CHỨNG

CHỨNG PHONG HÀN BÓ PHẦN BIỂU Ở TRẺ EM

Khái niệm.

Chứng phong hàn bó phàn biểu ở trẻ ém lả chỉ ngoại cảm tà khí phong hàn, xâm phạm vào cơ thể, chỉnh khí với tà khi tranh giành nhau ở vùng cơ biểu gây nên chứng hậu.

Bịểu hiện lâm sàng chủ yếu là ố hàn nạng, phát nhiệt nhẹ, đau đầu, đau mình, không mồ hôi, rêu Ịuỡi trắng mỏng, mạch Phù Khẩn.

Chứng phong hàn bó phần biểu ở trẻ em thường gặp trong các bệnh Cảm mạo, Suyễn khái, Đốn khái.

Cần chẩn đoán phân biệt với chứng Phong ôn bó phần biểu ở trẻ em.

Phân tích

Chứng phong hàn bó, phần biểu ở trẻ em là cảm phải tà khí phong hàn ngoại cảm xâm phạm vào cơ biểu dẫn đến chứng hậu, phát sinh ở thời kỳ đầu của nhiều loại tật bệnh, lâm sàng đều cò đặc điểm nhất định. Như bệnh cảm mạo xuất hiện chửng phong hàn bó ở biểu, phần nhiều biểũ hỉện cảc chứng trạng ố hàn nặng, phát nhiệt nhẹ, đau đầu, đau minh, tắc mũi chảý nước mũi, hắt hơi, khái thấu, chỉ văn nổi đỏ, đây là ngoại cảm théo mùa, phong hàn bđ ở bên ngoài cơ thể; Điều trị theo phép tán ôn giải biếu, cho uống bài Thông sị thang (Chủu hậu phương), khái thấu nhiều đàm có thể dùng bài Hạnh tô tán cồn bệnh điều biện).

Lại như trẻ em suyễn khái là bệnh thường gặp ở trẻ ấu thơ hay ựiác bệnỈỊVlJỹểụ hiện lậm sàng 1ỊỊ ổ hồn phát .nhiệt, đau mình không mô hôi, ho khan thở gấp, cánh, mũi phập phồng, rêu lưỡi tráng mỏng hoậc trắng nhởtf mạđi Phù Khẩn; Đ&y là ngoại cảm phong hàn, hàn tà vít ở Phế gây nên, phép trị nên tuyên Phế giải biểu, cho uống bài Tam ao thang (Hòa tễ cục phương) và Thông sị thangVCAảru hậu phương).

Nếu bệnh Đốn khải (ho gà) gặp trong chứng phong hàn bó ở biểu, bịểu hiện lâm ,sậng là khậi thấụ cổ tính chất từng cơn nhất là về ban đêm bệnh càng tăng, lại thăy mũi tác chảy nước mũi, sác đờm tráng loãng, mặt và môi tráng nhợt, lưỡi nhạt rêu lưỡi trấng, mạch Phù vô lực, chỉ văn xanh nhạt; Dây là phong hàn vít lấp Phế, Phế mất sự thanh túc; Phép trị nên tân ôn tuyên Phế, cho uống bài Chi thấu tán (Y học tăm ngộ) gia Ma hoàng, Tô diệp.

Tạng Phủ của trẻ em non nèt, hỉnh khí chưa đầy đủ, Cơ năng vệ ngoại chưa bền, rất rễ cảm nhiễm tạt bệnh theõ mùa, do đđ chứng phong hàn bó ở biểu là loại bệnh gộp khá nhiều trong Nhi khoa, cđ một số tật bệnh Đốn khái chỉ ở lứa tuổi nhi đống dưới mười tuổi mới bị cảm nhiễm.

Chứng phong hàn bó ở biểu nguyên nhân phầt bệnh là tà khí phong hàn, hàn tà thuộc âm, dễ tổn thương dương khí; Nếu quả là phong hàn xâm phạm cơ biểu, cơ nãng bảo vệ bền ngoài không bền, xu thế biến hóa bệnh cơ đại loại có mấy phương diện như: Một là vì phong hàn vào lý, uất lâu hóa nhiệt từ đố mà chuyển thuộc Dựơng minh, có chứng chỉ nhỉệt khống ố hàn, lại ố khiệt, khát nước, mạch Phù Hoạt, Hai là dùng thuốc hãn, thuốc hạ thái quá làm tổn thương tân dịch, ngoại tà vào lý hóa nhiệt, hóa táo đến nỗi tân dịch ở Tỳ Vị bị tổn thương mà dẫn đến đại tiện bí kết, ctí chứng trạng ra mồ hôi biểu không giải, hặm,l)^p phát sốt. Ba là trung khí cơ thể vốn hư yếu lại cảm nhiễm hàn tà, thường dễ chuyển thành chứng hậu Tỳ VỊ hư hàn, có chứng trạng phát sốt, ghê ghê sờ gió, đau mình, chân tay rã rời, kémàn trướng bụng, đại tiện lỏng. Bốn lẵ thể chất vổn dương hư, mới mắc bệnh đã thấy ngay hư hàn, cd các chứng hơi phát sốt, ố hắn, đau Iĩiỉiìh không đỡ, mạch Vi Tế, chỉ muốn ngủ v.v.

Chẩn đoán phận biệt

Chửng phong ôn bơ phần biểu ở trẻ em Với chứng phong hàn bó ở biểu trẻ em, cả hai đều thuộc Biểu chứng, nhúng nguyên nhân và cơ chế bệnh hai chứng khác nhàu: Chứng phong ôn bó ở biểu ô trẻ em, nguyên nhấn phát bệnh là do cảm nhiễm tà độc ôri nhiệt,' phần nhiều từ miệng mũi mà vào, tà độc xâm phạm Phế kinh, bệnh lý - cơ chuyển là nhiệt tà gây bệnh dễ làm thừong ám, hơn nữa biểu chứng chỉ ngấn ngùi tạm thời CÒÍ1 truyền biểủ thì khá nhanh chóng. Chứng phong hàn ở biểu ở trẻ em, nguyên nhân phát bệnh lậ tà khí phong hàn, phần nhiều vào từ bì mao, tà khí xâm phạm kinh Thái dương Bàng quang, bệnh lý cơ chuyển là Hàn thuộc âm tà dễ làm thương dương, hơn nữa hàn tà lưu luyến ở biểu ròi sau mới hóa nhiệt vào lý, truyền biến khá chầm chậm. Vì vậy biểu hiện lâm sàng cũng có chỗ khác nhau. Điều để phân biệt chứng hậu là: Loại trên, bát đầu có các chứng ố hàn nhẹ phát nhiệt nặng, hơn nữa kèm theo chứng hơi khát nước, không mồ hôi hoặc có ít mồ hôi, rêu lưỡi trong tráng mà ven lưỡi và đầu lưỡi đỏ hồng, mạch Phù mà Sác - Loại dưới, bát đầu cđ các chứng ố hàn nặng phát nhiệt nhẹ, thường kiêm các chứng đâu đầu đau mình, không mồ hôi, rêu lưỡi trấng mỏng, chất lưỡi bình thường, mạch Phù mà Khấn v.v

Trích dẫn y văn

Nghỉ như trong Qúy Thận chứa chân dương, biểu lý với Nhâm Bàng. Bây giờ Qúy Thủy chân dương bất túc, thì Nhâm Thủy bị lạnh, cho nên hàn tà phạm tới là thẹo đồng loại sẽ dốn vào Kỉnh Thái dương hàn thủy, lấy hàn để vẫy hàn, thật chẳng thể chống nổi, vì vậy trẻ em bị thương hàn rất nhiều. Bây giờ bảo là không co thương hàn, chẳng may mà trẻ em bị bệnh Thương hàn, bó tay đợi chết, cái chết ấy có phải là số mệnh không, khống phải là trẻ em không có Thương hàn, bởi vì vinh huyết chưà đầy đù, dễ sinh nhiệt, điều trị không đích đáng, tức biến thành bệnh Kính; Áu khoa, coi là Kinh phong tức là loài này, ,

Nhưng trẻ em Thương hàn, qúy ở chỗ chữa ngay. Nhưng không nện phát biểu, vì da dẻ mỏng, tấu lý thưa hở, sợ đến nỗi ra nhiều mồ hôi mà vong dương; Nếu có thể ngay từ lúc bắt Ẫu, giải cơ ngay, trừ bỏ ngoại tà ra bên ngoài thì hẳn là tránh được sại lầm không đến nỗi biến thành bệnh Kính (Nhủ tử thương hàn chứng trị - Ấu ấu tập thành).

■ LÔ CHÍ ■

Xem tiếp >>

 

CHỨNG ÂM DỊCH KHUY TÔN

CHỨNG ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG BÀNG QUANG HƯ HÀN

CHỨNG BÀNG QUANG THẤP NHIỆT

CHỨNG BÀO CUNG HƯ HÀN

CHỨNG BỆNH THANH ĐƯƠNG không THĂNG

CHỨNG CAN ÂM HƯ

CHỨNG CAN ĐƠM NHIỆT

CHỨNG CAN DƯƠNG HƯ

CHỨNG CAN DƯƠNG THƯƠNG CANG

CHỨNG CAN HỎA THƯỢNG VIÊM 

CHỨNG CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG CAN HUYẾT Ứ Ở TRẺ

CHỨNG CAN KHÍ UẤT KẾT

CHỨNG CAN KINH THẬP NHIỆT

CHỨNG CAN PHONG NỘI ĐỘNG

CHỨNG CAN VỊ BẤT HÒA

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG HƯ HÀN

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG KẾT NHIỆT

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG TÂN KHUY

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG THẤP NHIỆT

CHỨNG ĐÀM HÓA QuẤY RỐI TÂM

CHỨNG ĐÀM KHÍ CẤU KẾT

CHỨNG ĐÀM NHIỆT ÚNG TẮC Ở PHẾ

CHỨNG ĐÀM NHIỆT VỊ LẤP TÂM KHIẾU Ở TRẺ

CHỨNG ĐÀM THẤP NGHẼN TRỞ Ở BÀO CUNG

CHỨNG ĐÀM Ứ CẤU KẾT

CHỨNG ĐỜM KHÍ HƯ

CHỨNG ĐỜM NHIỆT

CHỨNG ĐỜM UẤT ĐÀM QuẤY NHIỄU

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG HÀN ĐÀM 

CHỨNG HÀN ĐÀM NGĂN TRỞ PHẾ

CHỨNG HÀN TÀ NGƯNG ĐỌNG Ở BÀO CUNG

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀ TRỆ CAN MẠCH

CHỨNG HUYẾT HÀN

CHỨNG HUYẾT HƯ

CHỨNG HUYẾT NHIỆT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT Ứ

CHỨNG KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ HÃM

CHỨNG KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ NGHỊC

CHỨNG KHÍ THOÁT

CHỨNG MẠCH TẾ NGHẼN

CHỨNG NGUYÊN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT CÚC SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT ĐÀM

CHỨNG NỘI NHIỆT BỐC MẠNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHẾ KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG PHẾ KHI HƯ

CHỨNG PHẾ KHIÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ KHÍ SUY TUYẾT

CHỨNG PHẾ NHIỆT QUÁ THỊNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ THẬN ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHONG ĐÀM

CHỨNG PHONG HÀN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHÒNG HÀN PHẠM PHẾ

CHỨNG PHONG NHIỆT XÂM NHẬP Ở PHẾ

CHỨNG PHONG ÔN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG SAU KHI ĐẺ BÀI HUYẾT XÔNG LÊN

CHỨNG TÂM ÂM HƯ

CHỨNG TÂM CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM ĐỜM BẤT NINH

CHỨNG TÂM DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÂM DƯƠNG THOÁT ĐỘT NGỘT

CHỨNG TÂM HỎA CAN THỊNH

CHỨNG TÂM HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG TÂM KINH THỰC NHIỆT Ở TRẺ EM

CHỨNG TÂM PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÂN DỊCH KHUY TÔN

CHƯNG TÁO BÓN

CHỨNG TÁO ĐÀM

CHỨNG PHẠM PHẾ

CHỨNG THAI HÀN

CHỨNG THAI NHIỆT

CHƯNG THẬN ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG THẬN ÂM HƯ

CHỨNG THẬN DƯƠNG HƯ THỦY TRẦN LAN

CHỨNG THÀNH DƯƠNG không THĂNG

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG THẬN KHÍ không BỀN

CHỨNG THẬN KHÍ không NẠP

CHỨNG THẬN TINH BẤT TÚC

CHỨNG THẤP ĐÀM

CHỨNG THẤP Khàn

CHỨNG THẤP NHIỆT

CHỨNG THỰC THƯỜNG TỲ VỊ

CHỨNG THỦY ÂM Ứ ĐỌNG TRONG

CHỨNG THỦY HÀN SA PHẾ

CHỨNG THỦY KHÍ LANG TÂM

CHỨNG THỦY THẤP TRÀN LAN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG HƯ HÀN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG KHÍ TRỆ

CHỨNG TRỞ CAN không GIÁNG

CHỨNG TRỌC ÂM không GIÁNG

CHỨNG TÝ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÝ HƯ SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG TÝ KHÍ HƯ 

CHỨNG TÝ không ThànG HUYẾT

CHỨNG TÝ PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ HƯ HÀN Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ THẤP NHIỆT

CHỨNG TỲ VỊ THỰC TRỆ Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ ÂM HƯ

CHỨNG VỊ CƯỜNG TỲ NHƯỢC

CHỨNG VỊ HÀN

CHỨNG VỊ HÒA THƯỢNG VIÊM Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ KHÍ HƯ

CHỨNG VỊ KHÍ PHƯƠNG NGHỊCH

CHỨNG VỊ NHIỆT

CHỨNG VỌNG ÂM

CHỨNG VỌNG DƯƠNG

CHƯNG VỌNG DƯƠNG

CHỨNG XUNG NHÂM không BÊN

CHƯNG XUNG NHÂM NHIỆT CHỨNG

CHƯNG XUNG NHÂM Ứ THẤP NGƯNG TRỆ 

CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

CHỨNG XUNG NHÂM HƯ SUY 

HỘI CHỨNG BỆNH ÂM HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH BĂNG HUYẾT

HỘI CHỨNG BỆNH DƯƠNG HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT THẬN

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT NHIỆT

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT TÁO

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT Ứ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HÃM

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ NGHỊCH

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ THOÁT

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ TRỆ

HỘI CHỨNG BỆNH TÂM KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

HỘI CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!

Thông tin trên Website :

www.thaythuoccuaban.com chỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.

. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH