CHỨNG PHẾ TỲ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHẾ TỲ THẬN DƯƠNG HƯ

Khái niệm

Chúng Phế Tỳ Thận dương hư là chỉ một loại chứng hậu phức hợp trên lâm sàng đồng thời xuất hiện Phế khí hư, Tỳ khí hư <hoữc Tỳ dương lut). Thận dương hư 'hoặc Thận khỉ hu). Phần nhiều do Phế khí hư hoặc Tv khí hư phát triển thêm một bước mà hình thành chứng này.

Chứng Phế Tỳ 'Thận dương hừ có thể chia làm ba líhđm chúng trạng biểu hiện lâm sang chủ yếu, một là chúng trạng Phe khí hư như ho, suyễn đoản hơi, mửa đờm, tự ra mồ hôi, mặt nhợt, tiếng nổi thấp; Hai là biểu hiẹn Tỳ hư như kểm ãn, trướng bụng, đại tiện nhão, mệt mỏi, nhiều đờm trắng loãng; Ba là nhóm chúng tiạng Thận bất túc như cơ thể lạnh, chân tay mát. mỏi lưng, tiểu tiện trong dài hoặc không lợi thậm chí thủy thũng, lưỡi nhạt bệu hoặc cd vết răng, mạch Nhược v.v. Chứng trạng xuất hiện theo thứ tự cũng từ Phể khỉ hư trước tiên; tiếp theo 1Ẳ Phế Tý khí hư, cuối cùng là xuất hiện Phế Tỳ Thận dương hư.

Chứng Phế Tỳ Thận dương hư phăn nhiều gặp trong các bệnh Suyễn bệnh Háo, biểu hiện cơ chế bệnh của hai loại này đại thể giống nhau. Cho nên càn thảo luận kỹ.

Càn chẩn đoán phân biệt chúng Phế Tỳ Thận dương hư vộị các chứng Phế Tỳ khí hư, chứng Phê' Thận khí hư.

Phân tích

Chứng Ebế^Tỳ Thậh dtrơng Kư xuất hiện trong bệnh Suyễn hoặc bệnh Háo có nguyên nhân không hoàn toàn giống nhau. Mục Suyễn xúc sách Cảnh Nhạc toàn thư viết: "Suyễn có gốc rễ lâu bên, gặp lạnh thì phát cơn, gặp mệt nhọc cũng phát cơn, cũng gọi là Ịỉậo SiUyễn". Mục Khái thấụ Háọ Suyễn nguyên lựu sach Thấm Thị tôn sinh thư viết: "Phần nhiều ở tuổi ấu tri, phạm phải muối dấm thậm nhập vào khí quản, mỗi khi gặp phong hàn sẽ tác họng thở, hợi, gấp .gápT.. Nhưng về cơ chế bệnh, yà biếu‘hiện lâm «àttg của hai chứng nàv đại thể giống nhau, vả lại do chủng Phế Tỳ Thận dương hư đều xuất hiện ở giai đoạn cuối của Suyễn hoậc Háo. Mục Suyễn súc sách Cảnh Nhạc toàn thư viết: "Phế là chủ của Khí. Thận là gốc của Khí" mà Tỳ lại là cái nguồn sinh ra Khí; Phế Tỳ Thận cả, ba tang đều bất túc thì sinh ra Hư Suỵễn. "Nếu Tỳ Phế khí hư, chảng qua là ở bộ vị thượng tiêụ và trung tiêu, nguồn sinh hộa chưa kém lám, phát bệnh còn nông. Nếu Can Thận khí hư thì bộ vị bệnh ở Hạ tiêu, cả gốc và ngọn đều mác bệnh, phật bệnh đã nặng".

Khái, Suyễn, Háo vổn là phứng bệnh của Phế liên lụỵ đến Tỳ Thận; Tỳ khí (Tỳ dương) bất túc, thủỵ thấp không hóa ra tân dịch mà hóa thành Đàm ẩm; Thận dương bất túc, Mệnh môn hỏa suy thỉ Tỳ Thổ hư yếu mất chức náng vận hóa sự thăng giáng trong đục trở ngại, thủy dịch kết tụ ở trong cơ thể biến thành Đàm ẩm, vì vậy nguồn sinh ra Đàm là ở Tv, chứa đựng Đàm là ở Phế, vai trò chủ yếu vẫn là ở Thận; nguyên tác điều trị chủ yếu pnải giúp chính khí mới gọi là bồi bổ càn nguyên củng cố tìt gốc. Khi phát cơn, có thể dùng các phương Ma hoàng thang, Tiểu thanh long thang, Sạ càti ma hoàng thang /Kim Qũy yếu ỉựợcy, Khi cơn đã đa, có thể dùng các phương Kim, quỉ Thận khí hoàn (Kim Quỉ yếu luoc) Hữu qui hoàn, Đại bổ nguyên tiễn iCănh Nhạc toàn ihư>

v..vế , 'V • .

Chẩn đoán phân biệt

Chứng Phế Ty khí hử với chứng Phế Tỳ Thận dương hư cả hai đều là Hư chứng phức hợp, chẳng qua loại trên chỉ can thiệp tới hai tạng Phế Tỳ; mà chứng dưới ngoài cái Hư của hai tạng Phế Tỳ iại có kiêm cả Thận khí hoặc Thận dương bất túc. Phế khí hư, khí mát sự tuvên giáng, biểu Vệ không bền; Tỳ khí hư mất chứng năng kiện vận, không hóa được thủy thấp, cho nên hai chứng đều biểu hiện ho hoậc suyễn, đoản hơi, mặt nhợt, tự ra mồ hôi, kém ăn. chướng bụng, đại tiện nhão, mệt mỏi, đờm nhiều sác tráng; Còn chứng Phế Tỳ Thận dương hư chính vì Thận dương bất túc, nên còn cd các chứng trạng sợ lạnh tay chân lạnh, mỏi lưng, tiểu tiện trong dài hoặc không lợi, thậm chí mật và chân tay phù thũng thuộc loại Dương hư thì hàn, Dương không làm mạnh khí. Tóm lại, yếu điểm để chẩn đoán phân biệt giữa hai chứng chỉ ở chỗ có hay không chứng Thận dương bất túc.

Chứng Phế Thận khí hư với chứng Phế Tỳ Thận hư: Phế Thận khí hư tức là chứng Thận không nạp khí; Bởi vì Suyễn gấp lâu ngày, Phế khí bất túc, bệnh lấn sâu vào Thận, Thận khí (chủ yếu Là Thận dương) hư yếu, hạ nguyên không bền, khí mất chức nãng nhiếp nạp cho nên biểu hiện các chứng trạng hư suyễn thở gấp, thi thở ra nhiều, thì hút vào ít, đoản hơi, hễ động làm thì bệnh tãng, khí khiếp thở nhẹ, tự ra mồ hôi, sợ lạnh, chân tay lạnh, mỏi lưng, lưỡi tráng, mạch Tràm... Những chứng trạng này cũng có đầy đủ trạng'chứng Phế Tỳ Thận dương hư. Nhưng chúng Phế Tỳ Thận dương hư nên có chứng trạng Tỳ khí (Tỳ dươngj bất túc rõ rệt như đờm nhiều sác trắng, kém ăn, chướng bụng, đại tiện nhấô, chân tay bứt dứt v.v. Nhưng Tỳ khỉ (Tỳ dương) càn phả dựa vào Thận khí (Thận dương) để sưởi ấm và bay hơi. Cho nên chứng Phế Thận khí hư cũng oó thể thấy một số chứng trạng của Tỳ hư chì lặ biểu hiệp mức độ nậng nhẹ khác nhau, nên phân biệt cho kỹ càng.

VƯƠNG DỤC HỌC

Xem tiếp >>

 

CHỨNG ÂM DỊCH KHUY TÔN

CHỨNG ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG BÀNG QUANG HƯ HÀN

CHỨNG BÀNG QUANG THẤP NHIỆT

CHỨNG BÀO CUNG HƯ HÀN

CHỨNG BỆNH THANH ĐƯƠNG không THĂNG

CHỨNG CAN ÂM HƯ

CHỨNG CAN ĐƠM NHIỆT

CHỨNG CAN DƯƠNG HƯ

CHỨNG CAN DƯƠNG THƯƠNG CANG

CHỨNG CAN HỎA THƯỢNG VIÊM 

CHỨNG CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG CAN HUYẾT Ứ Ở TRẺ

CHỨNG CAN KHÍ UẤT KẾT

CHỨNG CAN KINH THẬP NHIỆT

CHỨNG CAN PHONG NỘI ĐỘNG

CHỨNG CAN VỊ BẤT HÒA

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG HƯ HÀN

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG KẾT NHIỆT

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG TÂN KHUY

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG THẤP NHIỆT

CHỨNG ĐÀM HÓA QuẤY RỐI TÂM

CHỨNG ĐÀM KHÍ CẤU KẾT

CHỨNG ĐÀM NHIỆT ÚNG TẮC Ở PHẾ

CHỨNG ĐÀM NHIỆT VỊ LẤP TÂM KHIẾU Ở TRẺ

CHỨNG ĐÀM THẤP NGHẼN TRỞ Ở BÀO CUNG

CHỨNG ĐÀM Ứ CẤU KẾT

CHỨNG ĐỜM KHÍ HƯ

CHỨNG ĐỜM NHIỆT

CHỨNG ĐỜM UẤT ĐÀM QuẤY NHIỄU

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG HÀN ĐÀM 

CHỨNG HÀN ĐÀM NGĂN TRỞ PHẾ

CHỨNG HÀN TÀ NGƯNG ĐỌNG Ở BÀO CUNG

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀ TRỆ CAN MẠCH

CHỨNG HUYẾT HÀN

CHỨNG HUYẾT HƯ

CHỨNG HUYẾT NHIỆT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT Ứ

CHỨNG KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ HÃM

CHỨNG KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ NGHỊC

CHỨNG KHÍ THOÁT

CHỨNG MẠCH TẾ NGHẼN

CHỨNG NGUYÊN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT CÚC SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT ĐÀM

CHỨNG NỘI NHIỆT BỐC MẠNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHẾ KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG PHẾ KHI HƯ

CHỨNG PHẾ KHIÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ KHÍ SUY TUYẾT

CHỨNG PHẾ NHIỆT QUÁ THỊNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ THẬN ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHONG ĐÀM

CHỨNG PHONG HÀN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHÒNG HÀN PHẠM PHẾ

CHỨNG PHONG NHIỆT XÂM NHẬP Ở PHẾ

CHỨNG PHONG ÔN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG SAU KHI ĐẺ BÀI HUYẾT XÔNG LÊN

CHỨNG TÂM ÂM HƯ

CHỨNG TÂM CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM ĐỜM BẤT NINH

CHỨNG TÂM DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÂM DƯƠNG THOÁT ĐỘT NGỘT

CHỨNG TÂM HỎA CAN THỊNH

CHỨNG TÂM HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG TÂM KINH THỰC NHIỆT Ở TRẺ EM

CHỨNG TÂM PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÂN DỊCH KHUY TÔN

CHƯNG TÁO BÓN

CHỨNG TÁO ĐÀM

CHỨNG PHẠM PHẾ

CHỨNG THAI HÀN

CHỨNG THAI NHIỆT

CHƯNG THẬN ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG THẬN ÂM HƯ

CHỨNG THẬN DƯƠNG HƯ THỦY TRẦN LAN

CHỨNG THÀNH DƯƠNG không THĂNG

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG THẬN KHÍ không BỀN

CHỨNG THẬN KHÍ không NẠP

CHỨNG THẬN TINH BẤT TÚC

CHỨNG THẤP ĐÀM

CHỨNG THẤP Khàn

CHỨNG THẤP NHIỆT

CHỨNG THỰC THƯỜNG TỲ VỊ

CHỨNG THỦY ÂM Ứ ĐỌNG TRONG

CHỨNG THỦY HÀN SA PHẾ

CHỨNG THỦY KHÍ LANG TÂM

CHỨNG THỦY THẤP TRÀN LAN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG HƯ HÀN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG KHÍ TRỆ

CHỨNG TRỞ CAN không GIÁNG

CHỨNG TRỌC ÂM không GIÁNG

CHỨNG TÝ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÝ HƯ SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG TÝ KHÍ HƯ 

CHỨNG TÝ không ThànG HUYẾT

CHỨNG TÝ PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ HƯ HÀN Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ THẤP NHIỆT

CHỨNG TỲ VỊ THỰC TRỆ Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ ÂM HƯ

CHỨNG VỊ CƯỜNG TỲ NHƯỢC

CHỨNG VỊ HÀN

CHỨNG VỊ HÒA THƯỢNG VIÊM Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ KHÍ HƯ

CHỨNG VỊ KHÍ PHƯƠNG NGHỊCH

CHỨNG VỊ NHIỆT

CHỨNG VỌNG ÂM

CHỨNG VỌNG DƯƠNG

CHƯNG VỌNG DƯƠNG

CHỨNG XUNG NHÂM không BÊN

CHƯNG XUNG NHÂM NHIỆT CHỨNG

CHƯNG XUNG NHÂM Ứ THẤP NGƯNG TRỆ 

CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

CHỨNG XUNG NHÂM HƯ SUY 

HỘI CHỨNG BỆNH ÂM HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH BĂNG HUYẾT

HỘI CHỨNG BỆNH DƯƠNG HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT THẬN

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT NHIỆT

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT TÁO

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT Ứ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HÃM

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ NGHỊCH

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ THOÁT

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ TRỆ

HỘI CHỨNG BỆNH TÂM KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

HỘI CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!

Thông tin trên Website :

www.thaythuoccuaban.com chỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.

. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH