CHỨNG TỲ VỊ HƯ HÀN Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ HƯ HÀN Ở TRẺ EM

Khái niệm

Chứng Tỳ VỊ hư hàn ở trẻ em là chỉ Tỳ VỊ của trẻ em không những công nâng giảm xút mà còn dương khí Tỳ VỊ bất túc, công năng sưởi ấm kém dẫn đến một loạt các hiện tương hư hàn; Bệnh phần nhiều dọ ản bú không điều hòa, ăn quá nhiều đồ sống lạnh hoặc uốụg quá nhiều thjiốc hàn lương, hoặc ốm lâu kém chậm sóc, t^n thương dương khí của Tỳ VỊ gây nên bênh.

Biểu hiện lâm sàng chủ yếu là sác mặt trắng bệch, cơ thể lạnh chân tay lạnh,, thận thể phù thũng, kém ảỊỊ. trướng bụng, đại tiện lỏng loãng, miệng nhạt không khát, vùng bụng đau âm ỉ, ựạ ấm thích xao bóp, tiểu tiện không lợi, lưỡi nhạt chất lưỡi non, rêu lưỡi tráng trơn, mạch Trầm Tẽ hoậc chỉ văn nhạt.

Chứng Tỳ Vị hư hàn ở trẻ em thường gặp trong các bệnh Tích trệ, Tiết tả, Ẩu thổ, Thửy thũng, VỊ quản thống.

Cần chẩn đoán phân biệt với chứng Tỳ Thận dương hư ở trẻ

em.

III Phân tích

Chứng Tỳ VỊ hư hàn ở trẻ em thường là kết quả của bệnh tình Tỳ VỊ hư nhược phát triển thêm một bước, nđ không chỉ có công năng của Tỳ VỊ bị giảm xút, mà còn lắ công năng sưởi ấm Dương nhiệt mất bình thường. Dương hư thì sinh nội hàn, cho nên cd một loạt hiện tượng về Hư hàn; Có thể phát sinh trong nhiều loại tật bệnh.

Như bệnh Tích trệ xuất hiện chứng Tỳ VỊ hư hàn, đặc điểm chứng tíịạng ià sắc mật tráng bệtfh, cơ thể ỉậỈỊb cháo tay lạnh, bụng đâu âm ỉ, ưa ấm thích xoa bõp, ỉa chảy ra nguyên đồ ân, miệng nhạt không khát, chất lưỡi nhạt bệu, rêu lưỡi tráng trơn, mạch Trầm Tế hoặc Trì Nhược, hoặc chỉ văn xanh nhạt, ịịó là Tỳ VỊ hư hàn, VỊ mất sự thu nạp, Tỳ không kiện vận gây nên. Phép trị nên-ôn trurig tán hàn, sử dụng bài Lý trung hoài! (Thương hàn luận).

Nếu là bệnh Tiết tả niạn tính thì phần nhiều thấy đại tiện lốc lỏng lữc nhão, ra đồ ăn không tiêu, thường sau khi ăn thì đau bụng đi lỏng nhiều hơn, kém ân, bụng trướng đầy khó chịu, tròng bụng lạnh đaủ, sắc mặt ứa vàng, tinh thần mệt'mỏi, chân tay không ấm, lưỡi nhạt lưỡi trắng, mạch Tế Nhược hoậc chi vân nhạt; Đáy lả Tỳ VỊ Dương hư mất chứẽ năng vậfi hóa, thủy cốc không tiêu hổà, trong đục không phân chìa cho nên đại tiện lỏng nhão; Điều trị nên ớn bổ Tỳ Thận, cho uống Phụ tử lý trung hoàn (Hòa tễ cục phương). Nếu tiết tả không dứt c<5 thể dùng thêm Tứ thần hoàn (Phụ nhân lưang phương),

Lại như bệnh Ẩu thổ, đặc điểm chứng trạng là gau khi àn được một thời gian mới thổ, vật thổ ra phần nhiều có thức ăn và đờm, không chua không hôi, sắc mặt trắng xanh, tinh thần mệt mỏi, ưa ấm sợ lạnh, chân tay không ấm, miệng khô không muốn uống nước, hoặc đại tiện lỏng nhão, tiểu tiện trong, môi miệng nhạt, rêu lưỡi tráng mỏng, mạch Trầm Trì, chỉ văn xanh nhạt. Đây là Tỳ Vị dương hư, trung dương không mạnh, ngấu nhừ và vận hđa không kịp mà bị nôn mửa; Diều trị nên ôn trung tán hàn, ích Tỳ an VỊ, dùng bài Lý trung hoàn gia Đinh hương, Ngô thù du.

Trong bệnh Vị quận thống xuất hiện chúng Tỳ Vị hư hàn, lam sàng biểu hiện là Vị quản đaụ âm ỉ, liên miên không fỊứt, hoặc gặp trời lạnh mát, hoặc ân thức sống lạnh là đau kịch liệt, ưa ấm thích xoa bóp, gặp ấm thì đở đau, lại thấy miệng mũi thở hơi lạnh, chân tay không ấm, miệng khâng khát, hoặc mửa rãi trong, kém ặn, bung trướng đầy, rêu lưỡi trắng mỏng, mạch Trầm Tế hoặc Trì mà vô lực; Dây là Tỳ Vị dương hư, lạc mạch không được ôn dưỡng, vận hóa bất túẹ, thủy ẩm đọng trong Vị, phát'sinh cơn đạu, 'phép trị nện ôn trung tán hán, hòa VỊ lý khí, cho uống bài Hoàng kỳ: kiến trung tjhang (Ịfịm gũi yếu lược) gia Ngô thù, Thanh bì, Mộc qua, Hậu pháp, Huyền hồ v.v. Nếu hàn thịnh mà đau kịch liệt, chân tay không ấjn, có thể dùng Dại kiến trung thang (Kim qùi yếu lượcy để phù trợ dươụg khí, ôn tán âm hàn.

Lại như bệnh Thủy thũng mạn tính, biểu hiện lâm sàng ỉà mình thũng tìt lvtag trở xuống nặng hơn, ấn vào lộỊn sâu lâu 'mới nổi, bụng trướng khó chịu, ;kệm ân đại tiện nhão, sắc Ịnặt úa vàng, tinh thần mỏi mệt chân tay lạnh, tiểu tiện sẻn ít, chất lưỡi nhạt, rêu lưỡi trắng trơn, mạch Tràm Hoãn; Dây là Tỳ VỊ dương hư, khí không hóa thủy đến nỗi thủy thấp tràn ra cơ bắp điều trị nên ôn dương kiện Tỳ, hành khí lợi thủy, cho uống bài Thực tỳ tán (Té sinh phương).

Tật bệnh phát triển đến giai đoạn Tỳ VỊ dương hư, thường nđi lên bệnh tình khá nặng, vả lại dương hư không cđ gì để chưng hóa thủy dịch, lại có thể thấy bệnh biến thủy thấp ứ đọng, như thấp tụ sinh Đàm sinh Ẩm, hoặc tràn ra cơ báp biến thành thùy thũng. Hơn nữa Tỳ VỊ dương hư để lâu có thể liên lụy đến Thận dương, có thể phát triển thành chứng Tỳ Thận dương hư.

Chẩn đoán phân biệt

Chứng Tỳ Thận dương hư ở trẻ em với chứng Tỳ VỊ hư hàn ở trẻ em: Tỳ chủ vận hóa, công năng của nđ hoạt động binh thường là nhờ vào sự sưởi ấm của dương khí trong Thận. Thận chứa tinh, cũng phải nhờ vào tinh vi của thửy cóc không ngừng hđa sinh và tư dưững, vì thế Tỳ với Thận trên sinh lý có quan hệ giúp đỡ và xúc tiến lẫn nhau; Trên bệnh lý cò ảnh hưởng lản nhau, nhân quả với nhau; Nếu Thận dương bất túc không sưởi ấm được Tỳ dương làm cho Tỳ dương bẵt túc. Nếu Tỳ đương bát túc, không khả năng hấp thu và phân bố, lâu ngày sẽ liên lụy tới Thận dương, vỉ vậy, chứng Tỳ Vị hư han ở trẻ em, lâu ngày có thể phát triển thành chúng Tỳ Thận dưởng hư. Điểm phân biệt giữa hai chứng là: Chứrig Tỳ VỊ hư hàn có thể thấy chứng trạng bụng trướng khd chịu, kém ăn đại tiện nhão, chân tay không ấm, sác mật úa vàng, tiểu tiện sẻn ít, chất lứỡi nhạt, rêù lưỡi trắng trơn, mạch Trầm Tế.

Chứng Thận dương hư lại thấy cả chứng sác mặt tráng bệch, cơ thể lạnh và chân tay lạnh, lưng gổi mềm yếu, chất lưỡi nhạt bệu, rêu lưỡi trắng mỏng, mạch Trầm Trì. Trẻ em mới sinh còn có thể thấy các chứng thóp mụ lõm, chát xương mềm yếu, lông tóc khô ròn, tinh thần bạc nhược, chân tay giá lạnh v.v.

Trích dẫn y văn

Đại để Tỳ Vị hư yếu, dương khí không khả nãng sinh trưởng, đó là thời lệnh Xuân Hạ không hoạt động, khí của năm Tạng không sinh sôi (Tỳ Vị thắng suy luận • Tỳ Vị luận).

LÔ CHÍ -

Xem tiếp >>

 

CHỨNG ÂM DỊCH KHUY TÔN

CHỨNG ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG BÀNG QUANG HƯ HÀN

CHỨNG BÀNG QUANG THẤP NHIỆT

CHỨNG BÀO CUNG HƯ HÀN

CHỨNG BỆNH THANH ĐƯƠNG không THĂNG

CHỨNG CAN ÂM HƯ

CHỨNG CAN ĐƠM NHIỆT

CHỨNG CAN DƯƠNG HƯ

CHỨNG CAN DƯƠNG THƯƠNG CANG

CHỨNG CAN HỎA THƯỢNG VIÊM 

CHỨNG CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG CAN HUYẾT Ứ Ở TRẺ

CHỨNG CAN KHÍ UẤT KẾT

CHỨNG CAN KINH THẬP NHIỆT

CHỨNG CAN PHONG NỘI ĐỘNG

CHỨNG CAN VỊ BẤT HÒA

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG HƯ HÀN

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG KẾT NHIỆT

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG TÂN KHUY

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG THẤP NHIỆT

CHỨNG ĐÀM HÓA QuẤY RỐI TÂM

CHỨNG ĐÀM KHÍ CẤU KẾT

CHỨNG ĐÀM NHIỆT ÚNG TẮC Ở PHẾ

CHỨNG ĐÀM NHIỆT VỊ LẤP TÂM KHIẾU Ở TRẺ

CHỨNG ĐÀM THẤP NGHẼN TRỞ Ở BÀO CUNG

CHỨNG ĐÀM Ứ CẤU KẾT

CHỨNG ĐỜM KHÍ HƯ

CHỨNG ĐỜM NHIỆT

CHỨNG ĐỜM UẤT ĐÀM QuẤY NHIỄU

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG HÀN ĐÀM 

CHỨNG HÀN ĐÀM NGĂN TRỞ PHẾ

CHỨNG HÀN TÀ NGƯNG ĐỌNG Ở BÀO CUNG

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀ TRỆ CAN MẠCH

CHỨNG HUYẾT HÀN

CHỨNG HUYẾT HƯ

CHỨNG HUYẾT NHIỆT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT Ứ

CHỨNG KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ HÃM

CHỨNG KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ NGHỊC

CHỨNG KHÍ THOÁT

CHỨNG MẠCH TẾ NGHẼN

CHỨNG NGUYÊN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT CÚC SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT ĐÀM

CHỨNG NỘI NHIỆT BỐC MẠNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHẾ KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG PHẾ KHI HƯ

CHỨNG PHẾ KHIÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ KHÍ SUY TUYẾT

CHỨNG PHẾ NHIỆT QUÁ THỊNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ THẬN ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHONG ĐÀM

CHỨNG PHONG HÀN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHÒNG HÀN PHẠM PHẾ

CHỨNG PHONG NHIỆT XÂM NHẬP Ở PHẾ

CHỨNG PHONG ÔN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG SAU KHI ĐẺ BÀI HUYẾT XÔNG LÊN

CHỨNG TÂM ÂM HƯ

CHỨNG TÂM CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM ĐỜM BẤT NINH

CHỨNG TÂM DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÂM DƯƠNG THOÁT ĐỘT NGỘT

CHỨNG TÂM HỎA CAN THỊNH

CHỨNG TÂM HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG TÂM KINH THỰC NHIỆT Ở TRẺ EM

CHỨNG TÂM PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÂN DỊCH KHUY TÔN

CHƯNG TÁO BÓN

CHỨNG TÁO ĐÀM

CHỨNG PHẠM PHẾ

CHỨNG THAI HÀN

CHỨNG THAI NHIỆT

CHƯNG THẬN ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG THẬN ÂM HƯ

CHỨNG THẬN DƯƠNG HƯ THỦY TRẦN LAN

CHỨNG THÀNH DƯƠNG không THĂNG

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG THẬN KHÍ không BỀN

CHỨNG THẬN KHÍ không NẠP

CHỨNG THẬN TINH BẤT TÚC

CHỨNG THẤP ĐÀM

CHỨNG THẤP Khàn

CHỨNG THẤP NHIỆT

CHỨNG THỰC THƯỜNG TỲ VỊ

CHỨNG THỦY ÂM Ứ ĐỌNG TRONG

CHỨNG THỦY HÀN SA PHẾ

CHỨNG THỦY KHÍ LANG TÂM

CHỨNG THỦY THẤP TRÀN LAN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG HƯ HÀN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG KHÍ TRỆ

CHỨNG TRỞ CAN không GIÁNG

CHỨNG TRỌC ÂM không GIÁNG

CHỨNG TÝ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÝ HƯ SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG TÝ KHÍ HƯ 

CHỨNG TÝ không ThànG HUYẾT

CHỨNG TÝ PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ HƯ HÀN Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ THẤP NHIỆT

CHỨNG TỲ VỊ THỰC TRỆ Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ ÂM HƯ

CHỨNG VỊ CƯỜNG TỲ NHƯỢC

CHỨNG VỊ HÀN

CHỨNG VỊ HÒA THƯỢNG VIÊM Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ KHÍ HƯ

CHỨNG VỊ KHÍ PHƯƠNG NGHỊCH

CHỨNG VỊ NHIỆT

CHỨNG VỌNG ÂM

CHỨNG VỌNG DƯƠNG

CHƯNG VỌNG DƯƠNG

CHỨNG XUNG NHÂM không BÊN

CHƯNG XUNG NHÂM NHIỆT CHỨNG

CHƯNG XUNG NHÂM Ứ THẤP NGƯNG TRỆ 

CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

CHỨNG XUNG NHÂM HƯ SUY 

HỘI CHỨNG BỆNH ÂM HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH BĂNG HUYẾT

HỘI CHỨNG BỆNH DƯƠNG HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT THẬN

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT NHIỆT

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT TÁO

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT Ứ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HÃM

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ NGHỊCH

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ THOÁT

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ TRỆ

HỘI CHỨNG BỆNH TÂM KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

HỘI CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!

Thông tin trên Website :

www.thaythuoccuaban.com chỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.

. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH