BẢNG TRA THEO BÀI THUỐC VẦN H

Hắc Cao Thang
Hắc Đản Thang
Hắc Đậu Thang
Lỗi
Hắc Giác Dương Thang
Hắc Hoàn
Hắc Hoàn Ii
Hắc Hoàn Iii
Hắc Hoa Xà Tán
Hắc Hổ Đỉnh
Hắc Hổ Thang
Hắc Hương Tán
Hắc Linh Đơn
Hắc Long Đơn
Hắc Long Hoàn
Hắc Nô Hoàn
Hắc Phụ Thang
Hắc Phụ Tử Thang
Hắc Phụ Tử Thang Ii
Hắc Sâm Hoàn
Hắc Sâm Thang
Hạc Sắt Tán
Hắc Tán
Hắc Tán Ii
Hắc Thần Cao
Hắc Thần Đơn
Hắc Thần Hoàn
Hắc Thần Tán
Hắc Thần Tán I 2
Hắc Thần Tán Ii
Hắc Thần Tán Iii
Hắc Thần Tán Iv
Hắc Thần Tán V
Hắc Thần Tán Vi
Hắc Tích Đơn
Hắc Tích Đơn Ii
Hắc Tích Đơn Iii
Hắc Tiêu Dao Tán
Hắc Tiêu Dao Tán Ii
Hắc Tiêu Giao Tán 
Hà Diệp Tán
Hạ Đờm Hoàn
Hà Đơn Tang Nhân Thang
Hà Gian Cát Căn Thang
Hà Gian Hậu Phác Thang
Hà Gian Kha Tử Tán
Hạ Giáp Hoàn
Hà Hiệu Chu Thiên Tán
Hà Hồi Sinh Đơn
Hải Đồng Tán
Hải Hà Tán
Hải Lộc Tán
Hải Tảo Ngọc Hồ Thang
Hải Tảo Ngọc Hồ Thang Gia Giảm
Hải Tảo Tửu
Hải Xà Nhuyễn Kiên Thang
Hạ Khí Binh Lang Tán
Hạ Khí Thang
Hạ Khí Thang Ii
Hạ Khí Thang Iii
Hạ Khô Thảo Cao
Hạ Khô Thảo Cao Ii
Hạ Khô Thảo Tán
Hạ Khô Thảo Thang
Lỗi
Hạ Khô Tiêu Loa Hoàn
Hạ Ký Cầm Thược Thang
Hàm Ba Giáng Phàn Hoàn
Hãm Hung Thang
Hãm Hung Thừa Khí Thang
Hàn Chứng Ách Nghịch Thang
Hằng Sơn Thang
Hằng Sơn Thang Ii
Hà Nhân Ẩm
Hà Nhân Ẩm Ii
Hạnh Cam Thang
Hành Khí Thông Ứ Thang
Hạnh Nhân Cao
Hạnh Nhân Chỉ Khái Đường Tương
Hạnh Nhân Hoạt Thạch Thang
Hạnh Nhân Long Đởm Thảo Bào Tán
Lỗi
Hạnh Nhân Thang
Hạnh Nhân Thang Ii
Hạnh Nhân Tiễn
Hạnh Nhân Tiễn Hoàn
Hạnh Nhân Tiễn Ii
  Hạnh Nhân Tiễn Ii 2
Hành Quân Tán
Hành Quân Tán Ii
Hạnh Sâm Tán
Hạnh Sâm Tán Ii
Hạnh Sâm Thang
Hạnh Sương Hoàn
Lỗi
Hạnh Tô Ẩm Ii
Hạnh Tô Nhị Trần Thang
Hạnh Tô Tán
Hạnh Tử Tán
Hạnh Tử Thang
Hạnh Tử Thang Ii
Hạ Nhũ Thiên Tương Tán
Hạ Nhũ Thông Tuyền Tán
Hạn Liên Thảo Thang
Hán Phòng kỷ Thang
Hàn Suyễn Hoàn
Hàn Thị Ôn Trung Thang
Hao Cầm Thanh Đởm Thang
Háo Suyễn Cao
Háo Suyễn Sung Tễ
Hạ Phương Kim Bản Phiến
Hấp Yên Phương
Hấp Yên Phương Ii
Hạ Sốt Chỉ Huyết Thang
Hạ Thai Hoàn
Hạ Thai Phương
Hà Thị Cầm Hóa Hoàn
Hà Thủ Ô Tán
Hà Thủ Ô Tán Ii
Hà Thủ Ô Thang
Hà Thủ Ô Thang Ii
Hạ Tích Hoàn
Hạ Trùng Hoàn
Hạ Ứ Huyết Thang
Hạ Ứ Huyết Thang Ii
Hậu Khảm Ly Hoàn
Hậu Phác Bán Hạ Thang
Hậu Phác Chỉ Thực Thang
Hậu Phác Đại hoàng Thang
Hậu Phác Hoàn
Hậu Phác Hoàn Ii
HẬu Phác Sinh Khương Bán HẠ Nhân Sâm Cam ThẢo Thang
Hậu Phác Ma Hoàng Thang
Hậu Phác Nhân Sâm Thang
Hậu Phát Ôn Trung Thang
Hậu Phác Sinh Khương Bán Hạ Cam Thảo Nhân Sâm
Lỗi
Hậu Phác Tán
Hậu Phác Tán Ii
Hậu Phác Tán Iii
Hậu Phác Thạch Cao Thang
Hậu Phác Thang
Hậu Phác Thang Ii
Hậu Phác Thang Iii
Hậu Phác Thang Iv
Hậu Phác Thang Ix
Hậu Phác Thang V
Hậu Phác Thang Vi
Hậu Phác Thang Vii
Hậu Phác Thang Viii
Hậu Phác Thất Vật Thang
Hầu Táo Tán
Hậu Thiên Bát Vị Phương
Hậu Thiên Bát Vị Thang
Hậu Thiên Lục Vị Phương
Hầu Thị Hắc Tán
Hậu Trường Đơn
Hậu Trường Hoàn
Hậu Trường Hương Liên Hoàn
Hà Xa Đại Tảo Hoàn
Hà Xa Đại Tảo Hoàn Ii
Hà Xa Hoàn
Hiện Lam Phương
Hiệu Hoãn Hoàn
Hóa Âm Tiễn
Hóa Anh Đơn
Hóa Ban Thang
Hóa Bỉ Hoàn
Hoa Cái Tán
Hoa Cái Tán Ii
Hòa Can Ôn Thận Phương
Hóa Can Tiễn
Hóa Can Tiêu Độc Thang
Hòa Can Tư Thận Địa Hoàng Hoàn
Hòa Can Tư Thận Thang
Hoắc Đơn
Hoắc Hương An Vị Tán
HoẮc Hương Chính Khí Tán
Hoắc Hương Chính Khí Tán
Hoắc Hương Chính Khí Tán Ii
Hoắc Hương Chính Khí Thang
Hoắc Hương Chính Khí Thang Gia Giảm
Hoắc Hương Dưỡng Vị Thang
Hoắc Hương Hòa Trung Hoàn
Hoắc Hương Thang
Hoắc Phác Hạ Linh Thang
Hóa Cuồng Đơn
Hoa Đà Cứu Thoát Phương
Hoa Đà Dũ Phong Tán
Hóa Đản Thang
Hòa Doanh Chỉ Thống Thang
Hòa Doanh Dưỡng Cân Thang
Hòa Doanh Thông Lạc Thang
Hóa Độc Tán
Hóa Độc Thang
Hóa Độc Thang Ii
Hóa Độc Thang Iii
Hóa Độc Thanh Biểu Thang
Hóa Đờm Hoàn
Hóa Đờm Hoàn Ii
Hóa Đờm Hoàn Ii2
Hóa Đờm Kiện Tỳ Hoàn
Hóa Đờm Ngọc Hồ Hoàn
Hóa Đờm Thanh Hỏa Thang
Hóa Đờm Thanh Huyễn Hoàn
Hòa Dương Thang
Hòa Giải Tán
Hòa Giải Tán Ii
Hòa Giải Tán Iii
Hòa Giải Tán Iv
Hòa Giải Thang
Hòa Giải Thang Ii
Hoa Hòe Tán
Hóa Hũ Đơn
Hòa Huyết Bại Độc Thang
Hòa Huyết Chỉ Thống Như Thần Thang
Hòa Huyết Định Thống Hoàn
Hòa Huyết Ích Khí Thang
Hòa Huyết Khai Uất Phương
Hòa Huyết Thông Kinh Hoàn
Hòa Huyết Thông Kinh Thang
Hòa Huyết Tức Hỏa Thang
Hòa Huyết Tức Hỏa Thang Ii
Hóa Kết Ẩm
Hóa Kết Thang
Hòa Khí Dưỡng Vinh Thang
Hòa Khí Tán
Hòa Khí Thang
Hòa Kim Thang
Hóa Lệ Cao
Hoa Liễu Cửu Long Đơn
Lỗi
Hỏa Long Tán Gia Vị
Hỏa Long Thang
Hóa Mộc Thang
Họa My Cao
Hóa Nặc Thang
Hoàn Bào Ẩm
Hoán Cơ Tán
Hoán Cốt Đơn
Lỗi
Hoán Cốt Đơn Ii
Hoán Cơ Tiêu Độc Tán
Hoán Cơ Tiêu Độc Tán Ii
Hoàn Đới Thang
Hoàng Bá Bạch Tằm Tán
Hoàng Bạch Tán
Hoàng Bạch Tán Ii
Hoàng Bào Tán
Hoàng Bá Tán
Hoàng Bá Thang
Hoàng Bệnh Phong Phàn Hoàn
Hoàng Bồ Vị Viêm Thang
Hoàng Các Hóa Tích Cao
Hoàng Cầm Bạch Mật Thang
Hoàng Cầm Bạch Truật Thang
Hoàng Cầm Bán Hạ Thang
Hoàng Cầm Gia Bán Hạ Sinh Khương Thang
Hoàng Cầm Gia Bán Hạ Sinh Khương Thang
Hoàng Cầm Gia Sinh Khương Thang
Hoàng Cam Hoàn
Hoàng Cầm Hoàng liên Thang
Hoàng Cầm Hoạt Thạch Thang
Hoàng Cầm Lợi Cách Hoàn
Hoàng Cầm Lục Hợp Thang
Hoàng Cầm Mẫu Đơn Thang
Hoàng Cầm Nhất Vật Thang
Hoàng Cầm Tả Bạch Tán
Hoàng Cầm Tán
Hoàng Cầm Tán 2
Hoàng Cầm Tán Ii
Hoàng Cầm Tán Iii
Hoàng Cầm Tả Phế Thang
Hoàng CẦm Thang
Hoàng Cầm Thang
Hoàng Cầm Thang Hợp Tứ Quân Thang
Hoàng Cầm Thang Ii
Hoàng Cầm Thang Iii
Hoàng Cầm Thang Iv
Hoàng Cầm Thang Ii
Hoàng Cầm Thang Vi
Hoàng Cầm Thang Vi2
Hoàng Cầm Thang Vii
Hoàng Cầm Thang Viii
Hoàng Cầm Thanh Phế Ẩm
Hoàng Cầm Thanh Phế Ẩm Ii
Hoàng Cầm Thanh Phế Thang
Hoàng Cầm Thược Dược Thang
Hoàng Cầm Thược Dược Thang Ii
Hoàng Cầm Tri Mẫu Thang
Hoàng Cầm Tri Mẫu Thang Ii
Hoàng Cầm Tứ Vật Thang
Hoàng Đản Phương
Hoàng Đơn Tán
Hoàng Dược Pháp
Hoàng Hắc Tán
Hoàng Hôn Thang
Hoàng Hương Tán
Hoàng KỲ KiẾn Trung Thang
Hoàng Kim Linh Thang
Hoàng Kim Tán
Hoàng Kim Tán Ii
Hoàng Kỳ Ẩm
Hoàng Kỳ Ẩm Ii
Hoàng Kỳ Bổ Huyết Thang
Hoàng Kỳ Bổ Huyết Thang Ii
Hoàng Kỳ Bổ Huyết Thang Iii
Hoàng Kỳ Bổ Khí Thang
Hoàng Kỳ Bổ Trung Thang
Hoàng Kỳ Bổ Vị Thang
Hoàng Kỳ Cam Thảo Thang
Hoàng Kỳ Cam Thảo Thang Ii
Hoàng Kỳ Chử Tán
Hoàng Kỳ Cửu Vật Thang
Hoàng Kỳ Đại Bổ Thang
Hoàng Kỳ Đương quy Tán
Hoàng Kỳ Đương quy Thang
Hoàng Kỳ Giải Thử Ẩm
Hoàng Kỳ Hoàn
Hoàng Kỳ Hoàn I 2
Hoàng Kỳ Hoàn I 3
Hoàng Kỳ Hoàn I 4
Hoàng Kỳ Hoàn Ii
Hoàng Kỳ Hoàn Iii
Hoàng Kỳ Hoàn Iii2
Hoàng Kỳ Hòa Trung Thang
Hoàng Kỳ Ích Hoàng Tán
Hoàng Kỳ Ích Tổn Thang
Hoàng Kỳ Kiến Trung Thang
Hoàng Kỳ Kiến Trung Thang Gia Giảm
Hoàng Kỳ Lục Nhất Thang
Hoàng Kỳ Lục Nhất Thang Ii
Hoàng Kỳ Lục Nhất Thang Iii
Hoàng Kỳ Miết Giáp Tán
Hoàng Kỳ Miết Giáp Thang
Hoàng Kỳ Nga truật Thang
Hoàng Kỳ Ngũ Vật Thang
Hoàng Kỳ Nhân Sâm Thang
Hoàng Kỳ Nội Thác Tán
Hoàng Kỳ Nội Thác Tán Ii
Hoàng Kỳ Phòng kỷ Thang
Hoàng Kỳ Phòng Phong Ẩm
Hoàng Kỳ Phòng Phong Ẩm Ii
Hoàng Kỳ Phục Can Thang
Hoàng Kỳ Quế chi Ngũ Vật Thang
Hoàng Kỳ Quế chi Ngũ Vật Thang Gia Vị
Hoàng Kỳ Quế chi Ngũ Vật Thang Gia Vị Ii
Hoàng Kỳ Tán
Hoàng Kỳ Tán I2
Hoàng Kỳ Tán I3
Hoàng Kỳ Tán I4
Hoàng Kỳ Tán Ii
Hoàng Kỳ Tán Iii
Hoàng Kỳ Tán Iv
Hoàng Kỳ Tán Iv2
Hoàng Kỳ Tán Iv3
Hoàng Kỳ Tán Iv4
Hoàng Kỳ Tán Iv5
Hoàng Kỳ Tán Iv6
Hoàng Kỳ Tán Iv7
Hoàng Kỳ Tán Iv8
Hoàng Kỳ Tán Iv9
Hoàng Kỳ Tán V
Hoàng Kỳ Thang
Hoàng Kỳ Thang Ii
Hoàng Kỳ Thang Iii
Hoàng Kỳ Thang Iv
Hoàng Kỳ Thang Ix
Hoàng Kỳ Thang V
Hoàng Kỳ Thang V2
Hoàng Kỳ Thang V6
Hoàng Kỳ Thang Vii
Hoàng Kỳ Thang Viii
Hoàng Kỳ Thang Viii2
Hoàng Kỳ Thang Viii3
Hoàng Kỳ Thang Viii4
Hoàng Kỳ Thang Viii5
Hoàng Kỳ Thang X
Hoàng Kỳ Thang Xi
Hoàng Kỳ Thang Xii
Hoàng Kỳ Thang Xiii
Hoàng Kỳ Thang Xiii2
Hoàng Kỳ Thang Xiv
Hoàng Kỳ Thang Xiv2
Hoàng Kỳ Thang Xv
Hoàng Kỳ Thược Dược Thang
Hoàng Kỳ Thược Quế Khổ Tửu Thang
Hoàng Kỳ Tửu
Hoàng Kỳ Tứ Vật Thang
Hoàng Kỳ Vệ Nguyên Thang
Hoàng liên A Giao Hoàn
Hoàng liên A Giao Thang
Hoàng liên A Giao Thang
Hoàng liên A Giao Thang Gia Vị
Hoàng liên A Giao Thang Ii
Hoàng liên A Giao Thang Iii
Hoàng liên A Giao Thang Iv
Hoàng liên Ẩm
Hoàng liên An Thần Hoàn
Hoàng liên An Thần Hoàn I2
Hoàng liên An Thần Hoàn Ii
Hoàng liên An Thần Hoàn Iii
Hoàng liên Bạch Thược Thang
Hoàng liên Bạch Truật Thang
Hoàng liên Bế Quản Hoàn
Hoàng liên Bình Vị Tán
Hoàng liên Bổ Thang
Hoàng liên Bổ Trường Thang
Hoàng liên Cao
Hoàng liên Cao Ii
Hoàng liên Cứu Khổ Thang
Hoàng liên Địch Thử Thang
Hoàng liên Dương Can Hoàn
Lỗi
 Hoàng liên GiẢi ĐỘc Thang
Hoàng liên Giải Độc Thang
Hoàng liên Giải Độc Thang I2
Hoàng liên Giải Độc Thang I3
Hoàng liên Giải Độc Thang Ii
Hoàng liên Giải Độc Thang Iii
Hoàng liên Hóa Đờm Hoàn
Hoàng liên Hoàn
Hoàng liên Hoàng Cầm Thang
Hoàng liên Hoàn Ii
Hoàng liên Hoàn Iii
Hoàng liên Hoàn Iv
Hoàng liên Hoàn V
Hoàng liên Hoàn V2
Hoàng liên Hoàn Vi
Hoàng liên Hoàn Vii
Hoàng liên Hoàn Vii2
Hoàng liên Hoàn Vii3
Hoàng liên Hoàn Vii4
Hoàng liên Hoàn Viii
Hoàng liên Hương Nhu Ẩm
Hoàng liên Lô Cam Thạch Hoàn
Hoàng liên Ngưu Nhũ Hoàn
Hoàng liên Nội Sơ Thang
Hoàng liên Ô Mai Hoàn
Hoàng liên Ôn Đởm Thang
Hoàng liên Phì Nhi Hoàn
Hoàng liên Quất Bì Thang
Hoàng liên Tán
Hoàng liên Tán I2
Hoàng liên Tán I3
Hoàng liên Tán I4
Hoàng liên Tán Ii
Hoàng liên Tán Iii
Hoàng liên Tán Iv
Hoàng liên Tán Iv2
Hoàng liên Tả Tâm Thang
Hoàng liên Tả Tâm Thang Ii
Hoàng liên Tê giác Tán
Hoàng liên Tê giác Tán Ii
Hoàng liên Thang
Hoàng liên Thang
Hoàng liên Thang Ii
Hoàng liên Thang Iii
Hoàng liên Thang Iv
Hoàng liên Thăng Ma Thang
Hoàng liên Thang V
Hoàng liên Thanh Cách Hoàn
Hoàng liên Thanh Độc Ẩm
Hoàng liên Thanh Tâm Ẩm
Hoàng liên Thiên Hoa Phấn Hoàn
Hoàng liên Thượng Thanh Hoàn
Hoàng liên Tiêu Bỉ Hoàn
Hoàng liên Tiêu Bỉ Hoàn Ii
Hoàng liên Tiêu Độc Ẩm
Hoàng liên Tiêu Độc Ẩm Ii
Hoàng liên Tiêu Độc Tán
Hoàng liên Tiêu Độc Thang
Hoàng liên Tiêu Thử Hoàn
Hoàng liên Trúc Nhự Quất Bì Bán Hạ Thang
Hoàng liên Trư Đỗ Hoàn
Hoàng liên Trư Đỗ Hoàn Ii
Hoàng liên Tứ Vật Thang
Hoàng Long Thang
Hoàng Long Thang Ii
Hoàng Minh Giao Tán
Hoàng Nghiệt Hoàn
Hoàng Nghiệt Hoàn Ii
Hoàng Nghiệt Hoàn Iii
Hoàng Nghiệt Tán
Hoàng Nghiệt Tán Ii
Hoàng Nghiệt Thang
Hoàng Ngưu Đởm Tiễn
Hoàng Nha Hoàn
Hoàng Thổ Tán
Hoàng Thổ Thang
Hoàng Thổ Thang Ii
Hoàng Thổ Thang Iii
Hoàng Thũng Hoàn
Hoàng Tinh Hoàn
Hoàng Tinh Tán
Hoàng Vân Cao
Hoa Nhị Thạch Tán
Hoa Nhị Thạch Tán Ii
Hoàn Hồng Đơn
Hòa Nhũ Thang
Hoàn Minh Tán
Hoàn Thần Thang
Hoàn Thiếu Đơn
Hoàn Thiếu Đơn Ii
Hoàn Thiếu Hoàn
Hoàn Tinh Bổ Thận Hoàn
Hỏa Phủ Thang Gia Vị
Hoa Sơn Ngũ Tử Đơn
Hoạt Can Thang
Hoạt Can Thang Ii
Hoạt Ế Bổ Can Thang
Hóa Thắc Hoàn
Hòa Thai Điều Khí Ẩm
Hóa Thần Hoàn
Hóa Thấp Trục Ứ Tiêu Thủy Thang
Hỏa Thấu Vô Đờm Thang
Hóa Thiết Đơn
Hỏa Thổ Ký Tế Đơn
Hòa Thống Thang
 Hóa ThỰc DưỠng TỲ Thang
Hòa Thương Hoàn
Hòa Thương Hoạt Huyết Thang
Hóa Thủy Chủng Tử Thang
Hóa Thủy Định Tâm Thang
Hoạt Huyết Ẩm
Hoạt Huyết Chỉ Thống Tán
Hoạt Huyết Chỉ Thống Thang
Hoạt Huyết Điều Khí Thang
Hoạt Huyết Hành Khí Thang
Hoạt Huyết Hòa Khí Ẩm
Hoạt Huyết Hóa Ứ Thang
Hoạt Huyết Khu Phong Tán
Hoạt Huyết Lợi Thủy Thang
Hoạt Huyết Nhuận Táo Hoàn
Hoạt Huyết Nhuận Táo Sinh Tân Ẩm
Hoạt Huyết Nhuận Táo Sinh Tân Thang
Hoạt Huyết Nhuận Trường Hoàn
Hoạt Huyết Tán
Hoạt Huyết Tán Anh Thang
Hoạt Huyết Tán Ứ Thang
Hoạt Huyết Tán Ứ Thang Ii
Hoạt Huyết Thang
Hoạt Huyết Thông Kinh Thang
Hoạt Huyết Thông Kinh Thang Ii
Hoạt Huyết Thông Lý Thang
Hoạt Huyết Trừ Thấp Thang
Hoạt Huyết Tứ Diệu Thang
Hoạt Huyết Tứ Vật Thang
Hóa Tích Hoàn
Hóa Tích Hoàn Ii
Hoạt Lạc Ẩm
Hoạt Lạc Chỉ Thống Thang
Hoạt Lạc Chỉ Thống Thang Ii
Hoạt Lạc Đơn
Hoạt Lạc Hiệu Linh Đơn
Hoạt Lạc Khứ Hàn Thang
Hoạt Lạc Thang
Hoạt Lạc Tiêu Ứ Thang
Hoạt Lạc Tứ Vật Thang
Hoạt Mạch Kim Đơn
Hoạt Mạch Mệnh Ẩm
Hoạt Mạng Tán
Hoạt Mệnh Ẩm
Hoạt Mệnh Kim Đơn
Hoạt Nhân Đại hoàng Thang
Hoạt Nhân Tê giác Tán
Hoạt Nhi Thang
Hóa Trệ Hoàn
Hòa Trung Chỉ Huyễn Hoàn
Hóa Trùng Hoàn
Hóa Trùng Hoàn
Hòa Trung Hoàn Ii
Hòa Trùng Hoàn Iii
Hòa Trùng Hoàn Iv
Hòa Trung Hoàn Iv
Hòa Trung Ích Khí Hoàn
Hòa Trung Kiện Tỳ Hoàn
Hòa Trung Tán
Hòa Trung Thang
Hòa Trung Thanh Nhiệt Ẩm
Hóa Trường Hoàn
Hoạt Sinh Tán
Hoạt Thạch Bạch Ngư Tán
Hoạt Thạch Đại Giả Thang
Hoạt Thạch Hương Nhu Thang
Hoạt Thạch Tán
Hoạt Thạch Tán I 2
Hoạt Thạch Tán Ii
Hoạt Thạch Tán Ii2
Hoạt Thạch Tán Ii3
Hoạt Thạch Tán Iii
Hoạt Thai Ẩm
Hoạt Thai Ẩm Ii
Hoạt Thai Ẩm Iii
Hoạt Thai Chỉ Xác Tán
Hoạt Thai Tán
Hoạt Thai Tiễn
Hoạt Thủy Vô Ưu Tán
Hoạt Ứng Thống Hoàn
Hóa Ứ Chỉ Thống Thang
Hóa Ứ Chỉ Thống Thang Gia Giảm
Hóa Ứ Giải Độc Thang
Hóa Ứ Khu Phong Chỉ Thống Thang
Hóa Ứ Thận Viêm Thang Gia Vị
Hóa Ứ Thông Nhũ Ẩm
Hóa Ứ Thư Đởm Thang
Hóa Vị Ẩm
Hòa Vị Ẩm
Hòa Vị Chỉ Kinh Thang Gia Vị
Hòa Vị Hoàn
Hòa Vinh Bảo Vệ Tán Tà Phương
Hòa Vị Nhị Trần Tiễn
Hòa Vị Thang
Hòa Yết Thiên Ma Tán
Hộ Can Thang
Độc Hoạt Thang
Hoàn
Hoàn Ii
Mộc Qua Hoàn
Tứ Cân Hoàn
Hồ Đào Hoàn
Hòe Giác Địa Du Hoàn
Hòe Giác Địa Du Thang
Hòe Giác Hoàn
Hòe Giác Hoàn Gia Vị
Hòe Giác Hoàn Ii
Hòe Giác Tán
Hòe Hoa Tán
Hòe Hoa Tần Giao Thang
Hòe Hoa Tán Ii
Hòe Hoa Tiêu Trĩ Thang
Hòe Liên Tứ Vật Thang
Hồ Hoàng liên Hoàn
Hồi Âm Tán Kính Thang
Hồi Dương Ẩm
Hội Dương Bệnh Hiệp Tễ
Hồi Dương Cứu Cấp Thang
Hồi Dương Khu Phong Phương
Hồi Dương Ngọc Long Cao
Hồi Hương Hoàn
Hồi Hương Hoàn Ii
Hồi Hương Ô Dược Thang
Hồi Linh Đơn
Hội Nùng Tán
Hồi Sinh Ẩm
Hồi Sinh Chí Thần Đơn
Hồi Sinh Đơn
Hồi Sinh Thang
Hội Thương Tán
Hồi Tương Tán
Hồ Liên Hoàn
Hồ Lô Ba Hoàn
Hồ Lô Ba Hoàn Ii
Hồ Lô Ba Hoàn Iii
Hồng Bạch Liên Hoa Thang
Hồng Đào Uất kim Thang
Hồng Hoa Đương quy Thang
Hồng Hoàng Bồ Phác Thang
Lỗi
Hồng Linh Đơn
Hồng Miên Tán
Hồng Miên Tán Ii
Hồng Nhan Tửu
Hồng Nội Tiêu Tán
Hồng Thổ Thang Phức Phương
Hổ Nhân Tam Kim Phương
Hôn Quyết Phục Tỉnh Thang
Hổ Phách An Thần Hoàn
Hổ Phách An Thần Thang
Hổ Phách Bảo Long Hoàn
Hổ Phách Cao
Hổ Phách Chu Sa Hoàn
Hổ Phách Hoàn
Hổ Phách Hoàn Ii
Hổ Phách Hoàn Iii
Hổ Phách Hòa Thương Thang
Hổ Phách Tán
Hổ Phách Tán Ii
Hổ Phách Thọ Tinh Hoàn
Hộ Tâm Tán
Hộ Tâm Thanh Hỏa Thang
Hổ Tích Cốt Thang
Hổ Tiềm Hoàn
Hổ Tiềm Hoàn Gia Vị
Hổ Tình Cao
Hổ Trượng Nhị Kim Thang
Hổ Trượng Trà
Hộ Tử Thang
Hồ Tuy Tửu
Hộ Vệ Ích Khí Thang
Hổ Xà Liệu Can Thang Gia Giảm
Hủ Lậu Sinh Cơ Tán
Phức Phương
Tán
Hùng Hoàng Giải Độc Hoàn
Hùng Hoàng Tán
Hùng Hoàng Tán Ii
Hùng Hoàng Tán Iii
Hùng Kê Can Tán
Hùng Tâm Hoàn
Hương Bối Dưỡng Vinh Thang
Hương Cam Tán
Hương Chân Tán
Hương Chỉ Thang
Hương Đậu Tán
Hương Đậu Tán Ii
Hương Giáp Hoàn
Hương Giáp Hoàn Ii
Hương Giáp Tán
Hương Ích Thang
Hương Khấu Hoàn
Hương Khung Hoàn
Hương Khung Nhị Trần Thang
Hương Khung Tán
Hương Khung Thang
Hương Khương Tán
Hương Khương Tán Ii
Hương Khương Tán Iii
Hương Lăng Hoàn
Hương Lăng Hoàn Ii
Hương Lăng Hoàn Ii
Hương Liên Hoàn
Hương Liên Hoàn Ii
Hương Liên Hoàn Iii
Hương Liên Hoàn Iv
Hương Liên Hoàn V2
Hương Liên Hoàn Vi
Hương Liên Hóa Trệ Hoàn
Hương Liên Hóa Trệ Thang
Hương Liên Tán
Hương Liên Tán Ii
Hương Liên Trị Trung Thang
Hương Linh Tán
Hương Lục Vị Linh Hoàn
Hương Mai Hoàn
Hương Miết Thang
Hương Nhu Ẩm
Hương Nhu Hoàn
Hương Nhu Bát Vị Hoàn
Hương Nhung Hoàn
Hương Nhu Tán
Hương Nhu Tán Ii
Hương Nhu Thang
Hương Nhu Thang Ii
Lỗi
Hương Phác Hoàn Ii
Hương Phác Hoàn Iii
Hương Phác Hoàn Iv
Hương Phụ Hoàn
Hương Phụ Hoàn Ii
Hương Phụ Tán
Hương Phụ Thang
Hương Phụ Tứ Chế Hoàn
Hương Phụ Tử Tán
Hương Phụ Tuyền Phúc Hoa Thang
Hương Qua Hoàn
Hương Quất Tán
Lỗi
Hương Quế Lục Hợp Thang
Hương Quế Tán
Hương Quế Tán Ii
Hương Sa Bình VỊ Tán
Hương Sa Bình Vị Tán
Hương Sa Chỉ Truật Hoàn
Hương Sa Điều Trung Thang
Hương Sa Dưỡng Vị Hoàn
Hương Sa Dương VỊ Thang
Hương Sa Dưỡng Vị Thang
Hương Sa Dưỡng Vị Thang Ii
Hương Sa Khoan Trung Thang
Hương Sa Lục Quân Hoàn
Hương Sa Lục Quân Thang Gia Giảm
Hương Sa Lục Quân Tử Hoàn
Hương Sa LỤc Quân TỬ Thang
Hương Sa Lục Quân Tử Thang
Hương Sa Lý Trung Thang
Hương Sâm Hoàn
Hương Sâm Hoàn Ii
Hương Sa Nhị Trần Thang
Hương Thanh Phá  ĐỊch Hoàn
Hương Tô Ẩm
Hương Tô Ẩm Ii
Hương Tô Nhị Trần Hoàn Gia Vị
Hương Tô Tán
Hương Tô Tán
Hương Tô Tán Ii
Hương Tô Thông Xị Thang
Hương Tô Thông Xị Thang Ii
Hương Truật Tán
Hương Xác Hoàn
Hương Xác Tán
Hương Xị Tán
Hương Yên Chi Tán
Hư Suyễn Phương
Hư Thành Tán
Hưu Ngược Ẩm
Hữu Qui Hoàn
Hữu Quy Ẩm
Hữu Quy Hoàn
Huyền Hồ Đương quy Tán
Huyền Hồ Hoàn
Huyền Hồ Sách Tán
Huyết Khí Phế Thang
Huyết Khí Thang
Huyền sâm Địa Hoàng Thang
Huyền sâm Hóa Độc Thang
Huyền sâm Thang
Huyền Thỏ Đơn
Huyền Thỏ Đơn
Huyền Vũ Thang
Huyết Kiến Ninh Tán
Huyết Kiệt Hoàn
Huyết Kiệt Tán
Huyết Kiệt Tán Ii
Huyết Kiệt Tán Iii
Huyết Kiệt Tán Iv
Huyết Kiệt Tán V
Huyết Phong Thang
Huyết Phủ Trục ứ Thang
Huyết Phủ Trục Ứ Thang Gia Giảm
Huyết Phủ Trục Ứ Thang Gia Vị
Huyết Phủ Trục Ứ Thang Gia Vị Ii
Huyết Uất Thang
Hy Đậu Bảo Anh Đơn
Hy Đậu Hà Mô Phương
Hy Đậu Long Phượng Cao
Hy Đậu Ô Ngư Thang
Hy Đậu Thần Phương
Hy Đậu Thử Nhục Thang
Hy Đậu Tức Ngư Phương
Hy Diên Tán
Hy Diên Tán Ii
Hy Diên Tán Iii
Hy Diên Tán Iv
Hy Diên Tán V
Hy Diên Thiên Hôn Thang
Hy Đồng Ẩm
Hy Đồng Hoàn
Lỗi
Hy Thiêm Chí Dương Thang
Hy Thiêm Hoàn
Hy Thiêm Kiện Tâm Phương
Hy Thiêm Thang

  Thaythuoccuaban.com tổng hợp

****************************

Tham khảo ý kiến thầy thuốc

Thần dược cho người đột quỵ

Thực phẩm cho người tiểu đường

DANH SÁCH CÁC BÀI THUỐC

Bài thuốc vần A

Bài thuốc vần B

Bài thuốc vần C

Bài thuốc vần D

Bài thuốc vần Đ

Bài thuốc vần G

Bài thuốc vần H

Bài thuốc vần I

Bài thuốc vần P

Bài thuốc vần Q

 

Bài thuốc vần K

Bài thuốc vần L

Bài thuốc vần M

Bài thuốc vần N

Bài thuốc vần O

Bài thuốc vần S

Bài thuốc vần U

Bài thuốc vần V

Bài thuốc vần X

Bài thuốc vần Y

 

Thông tin trên Website :www.thaythuoccuaban.comchỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.

. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH