

CHƯNG TÁO BÓN

CHỨNG TÁO ĐÀM

CHỨNG PHẠM PHẾ

CHỨNG THAI HÀN

CHỨNG THAI NHIỆT

CHƯNG THẬN ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG THẬN ÂM HƯ

CHỨNG THẬN DƯƠNG HƯ THỦY TRẦN LAN

CHỨNG THÀNH DƯƠNG không THĂNG

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG THẬN KHÍ không BỀN

CHỨNG THẬN KHÍ không NẠP

CHỨNG THẬN TINH BẤT TÚC

CHỨNG THẤP ĐÀM

CHỨNG THẤP Khàn

CHỨNG THẤP NHIỆT

CHỨNG THỰC THƯỜNG TỲ VỊ

CHỨNG THỦY ÂM Ứ ĐỌNG TRONG

CHỨNG THỦY HÀN SA PHẾ

CHỨNG THỦY KHÍ LANG TÂM

CHỨNG THỦY THẤP TRÀN LAN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG HƯ HÀN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG KHÍ TRỆ

CHỨNG TRỞ CAN không GIÁNG

CHỨNG TRỌC ÂM không GIÁNG

CHỨNG TÝ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÝ HƯ SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG TÝ KHÍ HƯ 

CHỨNG TÝ không ThànG HUYẾT

CHỨNG TÝ PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ HƯ HÀN Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ THẤP NHIỆT

CHỨNG TỲ VỊ THỰC TRỆ Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ ÂM HƯ

CHỨNG VỊ CƯỜNG TỲ NHƯỢC

CHỨNG VỊ HÀN

CHỨNG VỊ HÒA THƯỢNG VIÊM Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ KHÍ HƯ

CHỨNG VỊ KHÍ PHƯƠNG NGHỊCH

CHỨNG VỊ NHIỆT

CHỨNG VỌNG ÂM

CHỨNG VỌNG DƯƠNG

CHƯNG VỌNG DƯƠNG

CHỨNG XUNG NHÂM không BÊN

CHƯNG XUNG NHÂM NHIỆT CHỨNG

CHƯNG XUNG NHÂM Ứ THẤP NGƯNG TRỆ 

CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

CHỨNG XUNG NHÂM HƯ SUY 

HỘI CHỨNG BỆNH ÂM HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH BĂNG HUYẾT

HỘI CHỨNG BỆNH DƯƠNG HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT THẬN

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT NHIỆT

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT TÁO

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT Ứ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HÃM

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ NGHỊCH

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ THOÁT

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ TRỆ

HỘI CHỨNG BỆNH TÂM KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

HỘI CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!

Thông tin trên Website :

www.thaythuoccuaban.com chỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.

. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH