CHỨNG TÂM KINH THỰC NHIỆT Ở TRẺ EM

Khái niệm.

Chứng íâtn kinh thực nhiệt ở trẻ em là tẻn gọi chung loại bệnh do ngoại cảm ôn tà, vào lý hđa nhiệt dẫn đến Tâm thần không yên và những bệnh biến ở các cơ quan ctí liên can tới kinh Tâm như lưỡi và Tiểu trưòng.

Triệu chứng lâm sàng chủ yếu là hồi 'Kộp không yên, đêm ngủ khôhg yên, lưỡi sưngíđỏ họâc ỉoét nát, tiểu tiện sẻn đỏ hoặc phát sốt hoệc khống sốt; mạch Sác, rêú lưỡi vàng.

Chứng này thường gặp troiíg các bệnh "Kinh qúi", "Bất mị', "Le lưỡi" và "Lưỡi mọc mụn".

Cần phân biệt chứng này với hai chứng "Tâm VỊ thực nhỉệt ở trẻ em" và "Tiểu trường thực nhiệt ỏ trẻ em".

Phân tích:

Chứng Tâm kinh thực nhiệt ở trẻ em thường gặp trong khố nhiều tật bệnh, biểu hiện lâm sàng đều khác nhau, quy nạp thành hai loại. Một loại là bệnh biến ở bản thân Tâm kinh, như bệnh Kinh qúi, triệu chứng đặc điểm là Tim hồi hộp khổng yên, Tâm phiền khát nước, chất lưỡi đỏ tía, phép trị nên thanh nhiệt ninh Tâm, dùng bài Thanh cung thang (Ôn bệnh diều biện). Lại như bệnh "Bất mị" (mát ngủ) thì phải kiêm cả chứng tràn trọc khống yên, hay mê, chóng mặt lưỡi đỏ, điều trị nên thanh Tâm an thần, chọn dùng bài thuốc gia vị Đạo xích tán (Ấu áu tập thành) hợp với Tả tâm tán (Tiểu nhi dược chứng trực quyết).

Một loại khác ỉà bệnb đ lưỡỉ, bởi vì Tâm khí thông lên lưỡi Tâm kinh thực nhiệt rất dễ làm lưỡi bị bệnh, như chứng lè lưỡi (thổ thiệt) lưỡi thè dài ra khó 00 ịàố, kèm theo chứng mật đỏ, phiền táo, khát nước, tiểu tiện đỏ, điều trị dùng bài Tả Tâm đạo xích tán (Y tông kim giám). Nếu lưỡi mọc mụn xuăt hiện ở chứng T&m kỉnh thực nhiệt thỉ đầu lưỡi mọc mụn hoặc'loét nát, đổ là do Tâm kinh tích nhiệt hun đốt lên lưỡi gây nên bệnh, Điều trị bằng bài Tả Tâm đạo xích táo.

Chẩn đoán phân biệt:

Chứng Tâm Vị thực nhiệt d .trẻ em với chứng Tâm kinh thực nhiệt ở trẻ em là hai ohứng giống nhau cả vè tính chất bệnh và bộ vị mắc bệnh, cho nên biểu hiện làm sàng cũng rất giống nhau, đều có thể gặp bệnh ở lưỡi (bao gÒTTỊ lưõi sưng trướng và đau, loét nát) biểu hiện đỏ, tâm phiền khống ngủ được, bối hộp khống yên, Tâm phiền khát nước.

Nhưng chứng Tâm Vị thực nhiệt ở trẻ em ngoài triệu chứng thể chất của lưỡi sưng to và thấy cả chứng phiền khát muỐD uống nước, Đại tiện bí kết, phát sốt... Đó là biểu hiện lâm sàng của VỊ thực nhiệt; Cơ sở này có thể phân biệt với chứng tlrực nhiệt ở Tâm kinh của trẻ em.

Chứng Tiểu trường thực nhiệt ở trẻ em với chứng Tâm kinh thực nhỉệt ở trẻ em: Tâm với Tiểu trường cùng biểu lý;- Tâm kinh thực nhiệt cố thể chuyển nhiệt xuống Tiểu trường mà biểu hiện chứng trạng Tiểu trường thực nhiệt như tiểu tiện đỏ, tiểu tiện nóng rát và tiểu tiện đau buốt v.v. Nhưng chứng Tâm kinh thực nhiệt tất phải có bệnh biến của bản thân Tâm kinh, như hồi hộp, Tâm phiền, không ngủ được v.v. Đấy là những chứng trạng mà chứng thực nhiệt ở Tiểu trường không có. Mặt khác, chứng Tiểu trường thực nhiệt còn kiêm có chứng tiểu tiện không lợi và đại tiện dính trệ. Dấy là vỉ Tiểu trường bị nhiệt không phân hóa trong đục được bình thưòng, từ đổ mà ảnh hưởng tới Bàng quang và Đại trường, dẫn đến đại tiện dích trệ, tiệu tiện không lợi; Những cơ chế bệnh lý nầy không cđ ở chứng Tâm kinh thực nhiệt của trẻ em, cho nên cơ sở cho chẩn đoán phân biệt hai chứng bệnh.

Trích dẫn y văn.

Tâm nhiệt thì vầng trán đỏ và khô hoặc lưỡi đỏ tía, hoặc lưỡi đỏ mà sưng, tiểu tiện đỏ, đỏ mà rít, rít mà đau hoặc nóng rát, đều là do Tâm nhiệt vậy (Biện Tăm thực nhiệt hư nhiệt - Ấu khoa thiết kinh).

Trong khi ngủ, miệng phả ra hơi ấm, hoặc nằm xấp mà ngủ, và nhìn ngước lên mà nghiến răng, đều là do Tâm nhiệt, bài Dạo xích tán chủ chữa bệnh ấy (Tăm nhiệt - Tiểu nhi dược chứng trực quyết).

Lưỡi để xem xét của Tâm. Mạch của Tỳ liên lạc tới lưỡi. Khi Tạng Phủ bị úng trệ, Tâm Tỳ tích nhiệt, nhiệt khí xông lên cho nên làm cho lưai sưng dần trướng to, đầy cả trong miệng, gọi chứng nầy là mộc thiệt (Trùng thiệt - Mộc thiệt - Lộng thiệt

Anh đòng bách văn).

DIÊM HIẾU THÀNH .

Xem tiếp >>

 

CHỨNG ÂM DỊCH KHUY TÔN

CHỨNG ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG BÀNG QUANG HƯ HÀN

CHỨNG BÀNG QUANG THẤP NHIỆT

CHỨNG BÀO CUNG HƯ HÀN

CHỨNG BỆNH THANH ĐƯƠNG không THĂNG

CHỨNG CAN ÂM HƯ

CHỨNG CAN ĐƠM NHIỆT

CHỨNG CAN DƯƠNG HƯ

CHỨNG CAN DƯƠNG THƯƠNG CANG

CHỨNG CAN HỎA THƯỢNG VIÊM 

CHỨNG CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG CAN HUYẾT Ứ Ở TRẺ

CHỨNG CAN KHÍ UẤT KẾT

CHỨNG CAN KINH THẬP NHIỆT

CHỨNG CAN PHONG NỘI ĐỘNG

CHỨNG CAN VỊ BẤT HÒA

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG HƯ HÀN

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG KẾT NHIỆT

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG TÂN KHUY

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG THẤP NHIỆT

CHỨNG ĐÀM HÓA QuẤY RỐI TÂM

CHỨNG ĐÀM KHÍ CẤU KẾT

CHỨNG ĐÀM NHIỆT ÚNG TẮC Ở PHẾ

CHỨNG ĐÀM NHIỆT VỊ LẤP TÂM KHIẾU Ở TRẺ

CHỨNG ĐÀM THẤP NGHẼN TRỞ Ở BÀO CUNG

CHỨNG ĐÀM Ứ CẤU KẾT

CHỨNG ĐỜM KHÍ HƯ

CHỨNG ĐỜM NHIỆT

CHỨNG ĐỜM UẤT ĐÀM QuẤY NHIỄU

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG HÀN ĐÀM 

CHỨNG HÀN ĐÀM NGĂN TRỞ PHẾ

CHỨNG HÀN TÀ NGƯNG ĐỌNG Ở BÀO CUNG

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀ TRỆ CAN MẠCH

CHỨNG HUYẾT HÀN

CHỨNG HUYẾT HƯ

CHỨNG HUYẾT NHIỆT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT Ứ

CHỨNG KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ HÃM

CHỨNG KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ NGHỊC

CHỨNG KHÍ THOÁT

CHỨNG MẠCH TẾ NGHẼN

CHỨNG NGUYÊN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT CÚC SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT ĐÀM

CHỨNG NỘI NHIỆT BỐC MẠNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHẾ KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG PHẾ KHI HƯ

CHỨNG PHẾ KHIÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ KHÍ SUY TUYẾT

CHỨNG PHẾ NHIỆT QUÁ THỊNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ THẬN ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHONG ĐÀM

CHỨNG PHONG HÀN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHÒNG HÀN PHẠM PHẾ

CHỨNG PHONG NHIỆT XÂM NHẬP Ở PHẾ

CHỨNG PHONG ÔN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG SAU KHI ĐẺ BÀI HUYẾT XÔNG LÊN

CHỨNG TÂM ÂM HƯ

CHỨNG TÂM CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM ĐỜM BẤT NINH

CHỨNG TÂM DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÂM DƯƠNG THOÁT ĐỘT NGỘT

CHỨNG TÂM HỎA CAN THỊNH

CHỨNG TÂM HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG TÂM KINH THỰC NHIỆT Ở TRẺ EM

CHỨNG TÂM PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÂN DỊCH KHUY TÔN

CHƯNG TÁO BÓN

CHỨNG TÁO ĐÀM

CHỨNG PHẠM PHẾ

CHỨNG THAI HÀN

CHỨNG THAI NHIỆT

CHƯNG THẬN ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG THẬN ÂM HƯ

CHỨNG THẬN DƯƠNG HƯ THỦY TRẦN LAN

CHỨNG THÀNH DƯƠNG không THĂNG

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG THẬN KHÍ không BỀN

CHỨNG THẬN KHÍ không NẠP

CHỨNG THẬN TINH BẤT TÚC

CHỨNG THẤP ĐÀM

CHỨNG THẤP Khàn

CHỨNG THẤP NHIỆT

CHỨNG THỰC THƯỜNG TỲ VỊ

CHỨNG THỦY ÂM Ứ ĐỌNG TRONG

CHỨNG THỦY HÀN SA PHẾ

CHỨNG THỦY KHÍ LANG TÂM

CHỨNG THỦY THẤP TRÀN LAN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG HƯ HÀN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG KHÍ TRỆ

CHỨNG TRỞ CAN không GIÁNG

CHỨNG TRỌC ÂM không GIÁNG

CHỨNG TÝ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÝ HƯ SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG TÝ KHÍ HƯ 

CHỨNG TÝ không ThànG HUYẾT

CHỨNG TÝ PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ HƯ HÀN Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ THẤP NHIỆT

CHỨNG TỲ VỊ THỰC TRỆ Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ ÂM HƯ

CHỨNG VỊ CƯỜNG TỲ NHƯỢC

CHỨNG VỊ HÀN

CHỨNG VỊ HÒA THƯỢNG VIÊM Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ KHÍ HƯ

CHỨNG VỊ KHÍ PHƯƠNG NGHỊCH

CHỨNG VỊ NHIỆT

CHỨNG VỌNG ÂM

CHỨNG VỌNG DƯƠNG

CHƯNG VỌNG DƯƠNG

CHỨNG XUNG NHÂM không BÊN

CHƯNG XUNG NHÂM NHIỆT CHỨNG

CHƯNG XUNG NHÂM Ứ THẤP NGƯNG TRỆ 

CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

CHỨNG XUNG NHÂM HƯ SUY 

HỘI CHỨNG BỆNH ÂM HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH BĂNG HUYẾT

HỘI CHỨNG BỆNH DƯƠNG HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT THẬN

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT NHIỆT

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT TÁO

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT Ứ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HÃM

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ NGHỊCH

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ THOÁT

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ TRỆ

HỘI CHỨNG BỆNH TÂM KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

HỘI CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!

Thông tin trên Website :

www.thaythuoccuaban.com chỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.

. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH