CHỨNG TRỌC ÂM KHÔNG GIÁNG

CHÚNG TRỌC ÂM KHÔNG GIÁNG

Khái niệm

í

Chứng Trọc âm không giáng là tên gọi chung cho những

chứng trạng do Dương khí của Tỳ VỊ bẩt túc, công nãng thăng thanh giáng trọc thất thường làm cho sự hấp thu vật chất dinh dưỡng và sự tiêu hóa bài tiết chất cặn bã không binh thường mà gây bệnh. Nguyên nhân phần nhiều do ăn uống khống điều độ, mệt nhọc quá sức, tỉnh chí không vừa ý, tổn thương Tỳ VỊ gây nên-.

Biểu hiện lâm sàng chủ yếu cđ các chứng trạng bụng trướng khó chịu, kém ăn đại tiện nhao hoặc táo bdn, tiểu tiện không lợi hoặc không thông, thân thể nậng nề mỏi mệt yếu sức, thậm chí chi dưới phù thũng, rêu lưỡi cáu bẩn và nhớt, mạch Nhu Hoạt.

Chứng Trọc âm không giáng gặp nhiều trong các bệnh Thấp trở, Thủy thũng, Long bế và Dái hạ.

Cần chẩn đoán phân biệt với chứng Tỳ Vị hư nhược.

Phân tích

Chứng Trọc ôm khổng giảng ctí thể xuất hiện trong nhiều tật bệnh. Như trong bệnh Thấp trở xuất hiện chứng này, phần nhiều cđ chứng trạng chân tay mỏi mệt ră rời, hoặc đầu nặng như bị buộc, ngực bụng trướng đầy, ăn không tháy ngon, miệng nhạt dính hoặc cđ vị ngọt, rêu lữỡi trắng nhốt mạch Nhu Hoật, đó là đặc điểm do thấp khốn Tỳ Vị, điều trị dùng thuốc thơm tho hóa thấp, cho uống Hoác hương chính khí tán (Thải bĩnh huệ dân hòa tễ cục phương) hoặc Bình vị tán (Thái bình fcuệ dản hòa tễ cục phương).

Trồng bệnh Thủy thũng xuất hiện chứng Trọc âm không giáng thường cd chứng trạng thủy thũng toàn thần, ngực bụng trướng đầy thậm chí thành phúc thủy, kém ăn, đại tiện lỏng, sác mặt trắng nhợt, tiểu tiện sẻn ít, chất lưỡi nhạt bệu, có vết răng, đđ là đặc điẹm của chứng Âm thủy, điều trị theo phép kiện Tỳ lợi thủy, cho uống Thực tỳ ẩm (Tế sinh phương).

Nếu chứng Trọc âm không giáng gặp trong bệnh Long bế thường có chứng trạng bụng dưới trướng và nặng trệ, cổ lúc mụổn đi tiểu mà tiểu tiện không được, hoặc ra chút ít rất khố khăn, tinh thần mỏi mệt yếu sức, kém ăn, đoản hơi thở khẽ; điều trị nên thăng thanh giáng trọc, bổ khí hành thủy cho uống Bổ trung ích khí thang (Tỳ vị luận) gia giám.

Chứng Trọc âm không giáng hạy gặp à người béo bệu thể lực yếu, bởi vì "người béo thì nhiều thấp”, thường thấy chủng trạng tinh thần ủy mị, sắc mật không tươi, hễ động làm thì thở gấp, chân tay nặng nề v.v. Phụ nữ bị chứng Trọc âm không giáng, biểu hiện chủ yếu là đái hạ liên miên mà trong loãng, kinh nguyệt kéo dài; đó tức là nhân con người mà khác nhau, điều trị theo biện pháp "nhân nhân chế nghi".

Tật bệnh phát triển đến giai đoạn Trọc âm không giáng, phàn nhiều do Tỳ khí hư yếu (tức Tỳ Vị hư nhược) mất chức năng thảng gỉáng cp thể dẫn đến thủy thấp, đàm trọc do âm tà lưu trệ, Bệnh lâu ngày liên lụy đến Thận, Thận đương hư suy, mất chóc năng khí hóa, sự mở đdng không lợi đến nỗị thủy thập đàm trọc ứ đọng càng nặng, trái lại nghịch lên, xuẫt hiện chứng đàm trọc nghịch lên có c&ứng trạng sác mật tối xạm, tinh thàn uể oải, nặng hơn thỉ thần thức lơ mơ, choáng váng buốn nôn, tiểu tiện ít hoặc bể tiểu tiện, toàn thân phù thững, chất lưỡi tối có sắc xanh lò mờ. Nếu thấp trọc nung nấu kết tụ lâu ngày, thấp theo nhiệt hđa, sê ấp ũ thành bệnh thấp nhiệt.

Chẩn đoán phân biệt

Chứng Tỳ VỊ hư yếu với chứng Trọc âm không giáng, cả hai đều là bệnh chứng đo khí của Tỳ VỊ bất túc phát sinh. Chứng Tỳ Vị hư yếu là do cớ năng thụ nạp và chuyển vận bị trở ngại gây nên. Chứng Trọc âm không giáng là do công nãng thảng giáng của Tỳ vị bất lực, VỊ không giáng trọc khí gây nên. Chứng Trọc âm không giáng phần nhiều do ăn uống không điêu độ, mệt nhọc quá sức tổn hại Tỳ VỊ, hoặc thất tình uẫt kết. Can khí hoành nghịch phạm Vị gây nên.

Vì Tỳ không kiện vận, VỊ không giáng trọc, thấp trọc lấn át làm cho thanh dương không thuận lợi, thấp nghẽn ở Trung tiêu, cho nên cđ các chứng trạng bụng trướng đầy, kẻm ăn, đại tiện nhão.

Thanh khí không thăng thì trọc âm khố mà giáng xuống, tiểu tiện do đtí mà không lợi. Trung dương bất túc, dương không hóa khí, khí không hda thủy, thủy thấp tụ ỏ trong, tràn lan ra cơ bắp mà thành thủy thũng, tìí- rưng trở xuống thũng nặng hơn. Tỳ Vị khí hư mất chức nâng truyền đạo cho nên cũng tổ chứng đại tiện bí kết.

Thấp tà nghẽn ở trong, dương khí không lối phát triển cho nên tay chân râ rời nặng nề, mệt mỏi yếu sức, rêu lưỡi nhớt bấn, mạch Nhu Hoặt;

Còn chứng Tỳ VỊ hư yếu thì do khí của Tỳ VỊ bất tuc, công năng thụ nạp và kiện vận bị trở ngại, sự hóa sinh khí huyết bất túc, xuất hiện các chứng trạng kèm ăn, sau khi àn vào bị trưâng đầy, đại tiện lỏng loãng, hụt hơi biếng nói, chân tay mỏi, gày còm, sác mặt vàng bủng kém tươi, lưỡi nhợt rêu tráng, mạch Hoãn Nhược. Rõ ràng là chứng Tỳ Vỵ hư yếụ với chứng Troc âm không giáng có khác nhau.

IVế Trích dẫn y văn

Thanh khí ở dưới thì sinh Sôn tiết. Trọc khí ở trên thì sinh trướng đầy.. Đó là âm dương trái ngược, sự nghịch tòng của bệnh (Âm Dượng ứng tượng đại luận - Tố Văn).

Bởi vì thấp đàm trệ ỏ trong đến nỗi thanh dương không thăng, trọc âm không giáng, vít tấc đầy nghẽn đến nỗi nhị tiện không nhuận, thậm chí tiểu tiện không thông. Sử dụng hai vị Truật để táo Tỳ thấp; Nhị trần để hóa đàm khí; Thăng; Sài để đưa thanh khí đi lên; Thanh khí một khi đã đi lên thì trọc khí sẽ tự giáng, uất kết được khai thông, tân dịch phân bố đềụ khắp, thấp trôi đi, táo được nhuận thì tiểu tiện sẽ trong và ỉượng nhiều (Tỳ Vị ■ Chứng trị uậng bổ).

Ngựòi vốn Tỳ hư, ngẫu nhiên gặp tình .trạng khí trệ, lại sai lầm dùng thuốc khắc phạt đến nỗi trung khí tốn loạn không thu VẾ được ,cho nên khí rẽ ngang gây nên trướng. Đây là do Tỳ hự khống khả nâng thống nhiếp, phép chữa nên bổ thổ lý trung thì trọc âm sẽ tự hóa (Tích tụ - Chứng trị vậng bổ).

Cò trường hợp trung hư không vận chuyển, có tình trạng đội như cào, cần điều trị theo phép ích khí hổ trung. Cđ trường hợp nội thương mệt nhọc, thanh khí hăm xuống dưới, trọc khí phạm lên trên, điều trị nên bổ trung ích khí (Bi mãn - Chứng trị vậng bố).

-Có trường hợp Tỳ hư không sinh được Kim thì thanh khí khống thăng lên được, trọc khí còn giáng làm sao nổi? Sách kinh điển nđi một khi Tỷ Vị bị hư, làm cho 9 khiếu người ta khổng thống, cho uống Bổ trung ích khí thang, lấy Sâm Kỳ để làm ấm Tỳ, lấy Sài h$ để, nâng khí lên, tư dựõrng n$uồn sinh hóa của hậu thiên, đđ là sự khéo léo sử dụng phép Hư thì bổ mẹ (Tạp chứng

La thị hội ưóc y kính).

DIÊM HỒNG THẦN . HỨA VĨNH QỦÝ

Xem tiếp >>

 

CHỨNG ÂM DỊCH KHUY TÔN

CHỨNG ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG BÀNG QUANG HƯ HÀN

CHỨNG BÀNG QUANG THẤP NHIỆT

CHỨNG BÀO CUNG HƯ HÀN

CHỨNG BỆNH THANH ĐƯƠNG không THĂNG

CHỨNG CAN ÂM HƯ

CHỨNG CAN ĐƠM NHIỆT

CHỨNG CAN DƯƠNG HƯ

CHỨNG CAN DƯƠNG THƯƠNG CANG

CHỨNG CAN HỎA THƯỢNG VIÊM 

CHỨNG CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG CAN HUYẾT Ứ Ở TRẺ

CHỨNG CAN KHÍ UẤT KẾT

CHỨNG CAN KINH THẬP NHIỆT

CHỨNG CAN PHONG NỘI ĐỘNG

CHỨNG CAN VỊ BẤT HÒA

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG HƯ HÀN

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG KẾT NHIỆT

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG TÂN KHUY

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG THẤP NHIỆT

CHỨNG ĐÀM HÓA QuẤY RỐI TÂM

CHỨNG ĐÀM KHÍ CẤU KẾT

CHỨNG ĐÀM NHIỆT ÚNG TẮC Ở PHẾ

CHỨNG ĐÀM NHIỆT VỊ LẤP TÂM KHIẾU Ở TRẺ

CHỨNG ĐÀM THẤP NGHẼN TRỞ Ở BÀO CUNG

CHỨNG ĐÀM Ứ CẤU KẾT

CHỨNG ĐỜM KHÍ HƯ

CHỨNG ĐỜM NHIỆT

CHỨNG ĐỜM UẤT ĐÀM QuẤY NHIỄU

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG HÀN ĐÀM 

CHỨNG HÀN ĐÀM NGĂN TRỞ PHẾ

CHỨNG HÀN TÀ NGƯNG ĐỌNG Ở BÀO CUNG

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀ TRỆ CAN MẠCH

CHỨNG HUYẾT HÀN

CHỨNG HUYẾT HƯ

CHỨNG HUYẾT NHIỆT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT Ứ

CHỨNG KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ HÃM

CHỨNG KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ NGHỊC

CHỨNG KHÍ THOÁT

CHỨNG MẠCH TẾ NGHẼN

CHỨNG NGUYÊN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT CÚC SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT ĐÀM

CHỨNG NỘI NHIỆT BỐC MẠNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHẾ KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG PHẾ KHI HƯ

CHỨNG PHẾ KHIÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ KHÍ SUY TUYẾT

CHỨNG PHẾ NHIỆT QUÁ THỊNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ THẬN ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHONG ĐÀM

CHỨNG PHONG HÀN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHÒNG HÀN PHẠM PHẾ

CHỨNG PHONG NHIỆT XÂM NHẬP Ở PHẾ

CHỨNG PHONG ÔN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG SAU KHI ĐẺ BÀI HUYẾT XÔNG LÊN

CHỨNG TÂM ÂM HƯ

CHỨNG TÂM CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM ĐỜM BẤT NINH

CHỨNG TÂM DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÂM DƯƠNG THOÁT ĐỘT NGỘT

CHỨNG TÂM HỎA CAN THỊNH

CHỨNG TÂM HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG TÂM KINH THỰC NHIỆT Ở TRẺ EM

CHỨNG TÂM PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÂN DỊCH KHUY TÔN

CHƯNG TÁO BÓN

CHỨNG TÁO ĐÀM

CHỨNG PHẠM PHẾ

CHỨNG THAI HÀN

CHỨNG THAI NHIỆT

CHƯNG THẬN ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG THẬN ÂM HƯ

CHỨNG THẬN DƯƠNG HƯ THỦY TRẦN LAN

CHỨNG THÀNH DƯƠNG không THĂNG

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG THẬN KHÍ không BỀN

CHỨNG THẬN KHÍ không NẠP

CHỨNG THẬN TINH BẤT TÚC

CHỨNG THẤP ĐÀM

CHỨNG THẤP Khàn

CHỨNG THẤP NHIỆT

CHỨNG THỰC THƯỜNG TỲ VỊ

CHỨNG THỦY ÂM Ứ ĐỌNG TRONG

CHỨNG THỦY HÀN SA PHẾ

CHỨNG THỦY KHÍ LANG TÂM

CHỨNG THỦY THẤP TRÀN LAN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG HƯ HÀN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG KHÍ TRỆ

CHỨNG TRỞ CAN không GIÁNG

CHỨNG TRỌC ÂM không GIÁNG

CHỨNG TÝ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÝ HƯ SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG TÝ KHÍ HƯ 

CHỨNG TÝ không ThànG HUYẾT

CHỨNG TÝ PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ HƯ HÀN Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ THẤP NHIỆT

CHỨNG TỲ VỊ THỰC TRỆ Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ ÂM HƯ

CHỨNG VỊ CƯỜNG TỲ NHƯỢC

CHỨNG VỊ HÀN

CHỨNG VỊ HÒA THƯỢNG VIÊM Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ KHÍ HƯ

CHỨNG VỊ KHÍ PHƯƠNG NGHỊCH

CHỨNG VỊ NHIỆT

CHỨNG VỌNG ÂM

CHỨNG VỌNG DƯƠNG

CHƯNG VỌNG DƯƠNG

CHỨNG XUNG NHÂM không BÊN

CHƯNG XUNG NHÂM NHIỆT CHỨNG

CHƯNG XUNG NHÂM Ứ THẤP NGƯNG TRỆ 

CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

CHỨNG XUNG NHÂM HƯ SUY 

HỘI CHỨNG BỆNH ÂM HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH BĂNG HUYẾT

HỘI CHỨNG BỆNH DƯƠNG HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT THẬN

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT NHIỆT

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT TÁO

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT Ứ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HÃM

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ NGHỊCH

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ THOÁT

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ TRỆ

HỘI CHỨNG BỆNH TÂM KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

HỘI CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!

Thông tin trên Website :

www.thaythuoccuaban.com chỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.

. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH