BẢNG TRA THEO BÀI THUỐC VẦN B

Bá Bì Cao
Bá Bì Hoàn
Bá Bì Tán
Bá Bì Thang
Bá Bì Thang Ii
Bá Bì Thang Iii
Ba Cao
Bá Cáp Tán
Bác Cốt Hoàn
Bạc Hà Cảo Bản Thang
Bạch Ác Đơn
Bạch Ác Hoàn
Bạch ẩm Thang
Bạc Hà Tán
Bạc Hà Tán Ii
Bạc Hà Thang
Bạc Hà Thang Ii
Bạc Hà Thang Iii
Bách Bá Hoàn
Bách Bá Hoàn
Bạch Ban Tán
Bách Bệnh Vô Ưu Tán
Bạch Biển Đậu ẩm
Bạch Biển Đậu Tán
Bạch Biển Đậu Tán Ii
Bạch Biển Đậu Thang
Bạch Bính Tử
Bách Bộ Cao
Bách Bộ Cao Ii
Bách Bộ Câu Tinh Hoàn
Bách Bộ Đính
Bách Bổ Giao Tinh Hoàn
Bách Bộ Hoàn
Bách Bộ Hoàn Ii
Bách Bộ Hoàn Iii
Bách Bộ Hoàn Iv
Bách Bộ Tán
Bách Bộ Tán Ii
Bách Bộ Thang
Bách Bộ Thang
Bách Bộ Thang Ii
Bách Bộ Thanh Kim Thang
Bách Bộ Tửu
Bạch Cập Hoàn
Bạch Cập Liên Tử Tán
Bạch Cập Long Cốt Tán
Bạch Cập Tán
Bạch Cập Tán Ii
Bạch Cập Tỳ Bà Hoàn
Bạch Chỉ Hoàn
Bạch Chỉ Hoàn Ii
Bạch Chỉ Hộ Tâm Hoàn
Bạch Chỉ Noãn Cung Hoàn
Bạch Chỉ Tán
Bạch Chỉ Tán I2
Bạch Chỉ Tán Ii
Bạch Chỉ Tán Iii
Bạch Chỉ Tán Iii2
Bạch Chỉ Tán Iii3
Bạch Chỉ Tán Iv
Bạch Chỉ Tán Iv2
Bạch Chỉ Thạch Cao Thang
Bạch Chỉ Thang
Bạch Chỉ Thang Ii
Bạch Chỉ Thang Iii
Bạch Chỉ Thăng Ma Thang
Bạch Chỉ Thăng Ma Thang Ii
Bạch Chỉ Thăng Ma Thang Ii2
Bạch Chỉ Thăng Ma Thang Ii3
Bạch Chỉ Vị Phong Thang
Bách Cốc Hoàn
Bạch Cương Tằm Hoàn
Bạch Cương Tằm Tán
Bạch Cương Tằm Tán I2
Bạch Cương Tằm Tán I3
Bạch Cương Tằm Tán Ii
Bách Đặc Linh Tán
Bạch Đậu Khấu Thang
 Bạch Đầu Ông Gia Cam Thảo A Giao Thang
Bạch Đầu Ông Tán
Bạch Đầu Ông Thang
Bạch Đầu Ông Thang Gia Giảm
Bạch Đầu Ông Thang Gia Vị
Bạch Đầu Ông Thang Gia Vị Ii
Bạch Đầu Ông Thang Ii
Bạch Đầu Ông Tửu
Bách Điểm Cao
Bạch Đinh Hương Tán
Bạch Đới Cao
Bạch Đới Hoàn
Bạch Đới Hoàn I2
Bạch Đới Hoàn Ii
Bạch Đới Hoàn Iii
Bạch Đới Hoàn Iv
Bạch Đồng Nữ Thang
Bạch Du Cao
Bách Dược Tiễn Tán
Bạch Dương Bì Tửu
Bạch Du Tửu
Bách Giải Hoàn
Bách Giải Hoàn Ii
Bách Giải Lục Lạp Hoàn
Bách Giải Tán
Bạch Giáng Đơn
Bạch Giáng Tuyết Tán
Bạch Giáp Tán
Bạch Giới Hoàn
Bạch Giới Tử Đồ
Bạch Giới Tử Tán
Bán Hạ Bạch Truật Thiên Ma Thang
Bạch Hầu Tán
Bách Hiệu Hoàn
Bách Hiệu Tửu
Bách Hoa Cao
Bách Hoa Cao Ii
Bách Hoa Cao Ii
Bách Hoa Cao Iii
Bách Hoa Hoàn
Bách Hoa Hoàn Ii
Bạch Hoàn
Bạch Hoàn Vị Tử Tán
Bạch Hoa Nhị Ô Hoàn
Bạch Hoàn Tử
Bách Hoa Tán
Bách Hoa Tiễn
Bạch Hoa Xà Hoàn
Bạch Hoa Xà Hoàn I2
Bạch Hoa Xà Hoàn Ii
Bạch Hoa Xà Hoàn Iii
Bạch Hoa Xà Tán
Bạch Hoa Xà Tán I2
Bạch Hoa Xà Tán I3
Bạch Hoa Xa Tán Ii
Bạch Hoa Xà Tán Iii
Bạch Hoa Xà Tán Iv
Bạch Hoa Xà Tán V
Bạch Hoa Xà Tán Vi
Bạch Hổ Địa Hoàng Thang
Bạch Hổ Gia Nhân Sâm Thang
Bạch Hổ Gia Quế Chi Thang
Bạch Hổ Thang
Bạch Hổ Gia Thương Truật Thang
Bạch Hổ Hóa Ban Thang
Bách Hợp Bạch Cập Trúc Nhự Thang
Bách Hợp Bổ Phế Thang
Bách Hợp Cao
Bách Hợp Cố Kim Thang
Bách Hợp Đại Giả Thang
Bách Hợp Địa Hoàng Thang
Bách Hợp Đơn
Bách Hợp Đơn Ii
Bách Hợp Hoàn
Bách Hợp Hoạt Giả Thang
Bách Hợp Hoạt Thạch Đại Giả Thang
Bách Hợp Hoạt Thạch Tán
Bách Hợp Kê Tử Hoàng Thang
Bách Hợp Liên Tử Định Thần Thang
Bách Hợp Tán
Bách Hợp Tán Ii
Bách Hợp Tán Ii2
Bách Hợp Tán Iii
Bách Hợp Thang
Bách Hợp Thang Ii
Bách Hợp Thang Iii
Bách Hợp Tri Mẫu Thang
Bách Hợp Quế Chi Thang
Bạch Hổ Thang
Bạch Hổ Thang Gia Giảm
Bạch Hổ Thang Gia Giảm
Bạch Hổ Thang Gia Linh Giác, Câu Đằng
Bạch Hổ Thang Hợp Hoàng Liên Giải Độc
Bạch Hổ Thang Tán Gia Giảm
Bạch Hổ Thanh Long Thang
Bạch Hổ Thừa Khí Thang
Bạch Hổ Thương Truật Thang
Bạch Hổ Tục Mệnh Thang
Bá Chi ẩm
Bá Chỉ Cao
Bách Ích Trấn Kinh Hoàn
Bách Ích Trường Xuân Tửu
Bá Chi Du
Bách Khái Linh
Bách Khấu Tán
Bạch Khiên Ngưu Tán
Bạch Kim Giáng Chỉ Phương
Bạch Kim Hoàn
Bạch Kim Tán
Bạch Kim Tán Ii
Bạch Kính Vũ Nhãn Dược
Bách Lao Hoàn
Bạch Liễm Cao
Bạch Liễm Hoàn
Bạch Liễm Tán
Bạch Liễm Tán Ii
Bạch Liễm Ý Dĩ Thang
Bạch Linh Hoàn
Bạch Long Cốt Hoàn
Bạch Long Đơn
Bạch Long Đơn Ii
Bạch Long Hoàn
Bạch Long Hoàn Ii
Bạch Long Tán
Bạch Long Tán Ii
Bạch Long Thang
Bạch Ngân Định Tử
Bạch Ngọc Bính
Bạch Ngọc Cao
Bạch Ngọc Cao I2
Bạch Ngọc Cao Ii
Bạch Ngọc Hóa Đờm Hoàn
Bạch Ngọc Tán
Bách Nhị Tán
Bách Niên Trường Thọ Tửu
Bách Nộ Thang
Bạch Phàn Hoàn
Bạch Phàn Tán
Bạch Phàn Tán
Bạch Phàn Tán Ii
Bạch Phàn Tán Iii
Bạch Phàn Tán Iii2
Bạch Phàn Tán Iii3
Bạch Phàn Tán Iii4
Bạch Phàn Tán Iv
Bạch Phàn Thang
Bạch Phụ ẩm
Bạch Phục Linh Hoàn
Bạch Phục Linh Tán
Bạch Phục Linh Tán Ii
Bạch Phục Linh Tán Ii2
Bạch Phụ Hoàn
Bạch Phụ Hoàn Ii
Bạch Phụng ẩm Tử
Bạch Phụng Cao
Bạch Phụng Hoàn
Bạch Phụ Tử Tán
Bạch Phụ Tử Tán Ii
Bạch Phụ Tử Thang
Bạch Phụ Tử Thang Ii
Bạch Quả Diệp Tán
Bạch Quả Định Suyễn Thang
Bạch Quỳ Thang
Bách Sâm Thang
Bách Sinh Thang
Bạch Tật Lê Tán
Bạch Tật Lê Tán I2
Bạch Tật Lê Tán Ii
Bạch Tật Lê Thang
Bạch Tật Thự Dự Hoàn
Bạch Thạch Anh Tửu
Bách Thảo Hoàn
Bạch Thất Tán
Bạch Thị Nhãn Dược
Bạch Hổ Gia Trư Đờm Thang
Bạch Thông Gia Trư Đởm Trấp Thang
Bạch Thông Thang
Bách Thuận Hoàn
Bạch Thược Can Thang
Bạch Thược Dược Hoàn
Bạch Thược Dược Tán
Bạch Thược Dược Thang
Bạch Thược Dược Thang Ii
Bạch Thược Đương Quy Thang
Bạch Thược Hòa Can Thang
Bạch Thược Thang
Bạch Thược Thang Ii
Bạch Tích Ôn Tán
Bạch Tiễn Bì Tán
Bạch Tiễn Bì Thang
Bạch Tiễn Bì Thang Ii
Bạch Tiền Thang
Bạch Tiền Thang Ii
Bạch Trọc Thang
Bạch Truật Ẩm
Bạch Truật Ẩm Ii
Bạch Truật An Vị Tán
Bạch Truật Bán Hạ Thiên Ma Thang
Bạch Truật Cao
Bạch Truật Cao Ii
Bạch Truật Điều Nguyên Tán
Bạch Truật Điều Trung Hoàn
Bạch Truật Dĩ Nhân Thang
Bạch Truật Đương Quy Tiễn Hoàn
Bạch Truật Hoàn
Bạch Truật Hoàng Cầm Thang
Bạch Truật Hoàng Kỳ Thang
Bạch Truật Hoàn Ii
Bạch Truật Hoàn Iii
Bạch Truật Hoàn Iv
Bạch Truật Aoàn V
Bạch Truật Hoàn Vi
Bạch Truật Hòa Trung Thang
Bạch Truật Hòa Vị Thang
Bạch Truật Khổ Sâm Thang
Bạch Truật Mộc Hương Tán
Bạch Truật Ngũ Vị Thang
Bạch Truật Ngũ Vị Thang Gia Giảm
Bạch Truật Phòng Phong Thang
Bạch Truật Phụ Tử Thang
Bạch Truật Phụ Tử Thang Ii
Bạch Truật Phụ Tử Thang Iii
Bạch Truật Tán
Bạch Truật Tán Ii
Bạch Truật Tán Iii
Bạch Truật Tán Iii2
Bạch Truật Tán Iv
Bạch Truật Tán Ix
Bạch Truật Tán V
Bạch Truật Tán Vi
Bạch Truật Tán Vii
Bạch Truật Tán Vii2
Bạch Truật Tán Viii
Bạch Truật Tán Viii2
Bạch Ruật Tán X
Bạch Truật Tán Xi
Bạch Truật Tán Xi2
Bạch Truật Tán Xii
Bạch Truật Tán Xiii
Bạch Truật Thang
Bạch Truật Thang Ii
Bạch Truật Thang Ii2
Bạch Truật Thang Iii
Bạch Truật Thang Iv
Bạch Truật Thang Iv2
Bạch Truật Thang Ix
Bạch Truật Thăng Ma Thang
Bạch Truật Thang V
Bạch Truật Thang Vi
Bạch Truật Thang Vii
Bạch Truật Thang Viii
Bạch Truật Thược Dược Tán
Bạch Truật Thược Dược Thang
Bạch Truật Tiễn
Bạch Truật Tửu
Bạch Truật Vân Tửu
Bách Tử Cao
Bạch Tử Liên Anh Thang
Bách Tường Hoàn
Bách Tử Phụ Quy Hoàn
Bạch Tuyết Cao
Bạch Tỵ Ôn Tán
Bạch Ưng Tán
Bạch Vi Hoàn
Bạch Vị Hoàn Ii
Bạch Vị Hoàn Iii
Bạch Vị Tán
Bạch Vị Tán Ii
Bạch Vị Tán Iii
Bạch Vị Thang
Bạch Vị Thang Ii
Bạch Vị Thang Iii
Bá Đại Tán
Ba Đậu Cao
Ba Đậu Cao Ii
Ba Đậu Đại Hoàng Viên
Ba Đậu Du Cao
Ba Đậu Hoàn
Bá Diệp Ẩm
Bá Diệp Cao
Bá Diệp Cao Ii
Bá Diệp Hoàn
Bá Diệp Hoàn Ii
Bá Diệp Phụ
Bá Diệp Tán
Bá Diệp Tán Ii
Bá Diệp Tán Ii2
Bá Diệp Tán Iii
Bá Diệp Tán Iv
Bá Diệp Tán V
Bá Diệp Tán Vi
Bá Diệp Tán Vii
Bá Diệp Thang
Bá Diệp Thang Ii
Bá Diệp Thang Iii
Bá Diệp Thagn Iv
Bá Diệp Tửu
Bá Giao Hoàn
Ba Hoàng Hoàn
Ba Hoàng Tán
Bá Hoàn Tán Ii
Bá Hương Hoàn
Bại Đằng Thang
Bài Độc Ẩm
Bại Độc Hoàng Cầm Tán
Bại Độc Hòa Trung Tán
Bại Độc Tán
Bại Độc Tán Ii
Bại Độc Thang
Bài Khí Ẩm
Bài Nùng Tán
Bài Nùng Tán
Bài Nùng Tán Ii
Bài Nùng Tán Iii
Bài Nùng Tán Iv
Bài Nùng Thác Lý Trợ Khí Huyết Phương
Bài Nùng Thang
Bài Nùng Thang
Bài Nùng Thang Ii
Bài Phong Thang
Bài Phong Thang I2
Bài Phong Thang Ii
Bài Phong Tửu
Bài Thạch Thang
Bài Thạch Thang Ii
Bài Thạch Thang Lục Hiệu
Bài Thạch Thang Ngũ Hiệu
Bài Thuốc
Bài Thuốc Nhật Bản
Bài Thuốc Nhật Bản
Bài Thuốc Nhật Bản B
Bài Thuốc Nhật Bản C
Bài Thuốc Nhật Bản D
Bài Thuốc Nhật Bản G
Bài Thuốc Nhật Bản H
Bài Thuốc Nhật Bản K
Bài Thuốc Nhật Bản L
Bài Thuốc Nhật Bản M
Bài Thuốc Nhật Bản O
Bài Thuốc Nhật Bản P
Bài Thuốc Nhật Bản Q
Bài Thuốc Nhật Bản S
Bài Thuốc Nhật Bản T
Bại Tương Tán
Bài Viêm Thang
Bài Xung Cổ Thang
Ba Kích Hoàn
Ba Kích Hoàn I2
Ba Kích Hoàn I3
Ba Kích Hoàn I4
Ba Kích Hoàn Ii
Ba Kích Hoàn Iii
Ba Kích Hoàn Iii2
Ba Kích Hoàn Iii3
Ba Kích Hoàn Iii4
Ba Kích Hoàn Iii5
Ba Kích Hoàn Iv
Ba Kích Hoàn V
Ba Kích Hoàn Vi
Ba Kích Hoàn Vii
Ba Kích Tán
Ba Kích Tán Ii
Ba Kích Thang
Ba Kích Thiên Hoàn
Ba Kích Thiên Hoàn Ii
Ba Kích Thiên Thang
Ba Kích Thiên Thagn Ii
Ba Kích Thiên Tửu
Ba Kích Thục Địa Tán
Bá Liên Tán
Bá Liên Thang
Bá Mặc Tán
Bá Mẫu Hoàn
Bán Bối Hoàn
Bán Đào Hoàn
Bá Ngải Tán
Băng Bằng Tán
Băng Chu Tỳ Ma Cao
Băng Ế Hoàn Tinh Hoàn
Băng Giải Tán
Băng Hoàng Tán
Bán Giải Thang
Băng Lậu Chỉ Huyết Thang
Băng Linh Thang
Băng Lưu Tán
Băng Ngọc Tán
Băng Nhiệt Hoàn
Băng Phiến Tán
Băng Qua Hùng Chu Tán
Bàng Quang Hóa Trọc Thang Gia Giảm
Bằng Sa Đơn
Bằng Sa Du
Băng Sa Phong
Bằng Sa Tán
Bằng Sa Tán Ii
Bằng Sa Tán Ii 2
Băng Sương Mai Tô Hoàn
Băng Thanh Tán
Bảng Tra Theo Vần Abc
Bảng Tra Theo Vần Ddg
Bảng Tra Theo Vần Deg
Bảng Tra Theo Vần Hik
Bảng Tra Theo Vần Lmn
Bảng Tra Theo Vần Opqs
Bảng Tra Theo Vần T
Bảng Tra Theo Vần Tvx
Băng Xạ Tán
Bán Hạ Ẩm Tử
Bán Hạ Bạch Truật Thiên Ma Thang
Bán Hạ Bạch Truật Thiên Ma Thang
Bán Hạ Bạch Truật Thiên Ma Thang I2
Bán Hạ Bạch Truật Thiên Ma Thang Ii
Bán Hạ Bạch Truật Thiên Ma Thang Iii
Bán Hạ Bạch Truật Thiên Ma Thang Iv
Bán Hạ Bình Vị Tán
Bán Hạ Can Khương Tán
Bán Hạ Chỉ Truật Hoàn
Bán Hạ Chử Tán
Bán Hạ Đại Sài Hồ Thang
Bán Hạ Đinh Hương Hoàn
Bán Hạ Đông Lưu Thủy Thang
Bán Hạ Giáp Phục Linh Thang
Bán Hạ Gia Vị Thang
Bán Hạ Hậu Phác Thang
Bán Hạ Hậu Phác Thang
Bán Hạ Hậu Phác Thang Ii
Bán Hạ Hoắc Hương Hoàn
Bán Hạ Hóa Đờm Hoàn
Bán Hạ Hoàn
Bán Hạ Hoàn I2
Bán Hạ Hoàn Ii
Bán Hạ Hoàn Iii
Bán Hạ Hoàn Iv
Bán Hạ Hoàn Ix
Bán Hạ Hoàn V
Bán Hạ Hoàn Vi
Bán Hạ Hoàn Vii
Bán Hạ Hoàn Vii2
Bán Hạ Oàn Viii
Bán Hạ Lộ
Bán Hạ Lợi Cách Hoàn
Bán Hạ Lợi Cách Hoàn Ii
Bán Hạ Ma Hoàng Hoàn
Bán Hạ Tán
Bán Hạ Ôn Phế Thang
Bán Hạ Phục Linh Thang
Bán Hạ Phục Linh Thang Ii
Bán Hạ Phục Linh Thang Iii
Bán Hạ Phục Linh Thang Iv
Bán Hạ Phục Thần Tán
Bán Hạ Quế Cam Thang
Bán Hạ Quế Chi Cam Thảo Thang
Bán Hạ Quế Chi Thang
Bán Hạ Tả Tâm Thang
Bán Hạ Tán
Bán Hạ Tán I2
Bán Hạ Tán Ii
Bán Hạ Tán Iii
Bán Hạ Tán Iii2
Bán Hạ Tán Iii3
Bán Hạ Tán Iv
Bán Hạ Tả Tâm Thang
Bán Hạ Tả Tâm Thang
Bán Hạ Thang
Bán Hạ Thang Ii
Bán Hạ Thang Iii
Bán Hạ Thang Iii2
Bán Hạ Thagn Iii3
Bán Hạ Thang Iii4
Bán Hạ Thang Iv
Bán Hạ Thang V
Bán Hạ Thagn Vi
Bán Hạ Thang Vii
Bán Hạ Thang Viii
Bán Hạ Thang Viii2
Bán Hạ Thang Viii3
Bán Hạ Thang Viii4
Bán Hạ Thang Viii5
Bán Hạ Thang Viii6
Bán Hạ Thiên Lý Lưu Thủy Thang
Bán Hạ Thương Truật Thang
Bán Hạ Truật Mễ Thang
Bán Hoàng Hoàn
Bản Lam Căn Thang
Bán Linh Bình Vị Tán
Bán Linh Thang
Ban Long Hoàn
Ban Long Hoàn Ii
Ban Miêu Tán

Bản Sự Miết Giáp Hoàn
Bàn Thông Tán
Bàn Thông Tán Ii
Bán Túc Hoàn
Bảo Âm Phương
Bảo Âm Tiễn
Bảo Âm Tiễn Ii
Bảo Âm Tiễn Iii
Bảo Âm Tiễn Iv
Bảo Anh Bách Bộ Thang
Bảo Anh Chí Bảo Đỉnh Tử
Bảo Anh Chí Bảo Đỉnh Tử Ii
Bảo An Hoàn
Bảo An Hoàn Ii
Bảo An Hoàn Iii
Bảo An Tán
Bảo An Thang
Bảo An Vạn Linh Đơn
Bảo Cảnh Hoàn
Bảo Chân Hoàn
Bảo Chân Thang
Bảo Chân Thang
Bảo Chân Thang Ii
Bảo Đồng Hoàn
Bảo Giám Đinh Hương Thị Đế Tán
Bảo Hòa Hoàn
Bảo Hòa Hoàn Ii
Bảo Hòa Hoàn Iii
Bảo Hòa Hoàn Iv
Bảo Hòa Hoàn V
Bảo Hòa Tán
Bảo Hòa Thang
Bảo Hòa Thang Ii
Bảo Hòa Thang Iii
Bảo Hòa Thang Iv
Bảo Khí Tán
Bảo Kim Tán
Bảo Linh Đơn
Bảo Long Hoàn
Bảo Long Oàn Ii
Bảo Long Hoàn Iii
Bảo Long Hoàn Iv
Bảo Long Hoàn V
Bảo Long Hoàn Vi
Bảo Long Xạ Hương Hoàn
Bảo Mệnh Đơn
Bảo Mệnh Đơn Ii
Bảo Mạnh Hoàn
Bảo Mạnh Hoàn Ii
Bảo Mệnh Hoàn Iii
Bảo Mệnh Hoàn Iv
Bảo Mệnh Tán
Bảo Nguyên Đại Thành Thang
Bảo Nguyên Hàn Giáng Thang
Bảo Nguyên Hóa Độc Thang
Bảo Nguyên Hoàn
Bảo Nguyên Thang
Bảo Nguyên Thang Ii
Bảo Nguyên Thang Iii
Bảo Nguyên Thang Iv
Bảo Nguyên Thanh Giáng Thang
Bảo Phế Dũ Lao Thang
Bảo Phế Lộ
Bảo Phế Tế Sinh Đơn
Bảo Phế Tế Sinh Đơn Ii
Bảo Phế Thang
Bảo Phế Thang Ii
Bảo Quang Tán
Bảo Sản Thần Hiệu Phương
Bảo Sản Vạn Toàn Thang
Bảo Sản Vô Ưu Phương
Bảo Sản Vô Ưu Tán
Bảo Sản Vô Ưu Tán Ii
Bảo Sản Vô Ưu Tán Iii
Bảo Sản Vô Ưu Thang
Bảo Sinh Hoàn
Bảo Sinh Tán
Bảo Sinh Tán Ii
Bảo Sinh Thang
Bảo Sinh Thang Ii
Bảo Sinh Thang Iii
Bảo Sinh Vô Ưu Tán
Bảo Thai Hoàn
Bảo Thai Tán
Bảo Thai Thần Diệu Hoàn
Bảo Thai Thanh Hỏa Thang
Bảo Thai Tư Sinh Hoàn
Bảo Thoát Thang
Bảo Tinh Thang
Bảo Tinh Thang I2
Bảo Tinh Thang Ii
Bảo Trân Cao
Bảo Trường Tán
Bào Tửu Phương
Bảo Xích Tán
Bảo Yếu Bách Bổ Thang
Ba Phụ Hoàn
Bá Quế Thang
Ba Sương Tán
Ba Sương Tán
Bát Bạch Ẩm
Bát Bạch Tán
Bát Bảo Chỉ Huyết Dược
Bát Bảo Đơn
Bát Bảo Đơn I2
Bát Bảo Đơn Ii
Bát Bảo Đơn Iii
Bát Bảo Đơn Iii2
Bát Bảo Hồi Xuân Thang
Bát Bảo Hồng Linh Đơn
Bát Bảo Nhân Dược
Bát Bảo Sinh Cơ Đơn
Bát Bảo Thang
Bát Bảo Trị Hồng Đơn
Bát Bỉ Hoàn
Bát Chân Thang
Bát Chế Hương Phụ Hoàn
Bát Chính ẩm
Bát Chính Tán
Bát Chính Tán Ii
Bạt Đinh Độc Hoàn
Bạt Đinh Tán
Bạt Độc Cao
Bạt Độc Tán
Bạt Độc Tán Ii
Bạt Đọc Tán Ii2
Bạt Độc Tán Ii3
Bạt Độc Tán Ii4
Bạt Độc Tán Ii5
Bạt Độc Tán Iii
Bạt Độc Tán Iii2
BẤt Hoán Kim Chính Khí Tán
BẤt Hoán Kim Chính Khí Tán
Bất Hoán Kim Đơn
Bát Hương Hoàn
Bá Tiễn Thang
Bạt Khế Tửu
Bát Khí Tam Hương Thang
Bất Lão Thang
Bát Ly Hoàn
Bát Ly Tán
Bát Ly Tán Ii
Bát Mạch Tán Gia Vị
Bát Phong Đơn
Bát Phong Hoàn
Bát Phong Tán
Bát Phong Tán Ii
Bát Phong Thang
Bát Phong Tục Mệnh Thang
Bát Quân Tử Thang
Bá Trúc Lịch Cao
Bát Sinh Ẩm Tử
Bát Sinh Tán
Bát Thánh Chủng Tử Đơn
Bát Thánh Đơn
Bát Thánh Hoàn
Bát Thánh Tán
Bát Thánh Thang
Bát Tiên Cao
Bát Tiên Cao Ii
Bát Tiên Đơn
Bát Tiên Tán
Bát Tiên Tán Ii
Bát Tiên Tán Ii2
Bát Tiên Tán Iii
Bát Tiên Thang
Bát Tiên Tiêu Dao Thang
Bát Tiên Trường Thọ Hoàn
Bát Trân Hoàn
Bát Trân Hoàn Ii
Bát Trân Hoàn Iii
Bát Trân Ích Mẫu Hoàn
Bát Trân Ích Mẫu Hoàn Ii
Bát Trân Tán
Bát Trân Tán Ii
Bát Trân Tán Iii
Bát Trân Tán Iv
Bát Trân Thang
Bát Trân Thang Bội Xuyên Khung
Bát Trân Thang Gia Câu Đằng Viễn Chí Xương
Bát Trân Thang Gia Đại Đậu Độc Hoạt
Bát Trân Thang Gia Đào Nhân Tô Tử Thục Mật
Bát Trân Thang Gia Đơn Bì Sinh Địa Câu Đằng
Bát Trân Thang Gia Hoắc Hương Sa Nhân Bán Hạ
Bát Trân Thang Gia Hoàng Kỳ Phụ Tử Nhục Quế
Bát Trân Thang Gia Mạn Kinh Tử
Bát Trân Thang Gia Nhục Quế
Bát Trân Thang Gia Quế Chi Hoàng Kỳ A Giao
Bát Trân Thang Gia Trúc Diệp Thạch Cao Hoa
Bát Trân Thang Gia Vị
Bát Trân Thang Ii
Bát Trân Thang Iii
Bát Trân Tửu
Bát Trấp Thang
Bát Trụ Tán
Bát Trụ Thang
Bát Trụy Cát Cánh Thang
Bát Tướng Đơn
Bá Tử An Tâm Thang
Bá Tử Dưỡng Tâm Hoàn
Bá Tử Dưỡng Tâm Hoàn Ii
Bá Tử Dưỡng Tâm Hoàn Iii
Bá Tử Dưỡng Tâm Hoàn Iv
Bá Tử Dưỡng Tâm Thang
Bá Tử Kiến Trung Hoàn
Bá Tử Nhân Hoàn
Bá Tử Nhân Hoàn Ii
Bá Tử Nhân Hoàn Iii
Bá Tử Nhân Hoàn Iv
Bá Tử Nhân Hoàn V
Bá Tử Nhân Hoàn Vi
Bá Tử Nhân Hoàn Vii
Bá Tử Nhân Hoàn Viii
Bá Tử Nhân Thang
Bá Tử Nhân Thang Ii
Bá Tử Nhân Thang Iii
Bá Tử Nhân Thang Iv
Bá Tử Quy Phụ Hoàn
Bá Tử Quy Phụ Hoàn Ii
Bá Tử Tán
Bát Vật Định Chí Thang
Bạt Vân Đơn
Bạt Vân Tán
Bạt Vân Tán I2
Bạt Vân Tán I3
Bạt Vân Tán Ii
Bạt Vân Tán Iii
Bạt Vân Tán Iv
Bạt Vân Thang
Bát Vân Thoái Ế Hoàn
Bát Vân Thoái Ế Hoàn
Bạt Vân Thoái Ế Tán
Bát Vật Giáng Hạ Thang
Bát Vật Lưỡng Bổ Thang
Bát Vật Tán
Bát Vật Thang
Bát Vật Thang Ii
Bát Vật Thang Ii 2
Bát Vật Thang Iii
Bát Vật Thận Khí Hoàn
Bát Vị An Thần Hoàn Gia Vị
Bát Vị Bình Vị Hoàn
Bát Vị Chỉ Suyễn Tán
Bát Vị Địa Hoàng Hoàn
Bát Vị Địa Hoàng Hoàn Gia Giảm
Bát Vị Địa Hoàng Hoàn Ii
Bát Vị Địa Hoàng Hoàn Iii
Bát Vị Địa Hoàng Hoàn Iv
Bát Vị Địa Hoàng Thang
Bát Vị Dưỡng Chân Thang
Bát Vị Giáng Áp Thang
Bát Vị Hắc Thần Tán
Bát VỊ ĐỊa Hoàng Hoàn
Bát Vị Hoàn
Bát Vị Hoàng Kỳ Tửu
Bát Vị Hoàn Ii
Bát Vị Loa Lịch Đơn
Bát Vị Thang
Bát Vị Thanh Thận ẩm
Bát Vị Thận Khí Hoàn
Bát Vị Thận Khí Tán
Bát Vị Tiêu Dao Tán
Bát Vị Trường Thọ Đơn
Bá Xuân Cao
Bế Kinh Phương
Bế Quan Chỉ Khát Thang
Bế Quản Hoàn

Bị Cấp Hoàn
Bị Cấp Như Thánh Tán
Bí Chân Đơn
Bí Chân Hoàn
Bích Đơn
Bí Chế Thái Hòa Hoàn
Bích Hà Đơn
Bích Hà Đơn Ii
Bích Hổ Tán
Bí Chỉ An Thần Hoàn
Bích Loa Cao
Bích Ngọc Cao
Bích Ngọc Hoàn
Bích Ngọc Tán
Bích Ngọc Tán Ii
Bích Thiên Hoàn
Bích Tuyết
Bích Vân Tán
Bích Vân Tán Ii
Biển Súc Thang
Biểu Hư Lục Hợp Thang
Biểu Thực Lục Hợp Thang
Bí Hiệu Hoàng Kỳ Kiến Trung Thang
Bí Hiệu Lý Trung Tán
Bí Hồng Đơn
Bỉ Khí Hoàn
Bỉ Khí Hoàn Ii
Bị Kim Tán
Bí Nghiệm Thanh Vị Ẩm
Bí Nguyên Ẩm
Bí Nguyên Thang
Bí Nguyên Tiễn
Bình An Bình
Bình An Hoàn
Bình Ảnh Phức Phương
Bình An Tán
Bình An Vạn Ứng Hoàn
Bình Bổ Chính Tâm Đơn
Bình Bổ Trấn Tâm Đơn
Bình Bổ Trấn Tâm Hoàn
Bình Bổ Trấn Tâm Hoàn Ii

Bình Can Hành Khí Thang
Bình Can Khai Uất Chỉ Huyết Thang
Bình Can Hòa Khí Can Huyết Phương
Bình Can Lưu Khí ẩm
Bình Can Phục Tĩnh Thang
Bình Can Thuận Khí Hòa Trung Hoàn
Bình Can Tiêu Hà Thang
Bình Can Trấn Nghịch Hòa Vị Thống Dương Phá
Bình Can Tức Phong Thang
Bình Can Tức Phong Thang Ii
Bình Cơ Tán
Bình Cơ Tán Ii
Bình Cuồng Thang
Bình Hòa Ẩm Tử
Bình Hỏa Tán
Bình Huyết Ẩm
Bình Khái Chỉ Huyết Tán
Bình Khái Hợp Tễ
Bình Khí Tán
Binh Lang Lợi Cách Hoàn
Binh Lang Mộc Hương Hoàn
Binh Lang Tán
Binh Lang Thang
Binh Lang Thang Ii
Binh Liên Tán
Bình Ngược Dưỡng Tỳ Hoàn
Bình Phục Ẩm
Bình Suyễn Khứ Hàn Tán
Bình Suyễn Thang
Bình Thương Thang
Bình Vị Đạo Đờm Thang
Bình Vị Địa Du Thang
Bình Vị Nhị Trân Thang
Bình Vị Nhuận Táo Thang
Bình Vị Tán
Bình Vị Tán
Bình Vị Tán Bí Phương Gia Vị
Bình Vị Tán Gia Mang Tiêu
Bình Vị Tán Gia Vị
Bình Vị Tán Gi Vị Ii
Bình Vị Tán Ii
Bí Phương Định Chấn Hoàn
Bí Phương Hoán Thối Hoàn
Bí Phương Trà Điều Tán
Bí Phương Vạn Ứng Hoàn
Bí Thụ Tây Dương Tửu Dược Phương
Bí Tinh Hoàn
Bí Tinh Hoàn Ii
Bí Tinh Hoàn Iii
Bí Truyền Bảo An Tán
Bí Truyền Bảo Long Hoàn
Bí Truyền Dược Tửu
Bí Truyền Dương Can Hoàn
Bí Truyền Ế Cách Cao
Bí Truyền Giáng Khí Thang
Bí Truyền Liễm Lựu Cao
Bí Truyền Tán
Bí Truyền Tế Âm Đơn
Bí Truyền Toan Táo Nhân Thang
Bì Viêm Thang

  Bổ Âm Chỉ Hãn Thang
Bổ Âm Chủng Tử Hoàn
Bổ Âm Hoàn
Bổ Âm Hoàn Ii
Bổ Âm Hoàn Iii
Bổ Âm Hoàn Iv
Bổ Âm Hoàn V
Bổ Âm Hoàn Vi
Bổ Âm Ích Dương Phương
Bổ Âm Ích Khí Thang
Bổ Âm Ích Khí Thang Ii
Bổ Âm Ích Khí Tiễn
Bổ Âm Liễm Dương An Thần Phương
Bổ Âm Liễm Dương Phương
Bổ Âm Nhuận Trường Hoàn
Bổ Âm Tả Tâm Thang
Bổ Âm Thang
Bổ Âm Thận Khí Hoàn
Bổ Âm Thoái Lao Thang
Bổ Âm Tiễn
Bổ Âm Tiếp Dương Phương
Bổ Bản Hoàn
Bổ Can Dưỡng Vinh Thang
Bổ Can Hoàn
Bổ Cân Hoàn
Bổ Cân Hoàn Ii
Bổ Cân Hoàn Iii
Bổ Cân Hoàn Iv
Bổ Cân Hoàn V
Bổ Can Khí Thang
Bổ Can Ôn Thận Phương
Bổ Can Tán
Bổ Can Tạng Lao Cực Kim Minh Tán
Bổ Can Tán Ii
Bổ Can Tán Ii2
Bổ Can Tán Iii
Bổ Can Tán Iv
Bổ Can Tán Iv2
Bổ Can Tán V
Bổ Can Tán V2
Bổ Can Tán V3
Bổ Can Tán Vi
Bổ Can Tán Vii
Bổ Can Tán Viii
Bổ Can Tế Tân Tán
Bổ Can Thang
Bổ Can Thang
Bổ Can Thang Ii
Bổ Can Thang Iii
Bổ Can Thang Iii2
Bổ Can Thang Iv
Bổ Can Thang V
Bổ Can Thang Vi
Bổ Can Thang Vii
  Bổ Chân Âm Thanh Giải Nhiệt Phương
Bổ Chân Đơn
Bổ Chân Hoàn
Bổ Chân Hoàn Ii
Bổ Chân Ngọc Linh Hoàn
Bổ Chân Nhuận Trường Thang
Bồ Công Anh Hợp Tễ
Bồ Công Anh Hợp Tễ Ii
Bồ Công Anh Thang
Bồ Công Anh Thang Ii
Bồ Công Anh Thang Iii
Bồ Công Anh Tửu
Bổ Cốt Chỉ Hoàn
Bổ Cốt Chỉ Hoàn I2
Bổ Cốt Chỉ Oàn Ii
Bổ Cốt Chỉ Hoàn Ii2
Bổ Cốt Chỉ Tán
Bổ Cốt Chỉ Thang
Bổ Cốt Diệu Dược Tửu
Bổ Cốt Tán
Bổ Cốt Tứ Vật Thang
Bổ Cung Hoàn
Bổ Cung Hoàn Ii
Bố Đại Hoàn
Bổ Di Nhân Sâm Bạch Truật Thang
Bổ Di Thang

Bổ Đởm Phòng Phong Thang
Bộ Dục Liên Hoa Ẩm
Bổ Dưỡng Hoàn
Bổ Dưỡng Hoàn Ngũ Thang
Bổ Dưỡng Hoàn Ngũ Thang Gia Vị
Bổ Dưỡng Hoàn Ngũ Thang Gia Vị 2
Bổ Dương Ngũ Tạng Thần Dược Tửu
Bổ Dưỡng Tâm Thận Thang Gia Vị
Bổ Dương Thang
Bổ Dương Thoái Lao Thang
Bổ Dương Tiếp Âm Phương
Bổ Hạ Nguyên Hư Cấp Phương
Bổ Hỏa Dẫn Thủy Thang
 Bổ Hỏa Giải Uất Thang
Bổ Hỏa Hoàn
Bồ Hoàng Tán
Bồ Hoàng Tán Ii
Bồ Hoàng Tán Ii2
Bồ Hoàng Tán Iii
Bồ Hoạt Tứ Vật Thang
Bổ Hư Ẩm
Bổ Hư An Thần Thang
Bổ Hư Giáng Hỏa Thang
Bổ Hư Hoàn
Bổ Hư Thang
Bổ Hư Thang I2
Bổ Hư Thang Ii
Bổ Huyết Chỉ Lỵ Thang
Bổ Huyết Điều Khí Thư Cân Hoạt Lạc Phương
Bổ Huyết Dưỡng Âm Hoàn
Bổ Huyết Hoàn
Bổ Huyết Nhuận Trường Thang
Bổ Huyết Sinh Tân Thang
Bổ Huyết Thang
Bổ Huyết Thang Ii
Bổ Huyết Thang Iii
Bổ Huyết Thanh Cốt Thang
Bổ Huyết Thanh Nhiệt Tiêu Độc Phương
Bổ Huyết Thôi Sinh Thang
Bổ Huyết Vinh Cân Hoàn
Bổ Huyết Vinh Cân Thang
Bồi Bản Đại Bổ Hoàn
Bổ Ích An Thần Hoàn
Bổ Ích Cam Thảo Hoàn
Bổ Ích Can Tất Hoàn
Bổ Ích Can Thận Hoàn
Bổ Ích Cao
Bổ Ích Cường Nuy ẩm
Bổ Ích Địa Hoàng Thang
Bổ Ích Đơn
Bổ Ích Dưỡng Huyết Gia Vị
Bổ Ích Giáng Men Hoàn
Bổ Ích Hoàn
Bổ Ích Hoàn Ii
Bổ Ích Thận Can Hoàn
Bổ Ích Tửu
Bổ Ích Tỳ Thận Hoàn
Bội Dục Bảo Dựng Thang
  Bồi Dưỡng Vinh Vệ Cao
Bội Kim Ôn Thạch Thang
Bối Lâu Chỉ Khái Thang
Bối Mẫu Cao
Bối Mẫu Hoàn
Bối Mẫu Oàn Ii
Bối Mẫu Hoàn Iii
Bối Mẫu Hoàn Iv
Bối Mẫu Qua Lâu Tán
Bối Mẫu Qua Lâu Thang
Bối Mẫu Tán
Bối Mẫu Tán Ii
Bối Mẫu Tán Ii2
Bối Mẫu Thang
Bối Mẫu Thang Ii
Bối Mẫu Thang Iii
Bối Mẫu Thang Iii2
Bối Mẫu Thang Iv
Bồi Thổ Cố Trung Phương
Bồi Thổ Dưỡng Âm Thang
Bối Thống Phương
Bối Truật Hoàn
Bối Tử Tán
Bồi Tỳ Thư Can Thang
  Bổ Khí Cố Kinh Hoàn
Bổ Khí Cố Kinh Hoàn Ii
Bổ Khí Dưỡng Huyết Thang
Bổ Khí Dưỡng Vinh Thang
Bổ Khí Giải Vậng Thang
Bổ Khí Hoàn
Bổ Khí Hoàng Kỳ Thang
Bổ Khí Hoàn Ii
Bổ Khí Hòa Trung Hoàn
Bổ Khí Huyết Tráng Cân Cốt Phương
Bổ Khí Huyết Trục Đờm Phương
BỔ Khí KiẾn Trung Thang
Bổ Khí Tán Tà Thang
Bổ Khí Tả Vinh Thang
Bổ Khí Thang
Bổ Khí Thăng Dương Hòa Trung Thang
Bổ Khí Thang Ii
Bổ Khí Thang Iii
Bổ Khí Thăng Trường Thang
Bổ Khí Thanh Cốt Thang
Bổ Khí Vận Tỳ Thang
Bổ Khí Vận Tỳ Thang Ii
Bồ Khôi Tán
Bồ Kim Tửu
Bổ Kinh Cố Chân Hoàn
Bổ Kinh Cố Chân Thang
Bổ Lạc Bổ Quản Thang
Bổ Lao Nhân Sâm Hoàn
Bổ Lậu Sinh Cơ Tán
Bổ Mệnh Môn Hỏa Phương
Bổ Não Chấn Nuy Thang
Bổ Não Thang
Bôn Đồn Hoàn
Bôn Đồn Thang
Bồng Thái Hoàn
Bổ Nguyên Điều Khí Hoàn
Bổ Nguyên Hoàn
Bổ Nguyên Phục Vị Thang
Bổ Nguyên Thang
Bồn Hỏa Phù Thổ Pháp
Bổ Nhục Dược
Bồn Không Viêm Khứ Hàn Thúc Dựng Phương
Bồn Không Viêm Khứ Thấp Thúc Dựng Phương
Bổ Phao Tán
Bổ Phao Thang
Bổ Phế A Giao Tán
Bổ Phế A Giao Tán Ii
Bổ Phế A Giao Thang
Bổ Phế A Giao Thang Ii
Bổ Phế Bài Nùng Tán
Bổ Phế Cao
Bổ Phế Lao Cực Hư Thành Tán
Bổ Phế Tán
Bổ Phế Tán I2
Bổ Phế Tán I3
Bổ Phế Tán Ii
Bổ Phế Tán Iii
Bổ Phế Thang
Bổ Phế Thang
Bổ Phế Thang I2
Bổ Phế Thang I3
Bổ Phế Thang Ii
Bổ Phế Thang Iii
Bổ Phế Thang Iv
Bổ Phế Thang V
Bổ Phế Thang Vi
Bổ Phế Thanh Kim Ẩm
Bổ Phù Ẩm


Bổ Tả Hoàn
Bổ Tâm An Thần Cao
Bổ Tâm An Thần Thang
Bổ Tâm Đơn
Bổ Tâm Đơn Ii
Bổ Tâm Hoàn
Bổ Tâm Hoàn Ii
Bổ Tâm Tạng Lao Cực Thủ Linh Tán
Bổ Tâm Thang
Bổ Tâm Thang Ii
Bổ Tâm Thang Iii
Bổ Tâm Thần Hiệu Hoàn
Bổ Tâm Xương Bồ Hoàn
Bổ Thai Thang
Bổ Thai Thang Ii
Bổ Thận Ba Kích Hoàn
Bổ Thận Chung Nhũ Thiên Hùng Tán
Bổ Thận Cố Xung Hoàn
Bổ Thận Cử Dương Phương
Bổ Thận Cường Thận Phiến
  Bổ Thận Địa Hoàng Hoàn
Bổ Thận Địa Hoàng Hoàn Ii
Bổ Thận Địa Hoàng Thang
Bổ Thận Dưỡng Huyết Thang
Bổ Thận Dưỡng Huyết Thang Ii
Bổ Thận Hoàn
Bổ Thận Hoàn Ii
Bổ Thận Hoàn Ii2
Bổ Thận Hoàn Ii3
Bồ Thận Hoàn Ii4
Bổ Thận Hoàn Iii
Bổ Thận Hoàn Iv
Bổ Thận Hoàn Iv2
Bổ Thận Hoàn V
Bổ Thận Hoá ứ Thang
Bổ Thận Lý Phế Thang
Bổ Thận Minh Mục Hoàn
Bổ Thận Nhục Thung Dung Hoàn
Bổ Thận Phục Linh Hoàn
Bổ Thận Phương
Bổ Thận Phương Ii
Bổ Thận Thạch Hộc Hoàn
Bổ Thận Thạch Hộc Tán
Bổ Thận Thang
Bổ Thận Thang I 2
Bổ Thận Thang I 3
Bổ Thận Thang Ii
Bổ Thận Thang Iii
Bổ Thận Thang Iv
Bổ Thận Thận Lịch Thang
Bổ Thận Thục Can Địa Hoàng Tán
Bổ Thận Tiêu Thũng Phương
Bổ Thận Tráng Cân Thang
Bổ Thận Tráng Dương Hoàn
Bổ Thận Tráng Dương Hoàn Ii
Bổ Thận Từ Thạch Hoàn
Bổ Thiên Đại Tạo Hoàn
Bổ Thiên Đại Tạo Hoàn Ii
Bổ Thiên Đại Tạo Hoàn Iii
Bổ Thiên Đại Tạo Hoàn Iv
Bổ Thiên Đại Tạo Hoàn V
Bổ Thiên Dục Lân Thang
Bổ Thiên Dũ Phong Thang
Bổ Thủy Ninh Thần Thang
Bổ Thủy Tế Sinh Phương
Bổ Tinh Phương
Bổ Tổn Đương Quy Tán
Bổ Tổn Tục Cân Hoàn
Bổ Trung Địa Hoàng Thang
Bổ Trung Dưỡng Huyết Thư Cân Tán
Bổ Trung Hoàn
Bổ Trung Ích Khí
Bổ Trung Ích Khí
Bổ Trung Ích Khí Thang
Bổ Trung Ích Khí Thang
Bổ Trung Ích Khí Thang Gia Giảm
Bổ Trung Ích Khí Thang Gia Giảm Ii
Bổ Trung Ích Khí Thang Gia Giảm Iii
Bổ Trung Ích Khí Thang Gia Giảm Iv
Bổ Trung Ích Khí Thang Gia Giảm V
Bổ Trung Ích Khí Thang Gia Vị
Bổ Trung Ích Khí Thang Gia Vị Ii
Bổ Trung Ích Khí Thang Gia Vị Iii
Bổ Trung Khung Cùng Thang
Bổ Trung Khung Cùng Thang Ii
Bổ Trung Phục Dưỡng Thang
Bổ Trung Thang
Bổ Trung Thắng Độc Bính
Bổ Trung Thang Ii
Bổ Trung Thang Iii
Bổ Trường Chỉ Lỵ Thang
Bổ Tử Hoàn
Bổ Tương Tán
Bổ Tương Tán Ii
Bổ Tủy Đơn
Bổ Tủy Đơn Ii
Bổ Tủy Đơn Iii
Bổ Tỳ Âm Tiễn
Bổ Tỳ Hóa Ban Thang
Bổ Tỳ Ích Chân Thang
Bổ Tỳ Tán
Bổ Tỳ Thang
Bổ Tỳ Tiêu Cam Hoàn
Bổ Tỳ Vị Tả Âm Hỏa Thăng Dương Thang
Bổ Vị Dương Phương
Bổ Vinh Thang
Bồ Vương Thang

Tham khảo mua bán bài thuốc:

(Chương trình dành riêng cho đồng nghiệp giúp mua được bài thuốc đủ vị và chất lượng tốt)

Bài thuốc NÀY gồm các vị thuốc là thuốc đã được bào chế theo Tiêu chuẩn NHT, và được ngành y tế kiểm nghiệm đạt chất lượng theo chuẩn Dược điển Việt Nam.

Giá bán bài thuốc NÀY (Tiêu chuẩn dược điển Việt Nam) tại Phòng khám Đông y Nguyễn Hữu Toàn:gọi 18006834 để báo giá

Giá bán bài thuốc NÀY (Tiêu chuẩn GACP-WHO) tại Phòng khám Đông y Nguyễn Hữu Toàn: sẽ có giá cao hơn giá trên (liên hệ để biết thêm chi tiết)

Cập nhật ngày 16/1/2017

Tùy theo thời điểm, giá bán có thể thay đổi.

Cách thức mua:

+Khách hàng có thể mua trực tiếp tại địa chỉ phòng khám

+Mua trực tuyến: Thuốc được chuyển qua đường bưu điện, khi nhận được thuốc khách hàng mới phải thanh toán ( gọi 18006834 - Hỗ trợ phí vận chuyển khi mua từ 1,5 triệu vnđ trở lên).

 

  Thaythuoccuaban.com tổng hợp

****************************

Tham khảo ý kiến thầy thuốc

Thần dược cho người đột quỵ

Thực phẩm cho người tiểu đường

DANH SÁCH CÁC BÀI THUỐC

Bài thuốc vần A

Bài thuốc vần B

Bài thuốc vần C

Bài thuốc vần D

Bài thuốc vần Đ

Bài thuốc vần G

Bài thuốc vần H

Bài thuốc vần I

Bài thuốc vần P

Bài thuốc vần Q

 

Bài thuốc vần K

Bài thuốc vần L

Bài thuốc vần M

Bài thuốc vần N

Bài thuốc vần O

Bài thuốc vần S

Bài thuốc vần U

Bài thuốc vần V

Bài thuốc vần X

Bài thuốc vần Y

 

Thông tin trên Website :www.thaythuoccuaban.comchỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.

. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH