BẢNG TRA BÀI THUỐC VẦN S

Sa Bán Lý Trung Thang
Sài Bình Thang
Sài Bình Thang Gia Thảo Quả Thường sơn Táo
Sài Bình ThangII
Sài cát giải cơ thang
Sài Cầm Thang
Sài Cầm Thang II
Sài Cầm Thanh Cách Tiễn
Sài Cầm Tiễn
Sài Cánh Bán Hạ Thang
sài cầm thang
Sài Cát Bại Độc Tán
Sài Cát Bình Vị Tán
Sài Cát Cầm Liên Thang
Sài Cát Giải Cơ Thang
Sài Cát Giải Cơ Thang II
Sài Cát Giải Cơ Thang III
Sài Cát Giải Cơ Thang IV
Sài Cát Giải Độc Thang
Sài Cát Giải Độc ThangII
Sài Cát Tiễn
Sài Cát Quế chi Thang
Sài Đất Thang
Sài Độc Thương Truật Thang
Sài Đơn Thang II
SÀI HÃM THANG
SÀI HÃM THANG
SÀI HÃM THANGII
Sài Hồ Ẩm
Sài Hồ ẨmII
Sài Hồ ẨmIII
Sài Hồ ẨmIV
Sài Hồ Ẩm Tử
Sài Hồ Ẩm Tử II
Sài Hồ Ẩm Tử II2
Sài Hồ Ẩm Tử III
Sài Hồ Ẩm Tử IV
Sài Hồ Ẩm Tử V
Sài Hồ Bạch Hổ Thang
Sài Hồ Bạch Hổ Tiễn
Sài Hồ Bán hạ thang
Sài Hồ Bán hạ thangII
Sài Hồ Bán hạ thangIII
Sài Hồ Cầm Bối Thang
Sài Hồ Cát căn thang
Sài Hồ Cát căn thang
Sài Hồ Chỉ Cát Thang
Sài Hồ Chỉ Cát ThangII
Sài Hồ Chỉ Cát ThangIII
Sài hồ chi liên thang
Sài hồ chi tử tán
Sài hồ chi tử tánII
Sài Hồ Cố Kinh Thang
Sài Hồ Dẫn Tử
Sài Hồ Đạt Nguyên Ẩm
Sài Hồ Địa Cốt Bì Thang
Sài Hồ Đinh hương Thang
Sài Hồ Độc Hoạt Thang
Sài Hồ Dưỡng Lao Thang
Sài Hồ Dưỡng Vinh Thang
Sài Hồ Gia Long Cốt Mẫu Lệ Thang
SÀI HỒ GIA LONG CỐT MẪU LỆ THANG
Sài Hồ Gia Mang Tiêu Thang
Sài Hồ Gia Phòng Phong Thang
Sài Hồ Gia Quế Thang
Sài Hồ Gia Quế Thang II
Sài Hồ Hãm Hung Thang
Sài Hồ Hạ Sinh Thang
Sài Hồ Hậu Phác Thang
Sài Hồ Hoàn
Sài Hồ thang
Sài Hồ Khứ Bán Hạ Gia Qua Lâu Căn Thang
Sài Hồ Khung Quy Thang
Sài Hồ Khung Quy ThangII
Sài Hồ Khương hoạt thang
Sài Hồ liên kiều thang
Sài Hồ lục hợp thang
Sài Hồ Mạch Đông Tán
Sài Hồ Mạch Đông Thang
Sài Hồ Mai liên thang
Sài Hồ Miết giáp thang
Sài Hồ Nga truật Thang
Sài Hồ Nhân Sâm Thang
Sài Hồ Nhị Liên Hoàn
Sài Hồ Phòng Phong Thang
Sài Hồ Phục Sinh Thang
Sài Hồ Quất Bì Thang
Sài Hồ Quế chi Can khươngThang
Sài Hồ Quế chi Can khươngThang
Sài Hồ Quế chi Thang
Sài Hồ Quế chi Thang
Sài Hồ Quế chi Thang II
Sài Hồ Quế chi Thang III
Sài Hồ Quế Khương Thang
Sài Hồ Quy Khung Thang
Sài Hồ Sâm Truật Thang
Sài Hồ Sơ Can Tán
Sài Hồ Sơ Can Tán II
Sài Hồ Sơ Can Thang
Sài Hồ Sơ Can Thang
Sài Hồ Tam Bạch Thang
Sài Hồ Tàm Hưu Thang
Sài Hồ Tán
Sài Hồ TánI2
Sài Hồ TánI3
Sài Hồ TánI4
Sài Hồ TánI5
Sài Hồ TánII
Sài Hồ TánIII
Sài Hồ TánIV
Sài Hồ Tế Tân Thang
Sài Hồ Thạch Cao Tán
Sài Hồ Thạch Cao Thang
Sài Hồ Thang
Sài Hồ Thang Gia Giảm
Sài Hồ Thang Gia Giảm II
Sài Hồ ThangII
Sài Hồ ThangIII
Sài Hồ Thăng Ma Thang
Sài Hồ Thăng Ma ThangII
Sài Hồ Thắng Thấp Thang
Sài Hồ Thanh Can Ẩm
Sài Hồ Thanh Can ẨmII
Sài Hồ Thanh Can ẨmIII
Sài Hồ Thanh Can Tán
Sài Hồ Thanh Can TánII
Sài Hồ Thanh Can Thang
Sài Hồ Thanh Can Thang
Sài Hồ Thanh Cốt Tán
Sài Hồ Thanh Nhiệt Ẩm
Sài Hồ Thanh Táo Thang
Sài Hồ Thoái Ế Hoàn
Sài Hồ Thoái Viêm Thang
Sài Hồ Thông Kinh Thang
Sài Hồ Thông Nhĩ Thang
Sài Hồ Thư Can Ẩm
Sài Hồ Thử Niêm Tử Thang
Sài Hồ Thử Niêm Tử Thang
Sài Hồ Tri Mẫu Thang
Sài Hồ Tứ Vật Thang
Sài Hồ Tứ Vật ThangII
Sài Hồ Ức Can Thang
Sài Hồ Ức Can ThangII
Sài Hương Tán
Sài Khung Thang
Sài Linh Ẩm
Sài Linh ẨmII
Sài Linh Kiến Trung Thang
Sài Linh Tán
SÀI LINH THANG
SÀI LINH THANG
SÀI LINH THANGII
SÀI PHÁC THANG
SÀI PHÁC THANG
Sài Quế Ôn Kinh Thang
Sài Quy Ẩm
SÀI THƯỢC LỤC QUÂN TỬ THANG
Sài Thược Sâm Linh Ẩm
Sài Tiền Mai Liên Tán
Sài Trần Thang
Sài Trần Tiễn
Sài Uất Thang
Sâm Bán Đơn
Sâm Bồ Hoàn
Sâm Bồ Tán
Sâm Châu Hoàn
Sâm Đại Hành Thang
Sâm Giả Trấn Khí Thang
Sâm Giới Tán
Sâm Giới Tán Gia Vị
Sâm Hạnh Cao
Sâm Hoàng Đơn
Sâm Hoàng Tán
Sâm Hồ Ôn Đởm Thang
Sâm Hồ Tam Bạch Thang
Sâm Hồ Tam Bạch ThangII
Sâm Hương Ẩm
Sâm Hương Tán
Sâm Hương TánII
Sâm Kha Ẩm
Sâm Khung Thang
Sâm Khương Ẩm
Sâm Kỳ Ẩm
Sâm Kỳ Ẩm II
Sâm Kỳ Bổ Phế Thang
Sâm Kỳ Bổ Tỳ Thang
Sâm Kỳ Cao
Sâm Kỳ Cứu Nguyên Thang
Sâm Kỳ Địa Hoàng Thang
Sâm Kỳ Hoàn
Sâm Kỳ Ích Khí Thang
Sâm Kỳ La Bặc Tán
Sâm Kỳ Mạch Mẫu Thang
Sâm Kỳ Nội Thác Tán
Sâm Kỳ Nội Thác Tán II
Sâm Kỳ Phù Tinh Đơn
Sâm Kỳ Quế Phụ Thang
Sâm Kỳ Quy Phụ Cứu Thang
Sâm Kỳ Thác Lý Tán
Sâm Kỳ Thang
Sâm Kỳ ThangII
Sâm Kỳ ThangII2
Sâm Kỳ ThangIII
Sâm Kỳ ThangIV
Sâm Kỳ ThangIX
Sâm Kỳ ThangV
Sâm Kỳ ThangVI
Sâm Kỳ ThangVII
Sâm Kỳ ThangVIII
Sâm Kỳ Tứ Thánh Tán
Sâm Liên Hoàn
Sâm Liên Khai Cấm Phương
Sâm Liên Thang
Sâm Linh Ẩm Tử
Sâm Linh Bạch Truật Hoàn
SÂM LINH BẠCH TRUẬT TÁN
SÂM LINH BẠCH TRUẬT TÁN
SÂM LINH BẠCH TRUẬT TÁN Gia Vị
SÂM LINH Bình Vị Tán
SÂM LINH Hoàn
SÂM LINH HoànII
SÂM LINH Hổ Phách Thang
SÂM LINH Kiến Trung Thang
Sâm Linh Nội Thác Tán
Sâm Linh Sinh Hóa Thang
Sâm Linh Tán
Sâm Linh TánII
Sâm Linh TánIII
Sâm Linh Trợ Tỳ Hoàn
Sâm Lộ Tán
Sâm Luyện Lệ Chi Thang
Sâm Mạch Ẩm
Sâm Mạch Lục Vị Hoàn
Sâm Mạch Tán Gia Vị
Sâm Mạch Thang
Sâm Ngải Thang
Sâm Nhân Hoàn
Sâm Nhũ Hoàn
Sâm Nhung Cố Bản Hoàn
Sâm Nhung Thang
Sâm Nhung Vệ Sinh Hoàn
Sâm Phụ Bổ Nguyên Thang
Sâm Phụ Cáp Giới Thang
Sâm Phụ Ích Mẫu Thang
Sâm Phụ Long Mẫu Thang
Sâm Phụ Lý Trung Thang
Sâm Phụ Sinh Mạch Thang
Sâm Phụ Tái Tạo Thang

Sâm phụ thang

Sâm Quất Thang
Sâm Quất Tiễn
Sâm Quế Bách Bổ Hoàn
Sâm Quế Dưỡng Doanh Hoàn
Sâm Quế Hoàn
Sâm Quế Phụ Phương
Sâm Quế Thang
Sâm Quy Dưỡng Vinh Thang
Sâm Quy Ích Nguyên Thang
Sâm Quy Sinh Hóa Thang
Sâm Quy Tam Thánh Hoàn
Sâm Quy Tán
Sâm Quy Thang
Sâm Quy ThangII
Sâm Quy ThangIII
Sâm Quy Yêu Tử
Sâm Quy Yêu Tử Hoàn
Sâm Sa Hòa Vị Tán
Sâm Sinh Hóa Thang
Sâm Táo Hoàn
Sâm Thược Thang
Sâm Tiêu Thang
SÂM TÔ ẨM
Sâm Tô Ẩm
Sâm Tô ẨmII
Sâm Tô ẨmIII
Sâm Tô Ẩm Tử
Sâm Tô Bán Hạ Thang
Sâm Tô Ôn Phế Thang
Sâm Tô Tán
Sâm Tô Thang
Sâm Truật Ẩm
Sâm Truật ẨmII
Sâm Truật Cao
Sâm Truật CaoII
Sâm Truật CaoIII
Sâm Truật Đại Bổ Hoàn
Sâm Truật Địa Hoàng Cao
Sâm Truật Điều Trung Thang
Sâm Truật Điều Trung Thang II
Sâm Truật Hãm Hung Thang
Sâm Truật Ích Vị Thang
Sâm Truật Khung Cùng Thang
Sâm Truật Kiện Tỳ Hoàn
Sâm Truật Kiện Tỳ Thang
Sâm Truật Kiện Tỳ Thang I 2
Sâm Truật Kiện Tỳ Thang II
Sâm Truật Nhị Trần Thang
Sâm Truật Sài Cầm Thang
Sâm Truật Tán
Sâm Truật Tán II
Sâm Truật Tán III
Sâm Truật Tán IV
Sâm Truật Thang
Sâm Truật ThangII
Sâm Truật ThangIII
Sâm Truật ThangIV
Sâm Truật ThangV
Sâm Truật Thực Tỳ Thang
Sâm Túc Thang
Sâm Vị Tán
Sa Nhân Chỉ Trần Thang
Sa Nhân Bạch Hổ Thang
Sấn Thống Hoàn
Sấn Thống Hoàn II
Sấn Thống Hoàn III
Sấn Thống Tán
Sấn Thống TánII
Sấn Thống TánIII
Sao Can Tán
Sao Can Tán
Sao Chi Tán
Sao Khương Hoàn
Sao phấn hoàn
Sa sâm Mạch Môn Đông Thang
Sa sâm Thang
Sát Cam Tán
Sát Nha Cao
Sát Quỷ Phương
Sát Trùng Tiêu Ung Thang
Sấu Phong Giải Độc Thang
Sấu Thai Chỉ Xác Tán
Sấu Thai Tán
Sinh Bạch Hoàn
Sinh Bạch Truật Tán
Sinh Can Địa Hoàng Hoàn
Sinh Can Địa Hoàng Hoàn II
Sinh Can Địa Hoàng Hoàn II
Sinh Cân Tán
Sinh Cơ Bát Bảo Đơn
Sinh Cơ Bát Bảo Tán
Sinh Cơ Cao
Sinh Cơ Cao II
Sinh Cơ Cao II2
Sinh Cơ Đào Hoa Tán
Sinh Cơ Định Thống Tán
Sinh Cơ Đơn
Sinh Cơ Ngọc Hồng Cao
Sinh Cơ Tán
Sinh Cơ Tán II
Sinh Cơ Tán II
Sinh Cơ Tán IV
Sinh Cơ Tán V
Sinh Cơ Tán VI
Sinh Cơ Tán VII
Sinh Cơ Tán VIII
Sinh Cơ Trân Châu Tán
Sinh địa Bát Vật Thang
Sinh địa Cầm Liên Thang
Sinh địa Hoàng Ẩm
Sinh địa Hoàng Ẩm II
Sinh địa Hoàng Ẩm III
Sinh địa Hoàng Ẩm Tử
Sinh địa Hoàng Ẩm TửII
Sinh địa Hoàng Ẩm TửIII
Sinh địa Hoàng Ẩm TửIV
Sinh địa Hoàng Cao
Sinh địa Hoàng Hoàn
Sinh địa Hoàng HoànII
Sinh địa Hoàng HoànIII
Sinh địa Hoàng liên Thang
Sinh địa Hoàng liên ThangII
Sinh địa Hoàng Tán
Sinh địa Hoàng TánII
Sinh địa Hoàng TánIII
Sinh địa Hoàng TánIV
Sinh địa Hoàng Thang
Sinh địa Hoàng ThangII
Sinh địa Hoàng ThangIII
Sinh địa Hoàng ThangIV
Sinh địa Hoàng ThangV
Sinh địa Hoàng ThangVI
Sinh địa Hoàng ThangVII
Sinh địa Mạch Môn Đông Ẩm
Sinh địa Thang
Sinh địa Thanh Phế Thang
Sinh Hóa Kỳ Mệnh Thang
Sinh Hóa Lục Hòa Thang
Sinh Hoàng Đậu Tương
Sinh Hóa Thang
Sinh Hóa Thang Gia Giảm
Sinh Hóa Thang Gia GiảmII
Sinh Hóa Thang Gia GiảmIII
Sinh Hóa Thang Gia GiảmIV
Sinh Hóa Thang Gia Liên Kiều Ngân Hoa Cam Thảo
Sinh Hóa Thang Gia Sài Hồ Miết Giáp
Sinh Hóa Thang Gia Sài Hồ Sơn Tra Thần khúc
Sinh Hóa Thang Gia Sâm
Sinh Hóa Thang Gia vị
Sinh Hóa Thang Gia vịII
Sinh Hóa Thang Gia vịIII
Sinh Hóa Thang II
Sinh Huyết Bổ Tủy Thang
Sinh Huyết Chỉ Băng Thang
Sinh Huyết giải độc thang
Sinh Huyết giải độc thangII
Sinh Huyết giải độc thangIII
Sinh Huyết hoàn
Sinh Huyết Kỳ Hiệu Hoàn
Sinh Huyết Nhuận Phu Ẩm
Sinh Huyết Nhuận Táo Ẩm
Sinh Huyết Phiến
Sinh Huyết Thang
Sinh Huyết Thanh Nhiệt Phương
Sinh Khí Tán
Sinh Khí Thang
Sinh Khương Bán Hạ Thang
Sinh Khương Cam Thảo Thang
Sinh Khương Ngũ Vị Tử Thang
Sinh Khương Phụ Tử Thang
Sinh Khương Quất Bì Thang
SINH KHƯƠNG TẢ TÂM THANG
Sinh Khương Tả Tâm Thang
Sinh Khương Thang
Sinh Khương Thang I2
Sinh Khương ThangII
Sinh Khương Trấp Tiễn
Sinh Liệu Kê Tô Tán
Sinh Liệu Tứ Vật Thang
Sinh Lô Căn Ẩm
Sinh Lộc Giác Thang
Sinh Lực Tán
Sinh Mạch Ẩm
Sinh Mạch Bạch Hổ Thang Gia Vị
Sinh Mạch Bảo Nguyên Thang
Sinh Mạch Kiện Tỳ Thang
Sinh mạch tán
Sinh mạch tán gia vị
Sinh mạch tánII
Sinh Mạch Tán Phức Phương
Sinh Mạch Thang
Sinh Mạch Thang Gia Vị
Sinh My Cao
Sinh Nhân Thang
Sinh Nhũ Đơn
Sinh Nhũ Hoàn
Sinh Phu Tán
Sinh Phụ Tán II
Sinh Phụ Tán III
Sinh Phụ Thang
Sinh Phụ ThangII
Sinh Phụ Tứ Quân Tử Thang
Sinh Phụ Tứ Quân Tử ThangII
Sinh Tân Ẩm
Sinh Tân Cam Lộ Ẩm
Sinh Tân Cam Lộ ẨmII
Sinh Tân Cam Lộ thang
Sinh Tân Chỉ Khát Ích Thủy Ẩm
Sinh Tân Dưỡng Huyết Thang
Sinh Tân Ích Dịch Thang
Sinh Tân Nhuận Táo Thang
Sinh Tân tán
Sinh Tất Thang
Sinh Tê Ẩm
Sinh Tê giác Tán
Sinh Tê giác TánII
Sinh Tê Hoàn
Sinh Tê Tán
Sinh Thánh Tán
Sinh Thiết Lạc Ẩm
Sinh Thiết Lạc ẨmII
Sinh Thục Ẩm
Sinh Thục địa Hoàng Hoàn
Sinh Thục địa Hoàng Hoàn II
Sinh Thục địa Hoàng Hoàn III
Sinh Thục địa Hoàng Hoàn IV
Sinh Thục địa Hoàng Thang
Sơ Can Ẩm
Sơ Cân Dưỡng Huyết Thang
Sơ Can Giải Uất Thang
Sơ Can Giải Uất ThangII
Sơ Can Hòa Huyết Thang
Sơ Can Hòa Tỳ Hoàn
Sơ Can Hóa Ứ Chỉ Thống Thang
Sơ Can Hòa Vị Pháp
Sơ Can Ích Thận Thang
Sơ Can Kiện Tỳ Khu Thấp Phương
Sơ Can Kiện Tỳ Thang
Sơ Can Lợi Đởm Thang
Sơ Can Lợi Đởm Thang
Sơ Can Lợi Đởm Thang II
Sơ Can Lý Tỳ Thang
Sơ Can Tán
Sơ Can Thanh Vị Hoàn
Sơ Can Tiêu Loa Thang
Sơ Can Vận Tỳ Thang
Sơ Huyết Hoàn
SƠ KINH HOẠT HUYẾT THANG
Sơn Chi Địa Hoàng Thang
Sơn Chi Tử Thang
Sơn Đậu Căn Thang
Sơn Đậu Căn Thang II
Sơn Đông Dược Tửu
Sơn Dược Hoàn
Sơn Dược HoànII
Sơn Dược Thang
Song Bổ Địa Hoàng Hoàn
Song Bổ Hoàn
Song Bổ Tán Tà Thang
Song Bổ Thang
Song Chi Hoàn
Song Giải Nhị Diệu Tán
Song Giải Quỹ Kim Hoàn
Song Giải Tán
Song Giải TánII
Song Giải Thông Thánh Tán
Song Giải Độc Tán
Song Hải Thang
Song Hà Tán
Song Hòa Ẩm
Song Hòa Tán
Song Hòa Thang
Sơn Giáp Nội Tiêu Tán
Song Ngọc Tán
Sơn Ngưu Thang
Sơn Nhân Trần Hoàn
Sơn Nhân Trần Thang
Sơn Nhân Trần Thang II
Sơn Thù Du Hoàn
Sơn Thù Du HoànII
Sơn Thù Du HoànII2
Sơn Thù Du Thang
Sơn Tinh Hoàn
Sơn Tra Hòa Vị Thang
Sơn Tra Ích Mẫu Thảo Thang
Sơn Tra Thang
Sơn Vu Hoàn
Sơ Phong Ẩm
Sơ Phong Bại Độc Thang
Sơ Phong Chỉ Thấu Thang
Sơ Phong Chỉ Thống Tán
Sơ Phong Dưỡng Huyết Thang
Sơ Phong Giải Độc Thang
Sơ Phong Hoạt Huyết Thang
Sơ Phong Nhuận Trường Hoàn
Sơ Phong Tán
Sơ Phong TánII
Sơ Phong TánIII
Sơ Phong TánIV
Sơ Phong Tán Thấp Thang
Sơ Phong Tán V
Sơ Phong Thang
Sơ Phong Thang II
Sơ Phong Thang III
Sơ Phong Thanh Can Thang
Sơ Phong Thanh Nhiệt Ẩm
Sơ Phong Thanh Nhiệt Ẩm II
Sơ Phong Thanh Nhiệt Thang
Sơ Phong Thuận Khí Hoàn
Sơ Phong Tư Huyết Thang
Sơ Tà Ẩm
Sơ Tà Ẩm II
Sơ Tạc Ẩm Tử
Sơ Tà Hóa Trọc Pháp
Sơ Tà Thực Biểu Thang
Sơ Thần Tán
Sơ Tỳ Tiêu Tích Phương
Súc Độc Kim Phấn Tán
Súc Sa Hoàn
Súc Sa Hương Phụ Thang
Súc Sa Tán
Súc Sa TánII
Súc Sa TánIII
Súc Thủy Hoàn
Súc tuyền hoàn
Súc tuyền hoànII
Súc tuyền hoànIII
Súc Tỳ Ẩm
Súc Tỳ ẨmII
Súc Tỳ ẨmIII
Súc Tỵ Bích Vân Tán
Súc Tỵ Tán
Súc Tỵ Thông Thiên Tán
Súc Tỵ Thông Thiên TánII
Sử Quân Tử
Sử Quân Tử Hoàn II
Sử Quân Tử Hoàn II 2
Sử quân tử hoàn IIII
Sử Quân Tử Hoàn IV
Sử Quân Tử Tán
Sử Quân Tử TánII
Sử Quốc Công Dược Tửu
Sử Quốc Công Dược Tửu Phương
súc tuyền hoàn
Sưu Độc Tiễn
Sưu Nùng Tán
Suyễn Thấu Ninh Phiến
Suy Hầu Tán
Suy Khẩu Tán
Suy Khí Tán
Suy Khí Thang
Suy Tỵ Bích Ngọc Tán
Suy Tỵ Bích Vân Tán
Suy Tỵ Khứ Chướng Ế Phương
Suy Tỵ Tán
Suy Tỵ Tán II

  Thaythuoccuaban.com tổng hợp

****************************

Tham khảo ý kiến thầy thuốc

Thần dược cho người đột quỵ

Thực phẩm cho người tiểu đường

DANH SÁCH CÁC BÀI THUỐC

Bài thuốc vần A

Bài thuốc vần B

Bài thuốc vần C

Bài thuốc vần D

Bài thuốc vần Đ

Bài thuốc vần G

Bài thuốc vần H

Bài thuốc vần I

Bài thuốc vần P

Bài thuốc vần Q

 

Bài thuốc vần K

Bài thuốc vần L

Bài thuốc vần M

Bài thuốc vần N

Bài thuốc vần O

Bài thuốc vần S

Bài thuốc vần U

Bài thuốc vần V

Bài thuốc vần X

Bài thuốc vần Y

 

Thông tin trên Website :www.thaythuoccuaban.comchỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.

. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH