BẢNG TRA THEO BÀI THUỐC VẦN D

Dã Cát Tán
Đắc Đạo Hoàn
Dạ Hợp Chi Tửu
Dạ Hợp Thang
Dạ Hợp Thang Ii
Đại A Giao Hoàn
Đại A Giao Hoàn Ii
Đại An Hoàn
Đại An Hoàn Ii
Đại An Thai Như Thánh Ẩm
  Đại An Thang
Đại An Thần Hoàn
Đại Bài Thạch Thang
ĐẠi Bán HẠ Thang
ĐẠi Bán HẠ Thang
ĐẠi Bán HẠ Thang Ii
ĐẠi Bán HẠ Thang Ii2
ĐẠi Bán HẠ Thang
ĐẠi Bán HẠ Thang Iii
ĐẠi Bán HẠ Thang Iv
ĐẠi Bán HẠ Thang V
Đại Bảo Nguyên Thang
Đại Bá Tán
Đại Bổ Âm Hoàn
Đại Bổ Bảo Mệnh Thang
Đại Bổ Địa Hoàng Hoàn
Đại Bổ Hoàn
Đại Bổ Hoàng Kỳ Thang
Đại Bổ Hoàn Ii
Đại Bổ Hoàn Ii2
Đại Bổ Hoàn Iii
Đại Bổ Nguyên Tiễn
Đại Bổ Tâm Đơn
Đại Bổ Tâm Thang
Đại Bổ Tâm Tỳ Khí Huyết Phương
Đại Bổ Tâm Tỳ Khí Huyết Thang
Đại Bổ Thang
Đại Bổ Tư Thận Hoàn
Đại Cảnh Tán
Đại Cáp Tán
Đại Chính Khí Tán
Đại Chu Liên Hoàn
Đại Đạo Cố Trường Hoan
Đại Đào Hoa Thang
Đại Đào nhân Thang
Đại Đậu Cam Thảo Thang
Đại Đậu Thang
Đại Đậu Thang Ii
Đại Đậu Tử Thang
Đại Để Đương Hoàn
Đại Để Đương Thang
Đại Để Đương Thang Ii
Đại Diên Hồ Sách Tán
Đại Điều Kinh Tán
Đại Điều Trung Thang
Đại Dĩ Hàn Hoàn
Đại Diĩ Hương Tán
Đại Định Phong Châu
Đại Định Phong Hoàn
Đại Đoạn Hạ Hoàn
Đại Đoạn Hạ Hoàn Ii
Đại Doanh Tiễn
Đại Doanh Tiễn Ii
Đại Dưỡng Vị Thang
Đại Giáng Khí Thang
Đại Giao Ngải Thang
Đại Giả Tuyền Phúc Thang
Đại Giả Tuyền Phúc Thang Ii
Đại Hắc Long Hoàn
Đại Hãm Hung Hoàn
Đại Hãm Hung Thang
Đại Hãm Hung Thang Gia Vị
Đại Hiệu Nội Bổ Hoàn
Đại Hóa Khí Thang
Đại Hoàn Đơn
Đại hoàng Ẩm
Đại hoàng Ẩm Tử
  Đại hoàng Cam Thảo Ẩm
Đại hoàng Cam ThẢo Thang
Đại hoàng Cam ThẢo Thang
Đại hoàng Cam toại Thang
Đại hoàng Chỉ Xác Hoàn
Đại hoàng Cửu Long Thang
Đại hoàng Đương quy Tán
Đại hoàng Đương quy Tán Ii
Đại hoàng Giá Trùng Hoàn
Đại hoàng Hoàn
Đại hoàng Hoàng liên Tả Tâm Thang
Đại hoàng Hoàn Ii
Đại hoàng Hoàn Iii
Đại hoàng Hoàn Iv
Đại hoàng Hoàn V
Đại hoàng Hoàn V2
Đại hoàng Khiên ngưu Tán
Đại hoàng Lục Hợp Thang
Đại hoàng MẪu Đơn bì Thang
Đại hoàng Mẫu Đơn bì Thang
Đại hoàng Ngũ Bội Tử Cao
Đại hoàng Phác Tiêu Thang
Đại hoàng Phác Tiêu Thang Ii
Đại hoàng Phác Tiêu Thang Iii
Đại hoàng Phụ Tử Thang
Đại hoàng Tán
Đại hoàng Tán Ii
Đại hoàng Tán Ii
Đại hoàng Tán Iv
Đại hoàng Tán Iv2
Đại hoàng Tán V
Đại hoàng Tán V2
Đại hoàng Tán V3
Đại hoàng Tán V4
Đại hoàng Tán Vi
Đại hoàng Thang
Đại hoàng Thang Ii
Đại hoàng Thang Iii
Đại hoàng Thang Iv
Đại hoàng Tiêu Thạch Thang
Đại Hoàn Mẫu Đơn Thang
Đại Hòa Tán
Đại Hoạt Lạc Đơn
Đại Hòa Trung Ẩm
Đại Hồng Cao
Đại Hồng Hoàn
Đại Hồng Thang
Đại Hợp Thang
Đại Hương Liên Hoàn
Đại Khung Hoàng Thang
Đại Khung Tân Thang
Đại Khương Hoạt Thang
Đại Khương Hoạt Thang Ii
Đại Khương Hoạt Thang Iii
Đại Khương Hoạt Thang Iv
Đại Khương Hoạt Thang Iv 2
Đại Kiến Trung Hoàn
Đại Kiến Trung Hoàng Kỳ Thang
Đại Kiến Trung Hoàng Kỳ Thang Ii
ĐẠi KiẾn Trung Thang
Đại Kiến Trung Thang
Đại Kiến Trung Thang Ii
Đại Kiến Trung Thang Iii
Đại Kiến Trung Thang Iii2
Đại Kiến Trung Thang Iv
Đại Kiện Tỳ Thang
Đại Kiện Tỳ Thang Ii
Đại Kim Hoa Hoàn
Đại Kinh Hoàn
Đại Kỷ Hàn Hoàn
Đại Kỷ Hàn Hoàn Ii
Đại Liên Kiều Ẩm
Đại Liên Kiều Ẩm Ii
Đại Lô Hội Hoàn
Đại Lô Hội Hoàn Ii
Đại Lô Hội Hoàn Iii
Đại Lợi Kinh Hoàn
Đại Mạch Cam Thảo Thang
Đại Ngũ Bổ Hoàn
Đại Nham Mật Thang
Đại Nham Mật Thang Ii
Đại Nhân Sâm Bán Hạ Hoàn
Đại Nhân Trần Thang
Đại Nhân Trần Thang Ii
Đại Ninh Tâm Thang
Đại Ninh Tán
Đại Ô Đầu Tiễn
Đại Ôn Kinh Hoàn
Đại Ôn Kinh Thang
Đại Ôn Kinh Thang Ii
Đại Ôn Trung Ẩm
Đại Ôn Trung Ẩm Ii
Đại Ôn Trung Hoàn
Đại Phân Thanh Ẩm
Đại Phân Thanh Ẩm Ii
Đại Phì Nhi Hoàn
Đại Phong Đơn
Đại Phòng Phong Thang
Đại Phòng Phong Thang Ii
Đại Phúc Bì ẩm
Đại Phúc Bì Tán
Đại Phúc Bì Tán Ii
Đại Phúc Bì Thang
Đại Phúc Bì Thang Ii
Đại Phúc Bì Thang Iii
Đại Phúc Tử Tán
Đại Phụng Tủy Đơn
Đại Qua Lâu Tán
Đại Quất Bì Thang
Đại Quất Bì Thang Ii
Đại Sài Hồ Thang
Đại Sài Hồ Thang
Đại Sài Hồ Thang Gia Vị
Đại Sài Hồ Thang Gia Vị
Đại Sài Hồ Thang Hợp Bán Hạ Hậu Phác Thang
Đại Sinh Mạch Thang
Đại Sơn Tra Hoàn
Đại Tam Ngũ Thất Tán
Đại Tam Ngũ Thất Tán Ii
Đại Tần Cửu Thang
Đại Tạo Hoàn
Đại Táo Thang
Đại Táo Thang Ii
Đại Thanh Ẩm
Đại Thanh Cao
Đại Thanh Long Thang
Đại Thanh Lương Tán
Đại Thánh Tán
Đại Thành Tán
Đại Thành Tán Ii
Đại Thành Tán Iii
  Đại Thanh Thang
  Đại Thanh Thang
  Đại Thanh Thang Ii
  Đại Thanh Thang Iii
Đại Thánh Trạch Lan Tán
Đại Thánh Tuấn Xuyên Tán
Đại Thánh Vạn An Tán
Đại Thất Hương Hoàn
Đại Thất Khí Thang
Đại Thất Khí Thang Ii
Đại Thất Khí Thang Iii
Đại Thiên Nam tinh Hoàn
Đại Thỏ Ty Tử Hoàn
Đại Thỏ Ty Tử Hoàn Ii
Đại Thừa Khí Thang
Đại Thừa Khí Thang Gia Giảm
Đại Thừa Khí Thang Gia Vị
Đại Thừa Khí Thang Ii
Đại Thừa Khí Thang Phục Phương
Đại Thuận Tán
Đại Thuận Thang
Đại Thuận Thang Ii
Đại Thục địa Hoàn
Đại Thử Niêm Tử Thang
  Đại Tiện Hạ Huyết Phương
  Đại Tiêu Bỉ Hoàn
Đại Tiêu Bỉ Hoàn Ii
Đại Tiêu Phong Tán
Đại Tỉnh Tỳ Tán
Đại Toán Hoàn
Đại Toàn Nhân Sâm Thang
Đại Trầm Hương Hoàn
Đại Trầm Hương Hoàn Ii
Đại Trấn Tâm Đơn
Đại Trấn Tâm Tán
Đại Trí Hoàn
Đại Trung Thang
Đại Truy Phong Tán
Đại Vô Quyển Thang
Đại Vu Di Thang
Đại Xạ hương Đơn
Đại Xuyên Khung Hoàn
Đại Xuyên Khung Hoàn Ii
Đại Xuyên Khung Thang
Đả Lão Nhi Hoàn
Đả Lão Nhi Hoàn Ii
Đạm Hoàn Tán
Dạ Minh Hoàn
Đan bì Thang
Đan bì Tiêu Dao Tán
Đan bì Tứ Vật Thang
Đan Câu Lục Chi Ẩm Gia Giảm
Đan Chi Tiêu Dao Tán
Đan Chi Tiêu Dao Tán 2
Đan Chi Tức Thống Thang
Đan Chi Tứ Vật Thang
Dẫn Dương Thang

Dẫn Hoàng Thang
Dẫn Huyết Quy Kinh Thang
Đan Khê Bổ Âm Hoàn
Đan Khê Bổ Âm Hoàn Ii
Đan Khê Tiểu Ôn Trung Hoàn
Dẫn Khí Quy Huyết Thang
Dẫn Long Thang
Dẫn Mỵ Thang
Đan Sâm Ẩm
Đan Sâm Ẩm Phức Phương
Đan Sâm Ẩm Tử
Đan Sâm Hoàn
Đan Sâm Tán
Dẫn Thủy Tán
Dẫn Tinh Chỉ Huyết Thang
Đan Uất Pháp
Đan Xa Hoàn
Đạo Ẩm Hoàn
Đạo Ẩm Hoàn Ii
Đao Bích Hùng Kê Phương
Đào Chi Thang
Đạo Đờm Thang
Đởm Đạo Bài Thạch Thang
Đạo Đờm Hoàn
Đạo Đờm Thang
Đạo Đờm Thang Gia Giảm
Đạo Đờm Thang Ii
Đào HẠch ThỪa Khí Thang
Đào Hạch Thừa Khí Thang
Đào Hoa Chúc
Đào Hoa Hoạt Huyết Tán
Đào Hoa Tán
Đào Hoa Tán Ii
Đào Hoa Tán Iii
Đào Hoa Tán Iv
Đào Hoa Tán V
Đào Hoa Thang
Đào Hoa Thang
Đào Hồng ẩm
Đào Hồng Hương Phụ Tứ Vật Thang
Đào Hồng Tán
Đào Hồng Tứ Vật Thang
Đào Hồng Tứ Vật Thang
Đào Hồng Tứ Vật Thang Gia Giảm
Đạo Khí Tán
Đạo Khí Thang
Đạo Khí Thang Ii
Đào nhân Hoàn
Đào nhân Hóa Trệ Thang
Đào nhân Quế chi Thang
Đào nhân Quế Tâm Thang
Đào nhân Tán
Đào nhân Tán I2
Đào nhân Tán Ii
Đào nhân Thang
Đào nhân Thang Ii
Đào nhân Thừa Khí Thang
Đào nhân Thừa Khí Thang Ii
Đào nhân Thừa Khí Thang Iii
Đào nhân Thừa Khí Thang Iv
Đạo Nhiệt Tán
Đào Nô Tán
Đào Nô Tán Ii
Đào Thị Hoàng Long Thang
Đạo Thủy Hoàn
Đạo Thủy Hoàn Ii
Đạo Thủy Phục Linh Thang
Đào Tiên Sâm Ngọc Tửu
Đạo Tiểu Xích Tán
Đạo Trệ Hoàn
Đạo Trệ Thang
Đạo Trệ Thông Kinh Thang
Đạo Trệ Thông U Thang
Đạo Xích Đơn
Đạo Xích Tán
Đạo Xích Tán Ii
Đạo Xích Tán Iii
Đạo Xích Tán Iv
Đạo Xích Thang Gia Vị
Đạo Xích Thanh Tâm Thang
Đạo Xích Thông Khí Tán
Đạo Xích Thừa Khí Thang
Dạ Quang Hoàn
Đà Tăng Cao
Đả Thống Kinh
Đạt Nguyên Ẩm
Đạt Sinh Tán
Đạt Sinh Tán Ii
Đậu Khấu Ẩm
Đậu Khấu Hương Liên Hoàn
Đậu Khấu Hương Liên Hoàn Ii
Đậu Khấu Thang
Đậu Khấu Trường Hoàn
Đậu Phụ Hoàn

Đầu Thống Linh Thang

Để Đương Thang
Đề Kiên Thang
Để Kim Đơn
Đế Kinh Khai Quan Tán

Địa Cầm Thang
Địa Cốt Bì Ẩm
Địa Cốt Bì Ẩm Ii
Địa Cốt Bì Thang
Địa Cốt Thanh Trưng Ẩm
Địa Cúc Tán
Địa Du Khổ Tửu Tiễn
Địa Du Tán
Địa Du Tán Iii
Địa Du Tán Iii
Địa Du Tán Iv
Địa Du Thang
Địa Du Thang Ii
Địa Hoàng Ẩm Tử
Địa Hoàng Ẩm
Địa Hoàng Ẩm Tử
Địa Hoàng Ẩm Tử Ii
Địa Hoàng Ẩm Tử Iii
Địa Hoàng Hoàn
Địa Hoàng Hoàn Gia Giảm
Địa Hoàng Hoàn Gia Giảm Ii
Địa Hoàng Hoàn Gia Vị
Địa Hoàng Hoàn Gia Vị Ii
Địa Hoàng Hoàn Ii
Địa Hoàng Hoàn Iii
Địa Hoàng Hoàn Iv
Địa Hoàng Hợp Tễ
Địa Hoàng Ngũ Vị Thang
Địa Hoàng Tán
Địa Hoàng Tán Ii
Địa Hoàng Tán Iii
Địa Hoàng Tán Iv
Địa Hoàng Thang
Địa Hoàng Thang Ii
Địa Hoàng Tiễn
Địa Phách Tán
Địa Pháp Vị Trung Thang
Địa Tiên Hoàn
Địa Tuỷ Thang
Địa Tuỷ Thang Ii

Địch Đờm Hoàn
Địch Đờm Hoàn 2
Địch Đờm Thang
Địch Đờm Thang
Địch Đờm Thang Ii
Dịch Hoàng Thang

Dịch Xú Tán
Dị Công Ngũ Vị Tán
Dị Công Tán
Dị Công Tán Gia Sơn Tra Thần khúc Hậu Phác Hậu Phác
Dị Công Tán Gia Vị
Dị Công Tán Ii
Dị Công Tán Iii
Dị Công Tán Iv
Diêm Thang
Diêm Thủy Ẩm
Diêm Tiêu Tán
Điện Bào Tiễn

Điên Giản Đơn
Điên Giản Thang
Diên Hồ Đinh hương Hoàn
Diên Hồ Sách Hoàn
Diên Hồ Sách Tán
Diên Hồ Sách Tán Ii
Diên Hồ Sách Tán Iii
Diên Hồ Sách Tán Iv
Diên Hồ Sách Tán V
Diên Hồ Tứ Vật Thang
Diên Hương Nhũ Một Hoàn
Diên Linh Hộ Bảo Hoàn
Lỗi
Điền Loa Nhuyễn Tử
Diên Niên Bán HẠ Thang
Diên Niên Phục Linh Ẩm
Diên Ô Nhị Trần Thang
Diên Sinh Đơn
Diên Thọ Đơn
Diên Thọ Đơn Ii
Diên Thọ Đơn Iii
Diên Thọ Đơn Iv
Diên Thọ Hoàn
Diên Thọ Thang
Diên Thọ Tửu
Diếp Dương Thang
Diệp Thị Dưỡng Vị Phương
Diệp Thị Dưỡng Vị Thang
Diệp Thị Nhu Hạnh Thang
Diệp Thị Phục Mạch Thang Gia Giảm
Điệt Đả Tán
Diệt Hỏa Thang
Diệt Nang Hoàn
  Diệt Nang Thang
Diệu Âm Tiễn
Điều Bổ Tỳ Phế Phương
Điều Can Tán
Điều Can Tán Ii
Điều Can Thang
Điếu Đằng Tán
Điều Đạo ẩm
Điều Doanh Liễm Can ẩm
Điều Doanh Liễm Can Thang Gia Giảm
Điều Giải Tán
Điều Hòa Âm Dương Phương
Diệu Hương Tán
Điều Hương Tán
Điều Hương Tán Ii
Điều Huyết Hóa Hạch Hoàn
Điều Huyết Tứ Vật Thang
Điều Khí Bình Vị Tán
Điều Khí Ích Hoàng Tán
Điều Khí Lợi Huyết Thang
Điều Khí Tán
Điều Khí Tán Ii
Điều Khí Tán Iii
Điều Kinh Ẩm
Điều Kinh Bổ Chân Thang
Điều Kinh Chỉ Đới Hoàn
Điều Kinh Chủng Tử Hoàn
Lỗi
Điều Kinh Dưỡng Huyết Hoàn
Điều Kinh Dưỡng Huyết Hoàn
Điều Kinh Hoàn
Lỗi
Điều Kinh Hổ Phách Thang
Điều Kinh Ích Mẫu Hoàn
Điều Kinh Tán
Điều Kinh Tán Gia Xuyên Sơn Giáp
Điều Kinh Tán Ii
Điều Kinh Tán Iii
Điều Kinh Tán Iv
Điều Kinh Tán V
Điều Kinh Thang
Điều Kinh Thăng Dương Trừ Thấp Thang
Điều Kinh Thang I 2
Điều Kinh Thang Ii
Điều Kinh Thang Iii
Điều Kinh Thăng Ma Trừ Thấp Thang
Điều Kinh Thông Huyết Thang
Điều Nguyên Bảo Anh Đơn
Điều Nguyên Cố Biểu Thang
Điều Nguyên Cứu Bản Thang
Điều Nguyên Hóa Độc Thang
Điều Nguyên Tán
Điều Nguyên Tán Ii
Điều Nguyên Thận Khí Hoàn
Điều Tâm Thang
Điều Trung Ẩm
Điều Trung Ẩm Ii
Điều Trung Đại Thành Thang
Điều Trung Hoàn
Điều Trung Hoàn Ii
Điều Trung Hoàn Iii
Điều Trung Ích Khí Thang
Điều Trung Ích Khí Thang Ii
Điều Trung Ích Khí Thang Iii
Lỗi
Điều Trung Tán
Điều Trung Tán Ii
Điều Trung Tán Ii2
Điều Trung Tán Iii
Điều Trung Tán Iv
Điều Trung Thang
Điều Trung Thang Ii
Điều Trung Thang Iii
Điều Trung Thang Iii2
Điều Trung Thang Iii3
Điều Trung Thang Iv
Điều Trung Thang Iv2
Điều Trung Thang V
Điều Trung Thang Vi
Điều Trung Thuận Khí Hoàn
Điều Tức Hoàn
Điều Tỳ Thanh Độc Ẩm
Điều Vệ Thang
Điều Vị Bạch Truật Trạch Tả Tán
Điều Vinh Ẩm
Điều Vinh Dưỡng Vệ Thang
Điều Vinh Hoạt Lạc Ẩm
  Điều Vinh Thang
  Điều Vinh Thang Ii
Điều Vị Tán
Điều Vị Tán I2
Điều Vị Tán Ii
ĐiỀu VỊ ThỪa Khí Thang
ĐiỀu VỊ ThỪa Khí Thang
Di Lăng Hoàn
Định Châu Thang
Định Chí Hoàn
Định Chí Hoàn Ii
Định Chí Hoàn Iii
Định Chí Hoàn Iv
Định Chí Hoàn V
Định Chí Tán
Định Giản Thang
Đinh hương An Vị Thang
Đinh hương Bán Hạ Hoàn
Đinh hương Chỉ Thống Tán
Đinh hương Đậu Khấu Tán
Đinh hương Sán Khí Hoàn
Đinh hương Tán
Đinh hương Thấu Cánh Thang
Đinh hương Thị Đế Tán
Đinh hương Thị Đế Tán Ii
Đinh hương Thị Đế Thang
Đinh hương Thị Đế Thang
Đinh hương Thị Đế Thang Gia Vị
Đinh hương Thị Đế Thang Ii
Đinh hương Thị Đế Thang Iii
Đinh hương Thị Đế Trúc Nhự Thang
Lỗi
Đinh hương Tiễn
Đình Khấu Lý Trung Hoàn
Định Kinh Hoàn
Định Kinh Thang
Đình Lịch Đại Táo Tả Phế Thang
Đình Lịch Hoàn
Đình Lịch Tán
Đình Lịch Tán Ii
Định Mệnh Nhất Tự Tán
Định Mệnh Tán
Định Phách Hoàn
Định Phất Thang
Định Phong Cao
Định Súc Tán
Định Suyễn Nghiệm Phương
Định Suyễn Nghiệm Phương Ii
Định Suyễn Thang
Định Suyễn Thang Gia Giảm
  Định Suyễn Thang Ii
  Định Suyễn Thang Iii
Định Tâm An Thần Cố Tinh Thang
Định Tâm Hóa Đờm Hoàn
Định Tâm Thang Gia Vị
Định Thống Khương Hoạt Thang
Định Thống Một Dược Tán
Định Thống Nhũ Hương Thần Ứng Tán
Định Thống Như Thần Thang
Định Thống Thang
Đinh Thù Lý Trung Thang
Đinh Trầm Thấu Cách Thang
Định Vị Thang
Dĩ Phong Đơn
Dị Sản Thang Gia Vị
Di Sơn Lao Nha Tán
Di Thi Diệt Quái Thang
Di Tinh Phương
Dị Ứng Thang
Dị Ứng Thang Ii
Đoạn Giản Đơn
Đoạn Hồng Hoàn
Đoạn Hồng Hoàn Ii
Đoạn Khung Huyền Tán
Đoàn Ngư Hoàn
Đoàn Ngư Hoàn Ii
Đoàn Sâm Tán
Đoàn Sâm Tán Ii
Đoạt Mệnh Đơn
Đoạt Mệnh Đơn Ii
Đoạt Mệnh Đơn Iii
Đoạt Mệnh Đơn Iv
Đoạt Mệnh Đơn Iv2
Đoạt Mệnh Đơn V
Đoạt Mệnh Đơn Vi
Đoạt Mệnh Đơn Vii
Đoạt Mệnh Đơn Vii2
Đoạt Mệnh Hoàn
Đoạt Mệnh Ngũ Độc Đơn
Đoạt Mệnh Tán
Đoạt Mệnh Tán Ii
Đoạt Mệnh Tán Iii
  Độc Bộ Tán
Độc Hành Hoàn
Độc Hành Tán
Độc Hành Tán 2
Độc Hoạt Ẩm Tử
ĐỘc HoẠt Cát Cǎn Thang
ĐỘc HoẠt Cát Cǎn Thang
Độc Hoạt Kí Sinh Thang
Độc Hoạt Kí Sinh Thang Ii
Độc Hoạt Kí Sinh Thang Iii
Độc Hoạt Tán
Độc Hoạt Tán 2
Độc Hoạt Tần Cửu Thang
Độc Hoạt Tán Ii
Độc Hoạt Tế Tân Thang
ĐỘc HoẠt Thang
ĐỘc HoẠt Thang
ĐỘc HoẠt Thang I2
ĐỘc HoẠt Thang I3
ĐỘc HoẠt Thang I4
ĐỘc HoẠt Thang Ii
ĐỘc HoẠt Thang Iii
ĐỘc HoẠt Thang Iv
ĐỘc HoẠt Thang V
ĐỘc HoẠt Thang V2
ĐỘc HoẠt Thang V3
ĐỘc HoẠt Thang V4
ĐỘc HoẠt Thang Vi
ĐỘc HoẠt Thang Vii
Độc Long Ẩm
Độc Sâm Thang
Độc Sinh Tán
Độc Thangtán
Độc Thangtán Ii
Độc Thánh Hoàn
Độc Thánh Tán
Độc Thánh Tán Ii
Độc Thánh Tán Iii
Độc Thánh Tán Iv
Độc Thánh Tán V
Độc Thánh Tán Vi
Độc Vị Bạch Đầu Ông Thang
Độc Vị Bạch Truật Tán
Độc Vị Đại hoàng Phương
Đối Kim Ẩm Tử
Đối Kim Ẩm Tử Ii
Đối Thắng Tán
Đô Khí Hoàn
Đô Lương Hoàn
Đởm Giáp Phiến
Đởm Hoàng Đơn
Đờm Hỏa Phương
Đởm Hồi Định Thống Thang
Đởm Hồi Thang
Đởm Hồi Thang Ii
Đờm Khí Hạch Phương
Đởm Kinh Thang
Đơn bì Thang
Đơn bì Tiêu Dao Tán
Đơn bì Tứ Vật Thang
Đơn Chi Sài Hồ Thang
Đơn Chi Sài Hồ Thang Ii
Đơn Chi Tiêu Dao Tán
Đơn Chi Tiêu Dao Tán
Đơn Chi Tứ Vật Thang
Đơn Điền Giáng Chi Hoàn
Đồng Tiện Phác Tiêu Thang
Đơn Sâm Ẩm
Đỗ Trạch Thang
Đỗ Trọng Hoàn
Đỗ Trọng Hoàn I2
Đỗ Trọng Hoàn Ii
Đỗ Trọng Hoàn Iii
Đỗ Trọng Hoàn Iv
Đỗ Trọng Tán
Đỗ Trọng Tán Ii
Đỗ Trọng Tửu
Đỗ Tục Hoàn
Du Bì Tán
Dục Âm Chế Cang Thang
Dục Âm Chỉ Huyết Thang Gia Vị
Lỗi
Dục Độc Thang
Dục Lân Châu
Dục Lân Cố Bản Cao
Dục Lân Hoàn
Dục Thận Thôi Dựng Phương
Dục Tỳ Cố Thận Địa Hoàng Hoàn
Dũ Đới Hoàn
Dũ Đới Hoàn Ii
Dũ Giản Hoàn
Dung Mộc Qua Tiễn Hoàn
Dựng Thổ Điều Xung Thang
Dũng Tuyền Tán
Dũng Tuyền Tán Ii
Dũng Tuyền Tán Iii
Dũng Tuyền Thang
Du Niệu Quản Kết Thạch Niệu Huyết Phương
Dược Vinh Tiễn
Dưỡng Âm Bổ Thận Thang
Dưỡng Âm Điều Trung Hóa Ẩm Cao
Dưỡng Âm Hòa Dương Pháp
Dưỡng Âm Lợi Thủy Thang
Dưỡng Âm Thanh Nhiệt Nhuận Táo Thang
Dưỡng Âm Thanh Nhiệt Nhuận Táo Thang
Dưỡng Âm Thanh Nhiệt Phương
Dưỡng Âm Thanh Nhiệt Thang
Dưỡng Âm Thanh Nhiệt Thang Ii
Dưỡng Âm Thanh Phế Thang
Dưỡng Âm Thanh Phế Thang Gia Giảm
Dưỡng Âm Thanh Vị Thang
Dương Bách Tán
Dưỡng Can Ẩm
Dương Can Hoàn
Dưỡng Can Hoàn
Dưỡng Can Hoàn Ii
Dưỡng Can Hoàn Ii
Dương Can Phấn Thang Phức Phương
Dưỡng Chân Đơn
Dưỡng Chân Đơn Ii
Dưỡng Chân Thang
Dưỡng Chân Thang Ii
Dưỡng Chính Đơn
Dưỡng Chính Thang
Dưỡng Chính Thông U Thang
Dương Đán Thang
Dương Đán Thang Ii
Dương Đán Thang Iii
Dương Độc Chi Tử Thang
Dương Độc Nội Tiêu Tán
Dương Độc Thăng Ma Thang
Dưỡng Dục Phương
Dưỡng Dương Tàng Tinh Thang
Dương Hạc Hợp Tễ
Dương Hòa Giải Ngưng Cao
Dương Hòa Thang
Dương Hư Ích Hỏa Thang
Dưỡng Huyết An Thần Đường Tương
Dưỡng Huyết Bình Can Tán
Dưỡng Huyết Địa Hoàng Hoàn
Dưỡng Huyết Địa Hoàng Thang
Dưỡng Huyết Điều Kinh Hoàn
Dưỡng Huyết Đương quy Địa Hoàng Tán
Dưỡng Huyết Đương quy Địa Hoàng Thang
Dưỡng Huyết Hóa Ban Thang
Dưỡng Huyết Ích Vinh Thang
Dưỡng Huyết Khu Phong Pháp
Dưỡng Huyết Khu Phong Phương
Dưỡng Huyết Khứ Phong Thang
Dưỡng Huyết Khứ Phong Thang Ii
Dưỡng Huyết Nhu Can Hoàn
Dưỡng Huyết Tán Tà Thang
Dưỡng Huyết Tán Tà Thang Ii
Dưỡng Huyết Thang
Dưỡng Huyết Thắng Phong Thang
Dưỡng Huyết Thanh Lạc Ẩm
Dưỡng Huyết Thanh Phế Thang
Dưỡng Huyết Thanh Tâm Đơn
Dưỡng Huyết Thanh Tâm Thang
Dưỡng Huyết Tiêu Phong Thang
Dưỡng Huyết Tráng Cân Kiện Bộ Hoàn
Dương Khởi Thạch Hoàn
  Dương Khởi Thạch Hoàn Ii
Dưỡng Kim Thang
Dương Mai Sang Phương
Dương Minh Nhị Diệu Hoàn
Dương Nhục Đương quy Thang
Dương Nhục Thang
Dương Nhục Thang Ii
Dương Nhục Thang Iii
Dương Nhục Thang Iv
Dương Nuy Phương
Dưỡng Phế Khứ Nuy Thang
Dưỡng Phế Lợi Thấp Thang
Dưỡng Phế Thang
Đương Qui Bổ Huyết Thang
Đương quy KiẾn Trung Thang
Đương Qui Lục Hoàng Thang
Đương quy Tán
Đương quy Thang
Đương quy ThưỢc DưỢc Tán
Đương quy TỨ NghỊch Gia Ngô Thù Du Sinh Khương Thang
Đương quy TỨ NghỊch Thang
Đương quy TỨ NghỊch Thang
Đương Qui Bổ Huyết Thang
Đương quy Ẩm
Đương quy Ẩm Ii
Đương quy Ẩm Iii
Đương quy Ẩm Iii2
Đương quy Ẩm TỬ 
Đương quy Ẩm TỬ 
Đương quy Ẩm TỬ Ii
Đương quy Bạch Truật Thang
Đương quy Bổ Huyết Thang
Đương quy Bổ Huyết Thang Gia Vị
Đương quy Bổ Huyết Thang Ii
Đương quy Bổ Huyết Thang Iii
Đương quy Bổ Huyết Thang Ii
Đương quy Bổ Huyết Thang Ix
Đương quy Bổ Huyết Thang V
Đương quy Bổ Huyết Thang Vi
Đương quy Bổ Huyết Thang Vii
Đương quy Bổ Huyết Thang Viii
Đương quy Bối mẫu Khổ sâm Hoàn
Đương quy Bối mẫu Khổ sâm Hoàn LiỆu
Đương quy Cao
Đương quy Chỉ Hãn Tiễn
Đương quy Đại hoàng Thang
Đương quy Đạo Khí Thang
Đương quy Đạo Trệ Tán
Đương quy Đạo Trệ Tán Ii
Đương quy Đạo Trệ Thang
Đương quy Địa Hoàng Ẩm
Đương quy Địa Hoàng Tán
Đương quy Địa Hoàng Thang
Đương quy Địa Hoàng Thang Ii
Đương quy Địa Hoàng Thang Iii
Đương quy Dưỡng Huyết Hoàn
Đương quy Dưỡng Huyết Hoàn Ii
Đương quy Dưỡng Huyết Thang
Đương quy Dương Nhục Thang
Đương quy Dương Nhục Thang Ii
Đương quy Dưỡng Tâm Thang
Đương quy Dưỡng Vinh Thang
Đương quy Hậu Phác Thang
Đương quy Hậu Phác Thang Ii
Đương quy Hòa Huyết Tán
Đương quy Hòa Huyết Tán Ii
Đương quy Hòa Huyết Thang
Đương quy Hoàn
Đương quy Hoàng Cầm Thược Dược Thang
Đương quy Hoàng Kỳ Thang
Đương quy Hoàng Kỳ Thang Ii
Đương quy Hoàn Ii
Đương quy Hoàn Iii
Đương quy Hoàn Iv
Đương quy Hoàn V
Đương quy Hoàn Vi
Đương quy Hoạt Huyết Tán
Đương quy Hoạt Huyết Tán Ii
Đương quy Hoạt Huyết Tán Iii
Đương quy Hoạt Huyết Tán Iii2
Đương quy Hoạt Huyết Thang
Đương quy Hoạt Huyết Thang Gia Vị
Đương quy Hoạt Huyết Thang Ii
Đương quy Hoạt Huyết Thang Iii
Đương quy Hoạt Huyết Thang Iv
Đương quy Huyền Hồ Sách Thang
Đương quy Huyết Kiệt Hoàn
Đương quy KiẾn Trung Thang
Đương quy KiẾn Trung Thang
Đương quy Liên Kiều Thang
Đương quy Liên Kiều Thang Ii
Đương quy Long Đởm Hoàn
Đương quy Long Đởm Tán
Đương quy Long Đởm Thang
Đương quy Long Hội Hoàn
Đương quy Long Hội Hoàn Ii
Đương quy Lục Hoàng Thang
Đương quy Lục Hoàng Thang Ii
Đương quy Mộc Hương Hoàn
Đương quy Một Dược Hoàn
Đương quy Nhuận Táo Thang
Đương quy Nhuận Táo Thang Ii
Đương quy Nhuận Trường Thang
Đương quy Niêm Thống Thang
Lỗi
Đương quy Quế chi Thang
Đương quy Sinh Khương Dương Nhục Thang
Đương quy Tán
Đương quy Tần Giao Thang
Đương quy Tán Ii
Đương quy Tán Ii2
Đương quy Tán Iii
Đương quy Tán Iv
Đương quy Tán V
Đương quy Tán Vi
Đương quy Tán Vii
Đương quy Tán Vii10
Đương quy Tán Vii11
Đương quy Tán Vii12
Đương quy Tán Vii2
Đương quy Tán Vii3
Đương quy Tán Vii4
Đương quy Tán Vii5
Đương quy Tán Vii6
Đương quy Tán Vii7
Đương quy Tán Vii8
Đương quy Tán Vii9
Đương quy Tán Viii
Đương quy Tật Lê Tiễn
Đương quy Thang
Đương quy Thang Ii
Đương quy Thang Iii
Đương quy Thang Iv
Đương quy Thang V
Đương quy Thang Vi
Đương quy Thang Vii
Đương quy Thang Viii
Đương quy Thừa Khí Thang
Đương quy Thừa Khí Thang Ii
Đương quy Thục địa Thang
Đương quy Thược Dược Tán
Đương quy Thược Dược Thang
Đương quy Thược Dược Thang Ii
Đương quy Tiễn
Đương quy Tiễn Hoàn Hoàn
Đương quy Tiễn Ii
Đương quy TỨ NghỊch Gia Ngô Thù Du Sinh Khương Thang
Đương quy Tứ Nghịch Gia Ngô Thù Sinh Khương
Đương quy Tứ Nghịch Thang
Đương quy Tứ Nghịch Thang Ii
Đương quy Úc Lý Nhân Thang
Đương quy Xích Tiểu Đậu Tán
Dương Sâm Mạch Đông Thang
Dưỡng Tâm Hoàn
Dưỡng Tâm Ích Vị Thang
Dưỡng Tâm Kiện Tỳ Hoàn
Dưỡng Tâm Nhuận Táo Thang
Dưỡng Tâm Thang
Dưỡng Tâm Thang Ii
Dưỡng Tâm Thang Iii
Dưỡng Tâm Thang Iv
Dưỡng Tâm Thang V
Dưỡng Tạng Tán
Dưỡng Tạng Thang
Dưỡng Tạng Thang Ii
Dưỡng Tạng Thang Iii
Dưỡng Tạng Thang Iii2
Dưỡng Tạng Thang Iii3
Dưỡng Tạng Thang Iv
Dưỡng Thai Ẩm
Dưỡng Thận Tán
Dưỡng Thần Thang
Dưỡng Tinh Chủng Ngọc Thang
Dưỡng Trấp Huyết Niệu Thang
Dưỡng Trấp Niệu Thang
Dưỡng Trung Thang
Dưỡng Trung Tiễn
Dưỡng Tỳ Hoàn
Dưỡng Vị Kiện Tỳ Hoàn
Dưỡng Vinh Hoàn
Dưỡng Vinh Hoàn Ii
Dưỡng Vinh Kiện Tỳ Hoàn
Dưỡng Vinh Quy Tỳ Thang
Dưỡng Vinh Sinh Hóa Thang
Dưỡng Vinh Thang
Dưỡng Vinh Thang Gia Giảm
Dưỡng Vinh Thang Ii
Dưỡng Vinh Thang Iii
Dưỡng Vinh Thang Iii2
Dưỡng Vinh Thang Iii3
Dưỡng Vinh Thang Iv
Dưỡng Vinh Thang V
Dưỡng Vinh Thừa Khí Thang
Dưỡng Vinh Thừa Khí Thang Gia Vị
Dưỡng Vinh Tráng Thận Thang
Dưỡng Vị Thang
Dưỡng Vị Thang Ii
Dưỡng Vị Thang Iii
Dưỡng Vị Thang Iv
Dưỡng Vị Tiến Thực Hoàn
Dương Xung Âm Hư Thang
Dũ Phong Tán
Dũ Phong Nhuận Táo Thang
Dũ Phong Táo Thấp Hóa Đờm Thang
Dũ Phong Thang
Dũ Phong Tứ Vật Hoàn
Dụ Thị Thanh Táo Cứu Phế Thang
Dũ Thống Hoàn
Dũ Thống Tán
Dũ Tiêu Linh
Dũ Trĩ Tán
Dư Tri Tử Hoàn
Duyệt Can Thang
Duyệt Tỳ Thang

  Thaythuoccuaban.com tổng hợp

****************************

Tham khảo ý kiến thầy thuốc

Thần dược cho người đột quỵ

Thực phẩm cho người tiểu đường

DANH SÁCH CÁC BÀI THUỐC

Bài thuốc vần A

Bài thuốc vần B

Bài thuốc vần C

Bài thuốc vần D

Bài thuốc vần Đ

Bài thuốc vần G

Bài thuốc vần H

Bài thuốc vần I

Bài thuốc vần P

Bài thuốc vần Q

 

Bài thuốc vần K

Bài thuốc vần L

Bài thuốc vần M

Bài thuốc vần N

Bài thuốc vần O

Bài thuốc vần S

Bài thuốc vần U

Bài thuốc vần V

Bài thuốc vần X

Bài thuốc vần Y

 

Thông tin trên Website :www.thaythuoccuaban.comchỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.

. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH