BẢNG TRA THEO BÀI THUỐC VẦN C

Cách Bì Thủ Nùng Tán
Cách Chỉ Cao
Cách Chỉ Cao Ii
Cách Hạ Trúc ứ Thang
Cách Hạ Trục Ứ Thang Gia Vị
Cách Hạ Trục Ứ Thang Ii
Cải Định Tam Tý Thang
Cải Dung Hoàn
Cầm Bá Hòe Hoa Thang
Cầm Bán Hoàn
Cầm Bá Sư Bì Hoàn
Cam Cát Phòng Phong Thang
Cam Cát Phòng Phong Thang Ii
Cam Cát Thang
Cam Cát Thang Gia Vị
Cam Cát Thang Gia Vị Ii
Cam Cát Thang Ii
Cam Cát Thang Iii
Cam Cát Thang Iv
Cam Cát Thang V
Cam Cát Thanh Kim Tán
Cam Cát Xạ Can Thang
Cam Châu Cao
Cam Chỉ Thang
Cam Chu Chính Khí Thiên Hương Tán
Cam Cúc Kinh Giới Thang
Cam Cúc Thang
Cam Cúc Thang Ii
Cam Đậu Thang
Cam Đậu Thang Ii
Cam Đởm Hoàn
Cam Gia Tung Chi Cao
Cầm Hoàng Thượng Thanh Hoàn
Cam Hoãn Thang
Cầm Hóa Thái Bình Hoàn
Cấm Khẩu Lỵ Phương
Cam Khương Linh Truật Thang
Cảm Lãm Hoàn
Cầm Liên Bại Độc Tán
Cầm Liên Bình Vị Thang
Cầm Liên Chỉ Cánh Thang
Cam Liên Chi Tử Thang
Cầm Liên Nhị Mẫu Hoàn
Cầm Liên Thanh Nhiệt Thang
Cầm Liên Thanh Tâm Hoàn
Cầm Liên Thanh Tâm Hoàn Ii
Cầm Liên Thược Dược Thang
Cầm Liên Tiêu Độc ẩm
Cầm Liên Tiêu Độc ẩm Ii
Cầm Liên Tiêu Độc ẩm Iii
Cầm Liên Tiêu Độc Thang
Cầm Liên Tứ Vật Thang
Cầm Liên Tứ Vật Thang Gia Vị
Cầm Linh Thang
Cam toại Thông Kết Thang
Cam Lộ ẩm
Cam Lộ ẩm Ii
Cam Lộ ẩm Iii
Cam Lộ ẩm Iv
Cam Lộ Cao
Cam Lộ Thần Cao
Cam Lộ Tiêu Độc Đơn
Cam Lộ Tiêu Độc Đơn Gia Giảm
Cam Lộ Tiêu Độc Đơn Ii
Cam Lý Căn Thang
Cam Mạch Đại Táo Hợp Tễ
Cam Mạch Đại Táo Thang
Cam Mạch Đại Táo Thang
Cam Mạch Đại Táo Thang Gia Vị
Cam Mạch Đại Táo Thang Gia Vị Ii
Cam Mai Hầu Dược Tán
Cam Ôn Bồi Bổ Thang
Cam Quế Thang
Cầm Tâm Hoàn
Cam Thảo Bạch Phàn Thang
Cam Thảo Can khương Phục Linh Bạch Thuật Thang
Cam Thảo Can khương Thang
Cam Thảo Can khương Thang Ii
Cam Thảo Cao
Cam Thảo Đại Đậu Thang
Cam Thảo Hắc Đậu Thang
Cam Thảo Hoàng Cầm Thang
Cam Thảo Hoạt Thạch Tán
Cam Thảo Linh Truật Thang
Cam Thảo Lục Đậu Thang
Cam Thảo Ma Hoàng Thang
Cam Thảo Ma Quế Thang
Cam Thảo Phấn Mật Thang
Cam Thảo Phụ Tử Thang
Cam Thảo Phụ Tử Thang Gia Vị
Cam Thảo Tán
Cam Thảo Tán Ii
Cam Thảo Tả Tâm Thang
Cam Thảo Tả Tâm Thang
Cam Thảo Thạch Cao Hoàn
Cam Thảo Thang
Cam Thảo Thang
Cam Thảo Thang Ii
Cam Thảo Thang Iii
Cam Thảo Thang Iv
Cam Thảo Thăng Ma Tửu
Cam Thảo Thăng Tẩy Phương
Cam Thảo Thử Mễ Thang
Cam Thảo Thử Niêm Thang
Cam Thảo Thược Dược Phụ Tử Thang
Cam Thảo Thược Dược Thang Gia Vị
Cam Thảo Tiêu Hắc Đậu Thang
Cam Thảo Trạch Tả Thang
Cam Thảo Tri Mẫu Miết Giáp Hoàn
Cam Thảo Tửu
Cam Thông Tiễn
Cam Thược Thang

Cam Tích Tán
Cam Tích Tán Ii
Cam Tích Tán Iii
Cam Tiêu Căn Phương
Cam toại Bán Hạ Thang
Cam toại Phá Kết Tán
Cam toại Tán
Cam toại Thông Kết Thang
Cầm Trọng Giáng Áp Thang
Cầm Truật Sư Bì Hoàn
Cầm Truật Tán
Cầm Truật Thang
Cầm Truật Thược Dược Thang
Cầm Truật Tứ Vật Thang
Cam Trúc Nhự Thang
Cam Tứ Vị Phong Thắng ẩm
Cảm ứng Hoàn
Cầm Vũ Thang
Can Cát ẩm
Can Cát Bình Vị Tán
Can Cát Giải Cơ Thang
Can Cát Phòng Phong Thang
Can Cát Phòng Phong Thang Ii
Can Cát Thạch Cao Thang
Can Cát Thạch Cao Thang Ii
Can Cát Thạch Cao Thang Iii
Can Cát Thang
Can Cát Thang Ii
Can Cát Thang Iii
Can Cát Thang Iii2
Can Cát Thanh Vị Thang
Can Cát Thanh Vị Thang Ii
Can Cát Thanh Vị Thang Iii
Can Cát Thanh Vị Thang Iv
Can Cát Thanh Vị Thang V
Can Cát Trúc Nhự Thang
Can Cát Tục Mệnh Thang
Can Cát Tục Mệnh Thang Ii
Can Địa Hoàng Hoàn
Can Địa Hoàng Hoàn Ii
Can Địa Hoàng Hoàn Iii
Can Địa Hoàng Tán
Can Đồi Thang
Can Đởm Lương Ích Thang
Can Hấp Trùng Giáp ất Phương
Cảnh Nhạc Đồ Tô Tửu
Cảnh Niên Diệu Xung Thang
Canh Sinh Tán
Canh Y Hoàn
Can Khí Phạm Vị Phương
Càn Khôn Nhất Khí Cao
Can khương Cầm Liên Nhân Sâm Thang
Can khương Cam Thảo Thang
Can khương Địa Hoàng Tán
Can khương Hoàn
Can khương Hoàng liên Hoàng Cầm Nhân Sâm Th
Can khương Lý Trung Thang
Can khương Nhân Sâm Bán HẠ Hoàn
Can khương Nhân Sâm Bán Hạ Hoàn
Can khương Phụ Tử Thang
Can khương Sài Hồ Thang
Can khương Sinh Cơ Tán
Can khương Tán
Can khương Tán Ii
Can khương Thang
Can khương Thang Ii
Can khương Thang Iii
Can khương Thương Truật Thang Gia Giảm
Can khương Trúc Nhự Thang
Can Linh Thang
Can Ngẫu Tiết Tán
Can Nham Phương
Can Nùng Tán
Cân Sán Thang
Can Tâm Khí Uất Kết Thang
Can Táo Tam Vị Hoàn
Can Táo Thang
Can tất Hoàn
Can tất Tán
Can Thận Kiêm Trị Thang
Can Tỳ Linh Phấn
Can Viêm Thăng Giáng Tán
Cảo Bản Thang
Cảo Bì Tứ Vật Thang
Cao Cầm Thang
Cao Cầm Thanh Đởm Thang
Cao Chẩm Vô Ưu Đơn
Cao Hoa Đèn
Cao Huyết Áp Nghiệm Phương
Cao Lương Khương Thang
Cao Ô Phụ
Cao Phát Tiễn
Cao Thiên Môn
Cao Trợ Vị
Cấp Cứu Âm Dương Thang
Cấp Cứu Hy Diên Tán
Cấp Cứu Thủy
Cấp Cứu Thủy Ii
Cấp Kinh Tam Giản Đơn
Cấp Mạn Kinh Phong Hoàn
Cấp Tính Biên Đào Thể Viêm Ngoại Trị Phương
Cấp Tính Thận Viêm Nghiệm Phương
Cát Căn Bạch Truật Tán
Cát Căn Bán Hạ Thang
Cát Căn Cầm Liên Thang
Cát Căn Cầm Liên Thang Gia Vị
Cát Căn Cát Cánh Đại hoàng Thang
Cát Căn Cát Cánh Thạch Cao Thang
Cát Căn Chúc
Cát Căn Đậu Xị Thang
Cát Căn Gia Bán Hạ Thang
Cát Căn Giải Cơ Thang
Cát Căn Giải Cơ Thang Ii
Cát Căn Giải Cơ Thang Iii
Cát Căn Giải Cơ Thang Iv
Cát Căn Giải Cơ Thang V
Cát Căn Giải Cơ Thang Vi
Cát Căn Giải Cơ Thang Vii
Cát Căn Giải Độc Thang
Cát Cǎn Thang Gia Xuyên Khung Tân Di
Cát Cánh Ẩm
Cát Cánh Bạch Tán
Cát Cánh Bán Hạ Thang
Cát Cánh Bán Hạ Thang I 2
Cát Cánh Bán Hạ Thang Ii
Cát Cánh Chỉ Xác Thang
Cát Cánh Chỉ Xác Thang Ii
Cát Cánh Hạnh Nhân Tiễn
Cát Cánh Hoàn
Cát Cánh Hoàn Ii
Cát Căn Khương Hoạt Thang
Cát Cǎn Hoàng liên Hoàng CẦm Thang

Cát Căn Hoàng Cầm Hoàng liên Thang
Cát Căn Hoàng liên Hoàng Cầm Thang
Cát Căn Hoàng liên Thang
Cát Căn Hoạt Thạch Thang
Cát Cǎn HỒng Hoa Thang
Cát Cánh Tán
Cát Cánh Tán Ii
Cát Cánh Tán Iii
Cát Cánh Tán Iv
Cát Cánh Tán V
Cát Cánh Thang
Cát Cánh Thang
Cát Cánh Thang Ii
Cát Cánh Thang Iii
Cát Cánh Thang Iv
Cát Cánh Thang Ix
Cát Cánh Thang V
Cát Cánh Thang V2
Cát Cánh Thang Vi
Cát Cánh Thang Vii
Cát Cánh Thang Viii
Cát Cánh Thang X
Cát Căn Long Đởm Thang
Cát Căn Mạch Môn Đông Thang
Cát Căn Ngưu Bàng Tử Thang
Cát Căn Nhân Sâm Quế chi Thang
Cát Căn Phòng Phong Thang
Cát Căn Quất Bì Thang
Cát Căn Tán
Cát Căn Tán Ii
Cát Căn Thạch Cao Thang
Cát Căn Thạch Cao Thang Ii
Cát Căn Thang
Cát Căn Thang
Cát Căn Thang Ii
Cát Căn Thang Iii
Cát Căn Thang Iv
Cát Căn Thang Ix
Cát Căn Thăng Ma Thang
Cát Căn Thang V
Cát Căn Thagn Vi
Cát Căn Thang Vii
Cát Căn Thang Viii
Cát Căn Thang X
Cát Căn Thang Xi
Cát Căn Thanh Vị Thang
Cát Căn Thông Bạch Thang
Cát Căn Trị Lỵ Tán
Cát Căn Truật Phụ Thang
Cát Căn Truật Thang
Cát Căn Truật Ý dĩ Nhân Thang
Cát Căn Tục Mệnh Thang
Cát Căn Tử Diệp Thang
Cát Căn Ý dĩ Nhân Thang
Cát Cao Thang
Cát Chỉ Thang
Cát Cúc Thang
Cát Hoa Bình Vị Tán
Cát Hoa Giải Độc ẩm
Cát Hoa Giải Độc ẩm
Cát Hoa Giải Tỉnh Thang
Cát Hoa Giải Tỉnh Thang Iii
Cát Hoàng Hoàn
Cát Hoa Thanh Tỳ Thang
Cát Lợi Tán
Cát Phác Thang
Cát Tê Thang
Cát Tường Hoàn
Câu Đằng Ẩm
Câu Đằng ẩm Ii
Câu Đằng ẩm Iii
Câu Đằng ẩm Iii2
Câu Đằng ẩm Iv
Câu Đằng Cao
Câu Đằng Cao Ii
Câu Đằng Cao Iii
Câu Đằng Cao Iv
Câu Đằng Tán
Câu Đằng Tán Ii
Câu Đằng Thang
Câu Đằng Thang Ii
Câu Đằng Thang Iii
Câu Kỷ Căn Tửu
Câu Kỷ Cúc Hoa Tửu
Câu Kỷ Phòng Phong Tửu
Câu Kỷ Sinh địa Tửu
Câu Kỷ Táo Nhân Thang
Cẩu Tích ẩm
Cẩu Tích Tửu
Châm Phàn Hoàn
Chấn Âm Tiễn
Chân Châu Cao
Chân Châu Hoàn
Chân Châu Mẫu Hoàn
Chân Châu Tán
Chấn Khởi Nguyên Khí Hư Hãm Cao
Chân Kim Tán
Chấn Linh Đan
Chấn Linh Đơn
Chân Nhân Dưỡng Tạng Thang
Chân Nhân Giải Độc Thang
Chân Nhân Hoàn Thiếu Đơn
Chân Nhân Hoạt Mệnh Ẩm
Chân Nhân Trị Trung Thang
Chân Nhân Tụy Tiên Hoàn
Chân Phương Ngũ Sắc Đơn
Chân Vũ Phòng kỷ Phục Linh Thang Gia Giảm
Chấn Vũ Thang
Chân Vũ Thang Gia Vị
Chân Vũ Thang Hợp Lý Trung Thang
Châu Sa An Thần Hoàn
Chế Điến Phương
Chế Đới Hợp Tễ
Chế Đường Phương
Chí Bảo Đơn
Chí Bảo Đơn I2
Chí Bảo Đơn Ii
Chí Bảo Đơn Iii
Chỉ Cam Tán
Chi Cầm Thang
Chỉ Cánh Nhị Trần Gia Vị Thang
Chỉ Cát Sài Hồ Thang
Chỉ Cát Thang
Chích Cam Thảo Thang
Chích Cam Thảo Thang
Chỉ Đạn Hoàn
Chi Địa Thang
Chỉ Diên Thang
Chỉ Di Tán
Chỉ Đới Phương
Chi Du Hoàn
Chỉ Dưỡng Tiêu Đạo Ẩm
ChiẾt Trung Ẩm
Chỉ Hãn Tán
Chỉ Hãn Tán Ii
Chỉ Hãn Tán Iii
Chỉ Hãn Tán Iv
Chí Huyền Đơn
Chỉ Huyết Ẩm
Chỉ Huyết Dược
Chỉ Huyết Hắc Như Nhung Điểm
Chỉ Huyết Tán
Chỉ Huyết Thang
Chỉ Huyết Thang
Chỉ Khát Nhuận Táo Thang Ii
Chỉ Khát Thánh Hiệu Tán
Chỉ Khát Tứ Vật Thang
Chi Khoáng Cao
Chỉ Khung Tán
Chỉ Kinh Tán
Chỉ Kinh Tán Ii
Chỉ Kinh Tán Iii
Chỉ Lệ Bổ Can Tán

Chỉ Liên Đạo Trệ Thang
Chi Liên Thanh Nhiệt Thang
Chỉ Lỵ Thang
Chỉ Ma Tiêu Đờm Ẩm
Chi Mật Tửu
Chỉ Mê Phục Linh Hoàn
Chỉ Mê Phục Linh Hoàn Ii
Chỉ Mễ Thang
Chỉ Nghịch Thang
Chỉ Ngược Đơn
Chí Nhân Đơn
Chính Cốt Đơn
Chính Cốt Khổ Tửu Cao
Chính Cốt Tử Kim Đơn
Chính Dương Đơn
Chính Dương Hoàn
Chính Dương Tán
Chính Dương Tán Ii
Chính Khí Hoàn
Chính Khí Hoàn Ii
Chính Khí Tán
Chính Khí Tán Ii
Chính Khí Tán Iii
Chính Khí Tân Lang Thang
Chính Khí Thang
Chính Khí Thang Ii
Chính Khí Thiên Hương Thang
Chính Luật Thang
Chính Nguyên Đơn
Chính Nguyên Đơn Ii
Chính Nguyên Tán
Chính Nguyên Tán Ii
Chính Nguyên Thang
Chính Nguyên Tiêu Tích Tán
Chính Nhất Đơn
Chính Phòng Phong Ẩm
Chính Sài Hồ Ẩm
Chính Thiệt Tán
Chính Thiệt Tán Ii
Chỉ Nục Ẩm
Chỉ Nục Tán
Chỉ Phác Đại hoàng Thang
Chỉ Quất Thang
Chỉ Súc Nhị Trần Thang

Chí Thánh Đơn
Chí Thánh Hoàn
Chí Thánh Minh Tâm Đơn
Chỉ Thấu Hoàn
Chỉ Thấu Tán
Chỉ Thấu Tán Ii
Chỉ Thấu Thang Gia Giảm
Chỉ Thống Can Đởm Kinh Thang
Chỉ Thống Đương quy Thang
Chỉ Thống Hoàn
Chỉ Thống Hoàn Ii
Chỉ Thống Một Dược Tán
Chỉ Thống Như Thần Thang
Chỉ Thống Sinh Cơ Hoàn
Chỉ Thống Tán
Chỉ Thống Tán Ii
Chỉ Thổ Tốc Hiệu Thang
Chỉ Thực Bán Hạ Thang
Chỉ Thực Bán Hạ Thang Ii
Chỉ Thực Binh Lang Hoàn
Chỉ Thực Bình Vị Tán
Chỉ Thực Cầm Liên Thang
Chỉ Thực Đại hoàng Thang
Chỉ Thực Đại hoàng Thang Ii
Chỉ Thực Đại hoàng Thang Iii
Chỉ Thực Đạo Trệ Hoàn
Chỉ Thực Đạo Trệ Thang
Chỉ Thực Lý Trung Hoàn

Chỉ Thực Phỉ Bạch Quế chi Thang
Chỉ Thực Thang
Chỉ Thực Thang Ii
Chỉ Thực Thang Iii
Chỉ Thực Thang Iii2
Chỉ Thực Thược Dược Tán
Chỉ Thực Tiêu Bỉ Hoàn
Chỉ Thực Tiêu Dao Thang
Chỉ Truật Đạo Trệ Hoàn
Chỉ Truật Hoàn
Chỉ Truật Thang
Chỉ Truật Thang Gia Vị
Chi Tử Bá Bì Thang
Chi Tử Cam Thảo Xị Thang
Chi Tử Can khương Thang
Chi Tử Cổ Thang
Chi Tử Đại hoàng Thang
Chi Tử Đại hoàng Thang Gia Vị
Chi Tử Đại hoàng Thang Gia Vị Ii
Chi Tử Đại Thanh Thang
Chi Tử Hậu Phác Thang
Chi Tử Hoàn
Chi Tử Hoàng Cầm Thang
Chi Tử Kim Hoa Hoàn
Chi Tử Lục Hợp Thang
Chi Tử Nghiệt Bì Thang
Chi Tử Nhân Tán
Chi Tử Nhân Tán Ii
Chi Tử Nhân Tán Iii
Chi Tử Nhân Thang
Chi Tử Nhân Thang Ii
Chi Tử Nhân Thang Iii
Chi Tử Nhân Thang Iv
Chi Tử Nhân Thang V
Chi Tử Nhân Thang V2
Chi Tử Phục Linh Thang
Chi Tử Sinh Khương Xị Thang
Chi Tử Tán
Chi Tử Thang
Chi Tử Thang Ii
Chi Tử Thang Iii
Chi Tử Thắng Kỳ Tán
Chi Tử Thăng Ma Tán
Chi Tử Thăng Ma Thang
Chi Tử Thanh Can Tán
Chi Tử Thanh Can Tán Ii
Chi Tử Thanh Can Thang
Chi Tử Thanh Can Thang Ii
Chi Tử Trúc Nhự Thang
Chi Tử Trúc Nhự Thang Ii
Chỉ Xác Chử Tán
Chỉ Xác Đan Sâm Tửu
Chi Tử Xị Thang 
Chi Tử Xị Thang Gia Vị
Chi Tử Xị Thang Gia Vị Ii
Chi Tử Xương Bồ Thang
Chi Tử Xương Kim Thang
Chỉ Xác Hoàn
Chỉ Xác Hoàn Ii
Chỉ Xác Hoàn Ii2
Chỉ Xác Hoàn Iii
Chỉ Xác Hoàn Iv
Chỉ Xác Phòng Phong Hoàn
Chỉ Xác Sấu Thai Tán
Chỉ Xác Sơ Can Tán
Chỉ Xác Tán
Chỉ Xác Tần Cửu Tửu
Chỉ Xác Tán Ii
Chỉ Xác Tán Iii
Chỉ Xác Tán Iv
Chỉ Xác Thang
Chỉ Xác Thang I2
Chỉ Xác Thang Ii
Chi Xị Chỉ Hoàng Thang
Chi Xị Chỉ Thực Thang
Chi Xị Sinh Khương Thang
Chi Xị Tán
Chi Xị Tề Thái Thang
Chi Xị Thang
Chu Bảo Đơn
Chú Cảnh Hoàn Gia Giảm
Chu Can Tán
Chu Công Bách Tuế Tửu
Chửng Âm Lý Lao Thang
Chửng Dương Lý Lao Thang
Chủng Ngọc Tửu
Chưng Nhãn NhẤt Phương
Chung Nhũ Bổ Phế Thang
Chung Nhũ Hoàn
Chung Nhũ Hoàn I2
Chung Nhũ Hoàn I3
Chung Nhũ Hoàn Ii
Chung Nhũ Tán
Chung Nhũ Tán Ii
Chung Nhũ Thang
Chung Nhũ Tửu
Chủng Tử Phương
Chương Cốt Hoàn
Chu Phách Tán
Chu Sa An Thần Hoàn
Chu Sa An Thần Hoàn Ii
Chu Sa An Thần Hoàn Iii
Chu Sa Hoàn
Chu Sa Hoàn Gia Giảm
Chu Sa Hoàn Ii
Chu Sa Liên Tâm Tán
Chu Sa Lô Hội Hoàn
Chu Sa Tán
Chu Sa Thần Hiệu Hoàn
Chu Sa Tiễn
Chu Sa Tiêu Đờm ẩm
Chu Thị Hồi Sinh Đơn
Chử Thực Hoàn
Chử Thực Trợ Dương Tửu
Chu Tức Thang
Chu Xa Hoàn
Chu Xa Thần Hữu Hoàn
Chuyển Bào Pháp
Chuyển Khí Thang
Chuyển Kinh Hoàn
Chuyển Quyết An Sản Thang
Chuyển Thiên Thang
Chuyển Thiệt Cao
Chuyển Vị Thang
Chuyển Xỉ Tán

Cổ Am Tâm Thận Hoàn
Cố Âm Tiễn
Cổ Bái Tán
Cố Bản Chỉ Băng Thang
Cố Bản Chỉ Di Thang
Cố Bản Địa Hoàng Tửu
Cố Bản Dưỡng Vinh Thang
Cố Bản Hoàn
Cố Bản Hoàn Tinh Hoàn
Cố Bản Khái Suyễn Hoàn
Cố Bản Nhĩ Thông Hoàn
Cố Bản Thập Bổ Hoàn
Cố Bản Tỏa Tinh Đơn
Cố Bản Tỏa Tinh Hoàn
Cố Bào Thang
Cố Bộ Thang
Cố Bộ Thang Ii
Cố Bộ Thang Iii
Cốc Đản Hoàn
Cố Chân Ẩm Tử
Cố Chân Đơn
Cố Chân Hoàn
Cố Chân Hoàn Ii
Cố Chân Hoàn Iii
Cố Chân Hoàn Iv
Cố Chân Tán
Cố Chân Thang
Cố Chân Thang I 2
Cố Chân Thang Ii
Cố Chân Thang Iii
Cố Chỉ Sa Tán
Cổ Chứng Thần Hiệu Tán
Cốc Tinh Thảo Thang
Cổ Đình Táo Tán
Cổ Đỗ Tục Hoàn
Cố Dương Đơn
Cố Dương Hoàn
Cổ Hắc Thần Tán
Cố Hạ Hoàn
Cố Hạ Hoàn Ii
Cố Huyết Thang
Cố Khí Điền Tinh Thang
Cố Khí Hoàn
Cố Khí Hóa Ứ Thang
Cố Khí Thang
Cổ Khung Quy Thang
Cổ Khung Quy Thang Ii
Cổ Khương Phụ Thang
Cố Kinh Chủng Tử Phương
Cố Kinh Hoàn
Cố Kinh Hoàn Ii
Cố Kinh Hoàn Iii
Cố Kinh Hoàn Iv
Cổ Kinh Quy Thang
Cố Mẫu Lý Tạng Thang
Cốm Bổ Tỳ
Côn Bố Tán
Côn Bố Tán Ii
Côn Bố Thạch Liên Thang
Cổn Đờm Định Giản Thang
Cổn Đờm Hoàn
Cổn Đờm Hoàn Ii
Cổn Đờm Hoàn Iii
Công Lao Hoàn
Công Tê Tán
Công Tích Hoàn
Công Ứ Định Phong Tán
Cố Nguyên Đơn
Cố Nguyên Hoàn
Cố Nguyên Thang
Cố Phao Hoàn
Cố Phao Hoàn Ii
Cố Phao Phương
Cố Phao Phương
Cố Phù Hoàn
Cố Phù Hoàn Ii
Cố Phù Phương
Cố Phù Thang
Cố Phù Thang Gia Giảm
Cố Phù Thang Ii
Cổ Quy Hoàn
Cổ Quy Hoàn Ii
Cổ Quy Kỳ Thang
Cốt Bổ Hoàn
Cốt Chất Tăng Sinh Hoàn
Cốt Chiết Ngoại Sát Thương
Cốt Chiết Ngoại Sát Thương Ii
Cốt Chiết Nội Phục Phương
Cố Thai Ẩm
Cố Thai Hoàn
Cố Thai Thang
Cố Thai Tiễn
Cố Thai Tiễn Ii
Cố Thận Bảo Thai Ẩm
Cố Thể Thang
Cố Thị Bát Trấp Ẩm
Cố Thị Bát Trấp Ẩm Ii
Cố Thị Gia Giảm Kỷ Cúc Địa Hoàng Hoàn
Cổ Thương Kinh Thang
Cổ Thương Phòng Thang
Cố Tinh Hoàn
Cố Tinh Hoàn I2
Cố Tinh Hoàn Ii
Cố Tinh Hoàn Iii
Cố Trường Hoàn
Cổ Trướng Hoàn
Cố Trường Hoàn Ii
Cố Trường Hoàn Ii2
Cố Trường Hoàn Ii3
Cố Trường Hoàn Iii
Cố Trường Hoàn Iv
Cố Trường Hoàn V
Cố Trường Tán
Cố Trường Thang
Cổ Trướng Thang
Cốt Thích Hoàn
Cốt Thích Phiến
Cốt Thống Trật Đả Dược Tửu
Cốt Toái Bổ Hoàn
Cốt Toái Bổ Tán
Cố Tỳ Hòa Trung Tán
Cố Tỳ Hóa Trung Tán Ii
Cơ ủy Tán
Cố Xỉ Bạch Ngọc Cao
Cố Xỉ Cao
Cố Xỉ Tán
Cố Xỉ Tán Ii
Cố Xung Thang
Cố Yêu Tửu
Cử Ban Thang
Cúc Hoa Cam Thảo Thang
Cúc Hoa Tán
Cúc Hoa Tán Ii
Cúc Hoa Tán Iii
Cúc Hoa Tán Iv
Cúc Hoa Thang
Cúc Hoa Thanh Táo Thang
Cúc Hoa Thông Thánh Tán
Cúc Hoa Trà Điều Tán
Cúc Kỷ Điều Nguyên Tửu
Cúc Lam Ẩm
Cúc Minh Tán
Cục Phương Hắc Thần Tán
Cục Phương Thần Truật Tán
Cục Phương Thất Khí Thang
Cù mạch Ẩm
Cù mạch Ẩm Ii
Cù mạch Ẩm Tử
Cù mạch Ẩm Tử Ii
Cù mạch Thang
Cù mạch Thang Ii
Củng Đê Hoàn
Củng Đê Thang Gia Giảm
Cung Ngoại Dựng Nhất Hiệu
Cung Ngoại Dựng Nhị Hiệu
Cung Trung Thập Nhị Vị Phương
Cử Nguyên Tiễn
Cử Nguyên Tiễn Gia Vị
Cương Tằm Ích Khí Thang
Cương Tằm Tán
Cuồng Tỉnh Thang
Cường Vị Thang
Cử Thai Tứ Vật Thang
Cự Thắng Tử Tửu
Cứu Âm Bảo Nguyên Thang
Cứu Âm Dương Phương
Cứu Âm Lý Lao Thang
Cứu Âm Tiếp Dương Thang
Cứu Bại Cầu Sinh Thang
Cứu Bại Tán
Cửu Báu Sâm Tô Ẩm
Cửu Bồ Đại hoàng Thang
Cứu Cấp Hy Diên Tán
Cửu Đản Tần Vương Tán
Cứu Dương Lý Lao Thang
Cứu Dương Thang
Cứu Dương Thang Ii
Cứu Hãn Hồi Sinh Thang
Cứu Hoàn Thang
Cửu Hoạt Mộng Di Phương
Cửu Khí Đơn
Cửu Khí Hoàn
Cứu Khổ Đơn
Cứu Lao Bổ Cốt Thang
Cửu Long Bại Độc Hoàn
Cửu Long Đơn
Cửu Long Đơn Ii
Cửu Long Hoàn
Cửu Long Hoàn Ii
Cửu Long Hoàn Iii
Cửu Lỵ Phương
Cửu Lỵ Thần Đơn
Cửu Mật Tiễn
Cứu Mẫu Đơn
Cứu Não Thang
Cứu Nghịch Tán
Cứu Nghịch Thang
Cứu Nghịch Thang Ii
Cửu Ngược Toàn Tiêu Phương
Cửu Nhất Đơn
Cứu Phủ Hồi Dương Thang
Cứu Sản Chỉ Kinh Thang
Cửu Tả Hồi Xuân Thang
Cứu Tâm Thần Đơn
Cứu Thoát Hoạt Mẫu Thang
Cứu Thoát Phương
Cửu Thống Hoàn
Cứu Thổ Thang
Cửu Thực Tán
Cửu Thực Thang
Cửu Tiên Đơn
Cửu Tiên Đơn Ii
Cửu Tiên Tán
Cửu Tiên Tán Ii
Cửu Tiên Tán Iii
Cứu Tổn An Thai Thang
Cửu Tử Cố Yêu Tửu
Cửu Tử Hoàn
Cửu Tử Hoàn
Cửu Tử Hồi Xuân Thang
Cứu Tướng Thang
Cứu Tuyệt Thang
Cửu Vị Bàn Thông Tán
Cửu Vị Địa Hoàng Hoàn
Cửu Vị Dị Công Tán
Cửu Vị Giải Độc Tán
Cửu Vị Khương Hoạt Thang
Cửu Vị Khương Hoạt Thang Ii
Cửu Vị Lô Hội Hoàn
Cửu Vị Lô Hội Hoàn Ii
Cửu Vị Lô Hội Hoàn Iii
Cửu Vị Lý Trung Thang
Cửu Vị Tế Sinh Hoàn
Cửu Vị Thuận Khí Ẩm
Cứu Vong Tán
Cửu Vị Khương Hoạt Thang

  Thaythuoccuaban.com tổng hợp

****************************

Tham khảo ý kiến thầy thuốc

Thần dược cho người đột quỵ

Thực phẩm cho người tiểu đường

DANH SÁCH CÁC BÀI THUỐC

Bài thuốc vần A

Bài thuốc vần B

Bài thuốc vần C

Bài thuốc vần D

Bài thuốc vần Đ

Bài thuốc vần G

Bài thuốc vần H

Bài thuốc vần I

Bài thuốc vần P

Bài thuốc vần Q

 

Bài thuốc vần K

Bài thuốc vần L

Bài thuốc vần M

Bài thuốc vần N

Bài thuốc vần O

Bài thuốc vần S

Bài thuốc vần U

Bài thuốc vần V

Bài thuốc vần X

Bài thuốc vần Y

 

Thông tin trên Website :www.thaythuoccuaban.comchỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.

. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH