BẢNG TRA THEO BÀI THUỐC VẦN A

Ách Nghịch Thang
Ác Thực Hoàn
Ác Thực Tân
A Giao Kê Tứ Hoàng Thang 
A Giao Âm
A Giao Chỉ Xác Hoàn
A Giao Địa Hoàng Hoàn
A Giao Địa Hoàng Hoàn
A Giao Đơn
A Giao Hoàn
A Giao Hoàng Cầm Thang
A Giao Hoàng liên Thang
A Giao Hoàn Ii
A Giao Hoàn Iii
A Giao Hoàn Iv
A Giao Kê Tứ Hoàng Hoàn 
A Giao Kê Tứ Hoàng Thang 
A Giao Kê Tứ Hoàng Thang Gia Giảm
A Giao Liên Mai Thang
A Giao Liên Mai Liên Hoàn
A Giao Mai Liên Thang
A Giao Ngũ Linh Tán
A Giao Tán
A Giao Tán Ii
A Giao Tán Iii
A Giao Tán Iv
A Giao Tán Iv2
A Giáo Tán Iv3
A Giao Tán Iv4
A Giao Tán V
A Giao Tế Âm Thang
A Giao Thang
A Giao Thang Ii
A Giao Thang Iii
A Giao Thang Iv
A Giao Giao Thang V
A Giao Tửu
A Giao Tứ Vật Thang
Ai Tích Hoàn
Âm Bệnh Khai Quan Tán
Âm Đán Thang
Âm Độc Cam Thảo Thang
Âm Độc Nội Tiêu Tán
Âm Độc Thăng Ma Thang
Âm Dương Chí Thánh Cao
Âm Dương Chí Thánh Đơn
Âm Dương Công Tích Hoàn
Âm Dương Lương Cửu Thang
Âm Dương Nhị Khí Đơn
Âm Dương Nhị Khí Đơn Ii
Âm Dương Nhị Khí Đơn Iii
Âm Dương Tán
Âm Dương Tán Ii
Âm Dương Tán Iii
Âm Dương Tán Iv
Âm Giáp Phục Mạch Thang
Âm Hành Nham Dược Phấn
Âm Hồng Thang
Âm Hư Hoàn
Âm Hư Sinh Nội Nhiệt Thang
Am Lư ẩm
Am Lư Tử Hoàn
Âm Ngược Hoàn
Âm Phân Sinh Dương Thang
Âm Thực Hoàng liên Cao
Âm Thư Vô Giá Hoạt Mệnh Đơn
An ấu Thang
An Ban Tán
An Ban Thang
An Bình ẩm
An Can Thang
Ấn Chẩn Nghiệm Phương
Ấn Chẩn Phương
An Châu Tán
An Chí Cao
An Chí Cao Ii
An Chí Cao Iii
An Chí Hoàn
An Cung
An Cung Ngưu Hoàng
An Cung Ngưu Hoàng 1
An Cung Ngưu Hoàng Hoàn
An Cung Ngưu Hoàng Hoàn
An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Là Gì
An Điện Nhị Thiên Thang
An Đởm Thang
An Đồn Đơn Trị
An Dương Tinh Chế Cao
An Ngùy Cao
An Ngùy Cao Ii
An Ngùy Hóa Bỉ Cao
An Ngùy Hóa Bỉ Cao Ii
An Ngùy Hóa Bỉ Tán
An Ngùy Hóa Bỉ Tán Ii
An Ngùy Hoàn
An Ngùy Hoàn I2
An Ngùy Hoàn Ii
An Ngùy Hoàn Iii
An Ngùy Hoàn Iii2
An Ngùy Hoàn Iv
An Ngùy Hoàn Iv2
An Ngùy Hoàn Iv3
An Ngùy Hoàn Iv4
An Ngùy Hoàn V
An Ngùy Hóa Phích Cao
An Ngùy Hương Binh Hoàn
An Ngùy Lôi Hoàn Tán
An Ngùy Xạ Hương Tán
Anh Bì Thang
Anh Bì Thang
Anh Nhi Kinh Tả Phương
An Hồi Hoàn
An Hồi Hoàn Ii
An Hồi Lợi Đởm Thang
An Hồi Tán
An Hồi Thang
An Hồn Thang
Anh Túc Cao
An Huyết Âm
An Khái Cao
An Khí Thang
An Khôn Toản Dục Hoàn
An Kinh Hoàn
An Kinh Hoàn Ii
An Kinh Tán
An Lão Đơn
An Lão Thang
An Lý Giải Độc Phòng Phong Thang
An Miên Tán
An Phế Ninh Thấu Hoàn
An Phế Sinh Hóa Thang Gia Sâm
An Phế Tán
An Phế Tán Ii
An Phế Tán Iii
An Phế Thang
An Phế Thang Ii
An Suyễn Thư Phiến
An Tâm Chử Tán
An Tâm Hoàn
An Tâm Tán
An Tâm Thang
An Tâm Thang Ii
An Tâm Thang Iii
An Thạch Lựu Thang
An Thai ẩm
An Thai ẩm Gia Giảm
An Thai ẩm Ii
An Thai ẩm Iii
An Thai ẩm Iv
An Thai ẩm Ix
An Thai ẩm V
An Thai ẩm Vi
An Thai ẩm Vii
An Thai ẩm Viii
An Thai ẩm X
An Thai ẩm Xi
An Thai ẩm Xii
An Thai Bạch Truật Tán
An Thai Bạch Truật Tán Ii
An Thai Bạch Truật Tán Iii
An Thai Bạch Truật Tán Iv
An Thai Bạch Truật Thang
An Thai Chỉ Thống Thang
An Thai Chỉ Thực Tán
An Thai Chỉ Trạo Tán
An Thai Chức Trạo Tán
An Thai Đạt Sinh Tán
An Thai Điều Khí ẩm
An Thai Độc Thánh Đơn
An Thai Độc Thánh Tán
An Thai Độc Thánh Tán Ii
An Thai Đương Quy ẩm
An Thai Đương Quy Hoàn
An Thai Đương Quy Thang
An Thai Hòa Khí ẩm
An Thai Hòa Khí ẩm Ii
An Thai Hòa Khí ẩm Ii2
An Thai Hòa Khí ẩm Iii
An Thai Hòa Khí ẩm Iv
An Thai Hòa Khí ẩm V
An Thai Hòa Khí Tán
An Thai Hòa Khí Tán Ii
An Thai Hòa Khí Tán Iii
An Thai Hòa Khí Tán Iv
An Thai Hoàn
An Thai Hoàn Ii
An Thai Hoàn Iii
An Thai Hòa Thương Thang
An Thai Ký Sinh Thang
An Thai Lợi Khí ẩm
An Thai Lương Cách ẩm
An Thai Nhuận Táo Thang
An Thai Như Thắng ẩm
An Thai Như Thanh ẩm
An Thai Ôn Khí Thang
An Thai Phù Nguyên ẩm
An Thai Tán
An Thai Thang
An Thai Thần ứng Hoàn
An Thai Thuận Huyết Tán
An Thai Thuận Huyết Thang
An Thai Thuận Khí ẩm
An Thai Tứ Vật ẩm
An Thai Tứ Vật Thang
An Thai Vạn Toàn ẩm
An Thai Vạn Toàn Thang
An Thai Bổ Tâm Hoàn
An Thần Bổ Tâm Hoàn Phiến
An Thần Bổ Tâm Thang
An Thần Cao
An Thần Định Chí Hoàn
An Thần Định Chí Hoàn I2
An Thần Định Chí Hoàn Ii
An Thần Định Chí Thang Gia Giảm
An Thần Đơn
An Thần Hoàn
An Thần Hoàn
An Thần Hoàn I2
An Thần Hoàn Ii
An Thần Hoàn Ii
An Thần Hoàn Iii
An Thần Hoàn Iii
An Thần Hoàn Iv
An Thần Hoàn Iv
An Thần Hoàn Ix
An Thần Hoàn Ix
An Thần Hoàn V
An Thần Hoàn V
An Thần Hoàn Vi
An Thần Hoàn Vi
An Thần Hoàn Vi2
An Thần Hoàn Vi3
An Thần Hoàn Vi4
An Thần Hoàn Vii
An Thần Hoàn Viii
An Thần Hoàn Viii
An Thần Hoàn Viii
An Thần Hoàn Viii2
An Thần Hoàn Viii3
An Thần Hoàn X
An Thần Hoàn X
An Thần Hoàn Xi
An Thần Hoàn Xi
An Thần Hoàn Xii
An Thần Hoàn Xiii
An Thần Hoàn Xiv
An Thần Hoàn Xiv2
An Thần Hoàn Xv
An Thần Hoàn Xvi
An Thần Linh
An Thần Nhuận Táo Thang
An Thần Như Thần Thang
An Thần Phục Thụy Thang
An Thần Phục Tĩnh Thang
An Thần Phương
An Thần Sinh Hóa Thang
An Thần Tán
An Thần Tán
An Thần Tán Ii
An Thần Tán Iii
An Thần Tán Iv
An Thần Tán V
An Thần Tán Vi
An Thần Tán Vii
An Thần Thang
An Thần Thang Ii
An Thần Tiễn
An Thần Trấn Kinh Hoàn
An Thần Trấn Kinh Hoàn Ii
An Thần Trấn Kinh Hoàn Iii
An Thần Trấn Kinh Hoàn Iv
An Thổ Tán
An Thổ Tán Ii
An Thổ Thang
An Thụy Như Thần Thang
An Toàn Tán
An Trung ẩm
An Trung Điều Khí Hoàn
An Trung Hoàn
An Trung Hoàn
An Trung Hoàn Ii
An Trung Hoàn Ii
An Trung Hoàn Iii
An Trung Hoàn Iv
An Trung Tán
An Trung Tán
An Trung Tán
An Trung Tán I2
An Trung Tán Ii
An Trung Tán Ii
An Trung Tán Iii
An Trung Tán Iii
An Trung Tán Iv
An Trung Tán V
An Trung Thang
An Trung Thang Ii
An Trung Thang Iii
An Trung Thang Iv
An Trung Thang V
An Tức Hương Hoàn
An Tức Hương Hoàn I2
An Tức Hương Hoàn Ii
An Tỳ Tán
An Vị ẩm
An Vị ẩm Ii
An Vị Dũ Phong Tán
An Vị Giáng Nghịch Pháp
An Vị Hoàn
An Vị Hoàn I2
An Vị Hoàn Ii
An Vị Hoàn Iii
An Vị Hoàn Iv
An Vinh Hoàn
An Vinh Tán
An Vinh Tán Ii
An Vinh Tán Ii2
An Vinh Tán Iii
An Vinh Thang
An Vinh Thang Ii
An Vinh Thang Iii
An Vinh Thang Iv
An Vị Phiến
An Vị Thang
An Vị Thang Ii
An Vưu Tán
An Xung Thang
Áp Đản Thang
Áp Đầu Hoàn
Áp Phong Thang
Áp Thạch Thảo Thang
Ất Cảm Thang
Ất Cảm Thang
Ất Can Chuyển Âm Tiễn
Ất Can Tính Thận Viêm Phương
Á Thánh Cao
Ất Quý Đồng Trị Pháp
Ất Tự Thang (Otsu Ji To
Ất Tự Thang
Ẩu Nùng Địa Hoàng Thang
Ẩu Thổ Tán

  Thaythuoccuaban.com tổng hợp

****************************

Tham khảo ý kiến thầy thuốc

Thần dược cho người đột quỵ

Thực phẩm cho người tiểu đường

DANH SÁCH CÁC BÀI THUỐC

Bài thuốc vần A

Bài thuốc vần B

Bài thuốc vần C

Bài thuốc vần D

Bài thuốc vần Đ

Bài thuốc vần G

Bài thuốc vần H

Bài thuốc vần I

Bài thuốc vần P

Bài thuốc vần Q

 

Bài thuốc vần K

Bài thuốc vần L

Bài thuốc vần M

Bài thuốc vần N

Bài thuốc vần O

Bài thuốc vần S

Bài thuốc vần U

Bài thuốc vần V

Bài thuốc vần X

Bài thuốc vần Y

 

Thông tin trên Website :www.thaythuoccuaban.comchỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.

. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH