BẢNG TRA BÀI THUỐC VẦN K

Kê Can Chúc
Kê Can Hoàn
Kê Can Tán
Kê Can Tán Bí Phương
Kê Can Tán II
Kê Can Tán IIi
Kê Đầu Hoàn
Kê Hương Thang
Kê Minh Tán
Kê Minh Tán Gia Phục Linh
Kê Minh Tán II
Kê Nhục Tiễn Hoàn
Kê Nội Kim Tán
Kê Nội Kim Táni
Kê Tâm Đơn
Kê Tâm Đơn I
Kết Độc Cao
Kê Độc Tử Kiếm Đơn
Kê Thạch Côn Tảo Thang
Kê Thạch Phương Gia Vị
Kê Thạch Tán
Kê Thạch Tiêu Giải Tán
Kê Thái Thang
Kê Thị Bạch Tán
Kê Thị Bach Tán I
Kê Thiệt Hương Tán
Kê Thiệt Hương Tán II
Kê Thỉ Phàn Hoàn
Kê Tô Tán
Kê Tô Tán I
Kê Tô Tán Gia Giảm
Kê Tô Tán II
Kê Tô Xuy Hầu Tán
Kê Trường Tán
Kê Trường Tán I
Kê Trường Tán II
Kê Trường Tán III
Kê Trường Tán IV
Kê Tử Thang
Kê Uất Hồng Thược Thang
Khai Cách Tán
Khai Cam Tán
Khai Cốt Thiên Khim Bất Dịch Thang
Khai Cung Hoàn
Khai Đờm ẩm
Khai Hạp Thang
Khai Huyết Phương
Khai Kết Chỉ Thực Hoàn
Khai Kết Chỉ Thực Hoàn I
Khai Kết Hóa Đờm Thang
Khai Kết Tán
Khai Kết Tiêu Đờm Thang
Khai Mê Đơn
Khai Mê Tán
Khai Quan Tán
Khai Quan Tán I
Khai Quan Tán II
Khai Quán Tán IIi
Khai Quan Tán Iv
Khai Quan Tán V
Khai Quan Thần ứng Tán
Khai Suyễn Bình Thang
Khai Suyễn Chỉ Huyết Thang
Khai Suyễn Phương
Khai Tâm Cửu Vị Thang
Khai Tâm Hoàn
Khai Tỳ Thang
Khải Tuấn Thang
Khai Tỳ Hoàn
Khai Tỳ Hoàn I
Khai Tỳ Tán
Khai Tỳ Tán I
Khai Uất Chinh Nguyên Tán
Khai Uất Chủng Ngoc Thang
Khai Uất Nhị Trần Thang
Khai Uất Tiểu Trường Thang
Khai Uất Tứ Vật Thang
Khai Vị Cao
Khai Vị Kiện Ty Hoàn
Khai Vị Lợi Cách Hoàn
Khai Xị Tán
Kha Khôi Tán
Kha Lê Hoàn
Kha Lê Lạc Hoàn
Kha Lê Lạc Hoàn I
Kha Lê Lạc Hoàn II
Kha Lê Lạc Hoàn IIi
Kha Lê Lạc Tán
Khảm Cung Định Tử
Khảm Ly Hoàn
Khảm Ly Hoàn II
Khảm Ly Ký Tế Hoàn
Khảm Ly Lương Bổ Thang
Kháng Bạch Cầu Hợp Tễ
Kháng Cảm Nhiễm Hợp Tễ
Kháng Chuyển Âm Phương
Kháng Khuẩn Thang
Kháng Nguyên Thang
Kháng Nham Ích Cân Thang
Kháng Phong Thấp Thang
Kháng Tâm Suy Phương
Kha Tử ẩm
Kha Tử Bì Tán
Kha Tử Cầm Cát Thang
Kha Tử Khôi Tán
Kha Tử Tán
Kha Tử Tán II
Kha Tử Tán IIi
Kha Tử Tán Iv
Kha Tử Thang
Kha Tử Thanh Âm Thang
Kha Tử Thanh Đại hoàng
Khẩu Sang Phương
Khí Bảo Hoàn
Khiếm Thực Liên Tử Cố Tinh Đơn
Khiên Chính Tán
Khiên Chính Tán Gia Vị
Khiên ngưu Thang
Khí Hanh Hoàn
Khí Huyết Song Bổ Thang
Khí Lâm Thang
Khinh Cốt Đơn
Khing Hoàng Tán
Khí Uất Thang
Khoái Ban Thang
Khoái Ban Việt Tỳ Thang
Khoai Cách Tiêu Thực Hoàn
Khoaái Tỳ Hoàn
Khoan Cách Hoàn
Khoan Cách Lợi Phù Thang
Khoan Can Cứu Chí Thang
Khoan Đới Thang
Khoản Đông Hoa Tán
Khoản Đông Hoa Thang
Khoản Đông Hoa Tiễn
Khoản Đông Ngũ Vị Thang
Khoan Đông Tiễn
Khoan Khí Âm
Khoan Khí Thang
Khoan Nhiệt ẩm
Khoan Tâm Hoàn
Khoang Trung Hoàn
Khoan Trung Tán
Khoan Trung Thang
Khoang Trung Thang II
Khoan Trung Thừa Khí Thang
Khoang Trường Hoàn
Khoát Đờm Định Cường Thang
Khoát Đờm Hoàn
Khoát Đờm Thang
Khởi Bế Thang
Khởi Dương Thang
Khởi Trí Thang
Khởi ủy Thang
Khổ Luyện Hoàn
Khống Diện Đơn
Khống Diện Đơn Gia Vị
Khống Diện Đơn II
Khống Diện Tán
Khống Diện Thang
Khống Đờm Hoàn
Khống Đờm Tán
Khổ sâm Bồ Hoàng Thang
Khổ sâm Hoàn
Khổ sâm Hoàn II
Khổ sâm Hồng Đẳng Thang
Khổ sâm Nhị Bạch Thang
Khổ sâm Song Thảo Thang
Khổ sâm Thang
Khổ sâm Thang II
Khổ sâm Thang IIi
Khổ sâm Thang IIi
Khổ Tán
Khổ Tân Hàn Giáng Thang
Khổ Trí Tán
Khổ Trường Tán
Khu Đàm Bảo Thoát Thang
Khu Dịch Trung Phục Phương
Khu Diện Hoàn
Khu Diện Thang
Khu Đờm Hoàn
Khu Đờm Hoàn I
Khu Đờm Hoàn II
Khu Hội Chỉ Thông Thang
Khu Huyết Tứ Vật Thang
Khu Linh Hoàn
Khing Bì Tán
Khung Cát Thang
Khung Chỉ Hương Tô Tán
Khng Chỉ Hương Tô Tán
Khung Chỉ Tán
Khung Chỉ Tán I
Khung Cùng Bố Trung Thang
Khung Cùng Thang
Khung Cùng Thang I
Khung Cùng Thang II
Khung Cùng Thang IIi
Khung Hạ Thang
Khung Hoàng Tán
Khung Hoàng Tán I
Khung Hoàng Tán II
Khung Hoàng Thang
Khung Hoàng Thang II
Khung Hoàng Thang IIi
Khung Khương Thang
Khung Ô Tán
Khung Phác Hoàn
Khung Phù ẩm
Khung Phù Tán
Khung Quy ẩm
Khung Quy Bổ Huyết Thang
Khung Quy Bổ Trung Thang
Khung Quy Diệu Huyết ẩm
Khung Quy Dưỡng Vinh Thang
Khung Quy Giao Ngải Thang
Khung Quy Giao Ngải Thang I
Khung Quy Gia Thược Dược Thang
Khung Quy Hắc Thần Tán
Khung Quy Hoàn
Khung Quy Huấn Phục Phương
Khung Quy Miết Giáp ẩm
Khung Quy Miết Giáp ẩm I
Khung Quy Minh Mục Hoàn
Khung Quy Giao Ngải Thang
Khung Quy Giao Ngải Thang I
Khung Quy Tả Can Thang
Khung Quy Tả Tâm Thang
Khung Quy Thang
Khung Quy Thang Gia Màn Kinh
Khung Quy Thang Gia Vị
Khung Quy Thang II
Khung Quy Thang IIi
Khung Quy Thang Iv
Khug Quy Thang V
Khung Quy Thược Dược Thang
Khung Tán Đạo Đờm Thang
Khung Tân Tán
Khung Tân Thang
Khung Tân Thang I
Khung Tân Thang II
Khung Tế Hoàn
Khung Thiên Ma Hoàn
Khung Thực Tán
Khung Tô ẩm
Khung Tô Tán
Khung Tô Tán I
Khung Tô Tán II
Khung Truật Đơn
Khung Truật Giáng Huyền Thang
Khung Truật Hoàn
Khung Truật Tán
Khung Truật Thang
Khung Truật Thang I
Khung Truật Thang II
Khu Ngược ẩm Tử
Khu Nhiệt Định Cường Thang
Khước Lão Thung Dung Hoàn
Khương Bàng Bồ Bạc Thang
Khương Cầm Sơ Can Thang
Khương Cầm Tứ Vật Thang
Khương Cúc Tán
Khương Hoạt Bạch Chỉ Tán
Khương Hoạt Cứu Khổ Thang
Khương Hoạt Đạo Trệ Thang
Khương Hoath Đương quy Tán
Khương Hoạt Đương quy Thang
Khương Hoạt Đương quy Thang I
Khương Hoạt Dũ Phương Thang
Khương Hoạt Giáng ế Thang
Khương Hoạt Hắc Phụ Thang
Khương Hoạt Hoàng Cầm Thang
Khương Hoạt Khung Cao Thang
Khương Hoạt Liên Kiều Thang
Khương Hoạt Liên Kiều Túc Mệnh Thang
Khương Hoạt Nhũ Hương Thang
Khương Hoạt Phòng Phong Thang
Khương Hoạt Phong Phong Thang I
Khương Hoạt Phụ Tử Tán
Khương Hoạt Phụ Tử Thang
Khương Hoạt Phụ Tử Thang I
Khương Hoạt Tán
Khương Hoạt Tán I
Khương Hoạt Tán II
Khương Hoạt Tán III
Khương Hoạt Tán Uất Thang
Khương Hoạt Tán V
Khương Hoạt Tán VI
Khương Hoạt Tán VII
Khương Hoạt Tán VIII
Khương Hoạt Tán IX
Khương Hoạt Thang
Khương Hoạt Thang I
Khương Hoạt Thang II
Khương Hoạt Thang III
Khương Hoạt Thang Iv
Khương Hoạt Thang V
Khương Hoạt Phong Thăng Thang
Khương Hoạt Thắng Thấp Thang
Khương Hoạt Thắng Thấp Thang Gia Vị
Khương Hoạt Thắng Thấp Thang Gia Vị I
Khương Hoạt Thắng Thấp Thang II
Khương Hoạt Thắng Thấp Thang III
Khương Hoạt Thắng Thấp Thang IV
Khương Hoạt Thoái ế Hoàn
Khương Hoạt Thoái ế Hoàn I
Khương Hoạt Thoái ế Thang
Khương Hoạt Thoái ế Thang II
Khương Hoạt Trừ Thấp Thang
Khương Hoạt Tục Đoạn Thang
Khương Hoạt Xung Hòa Thang
Khương Hoạt Xung Hòa Thang II
Khương Khúc Thang
Khương Tô ẩm
Khương Phàn Tán
Khương Phàn Thang
Khương Phụ Thang
Khương Phụ Thang I
Khương Phụ Thang II
Khương Phụ Thang IIi
Khương Phị Thang Iv
Khương Quất Tán
Khương Quế Đại Thuận Thang
Khương Quế Hoàn
Khương Quế Hoàn I
Khương Quế Nhị Trần Thang
Khương Quế Thang
Khương Quế Thang I
Khương Quế Thang II
Khương Quế Tứ Vật Thang
Khương Trà Tán
Khương Trà Thang
Khương Truật Nhị Trần Thang
Khu Phong Chí Bảo Đơn
Khu Phong Chỉ Dương Thang
Khu Phong Chí Thất Đơn
Khu Phong Đạo Đờm Thang
Khu Phong Địa Hoàng Hoàn
Khu Phong Định Chí Thang
Khu Phong Giải Độc Tán Thang
Khu Phong Giải Độc Tán
Khu Phong Hoàn
Khu Phong Hoạt Lạc Cao
Khu Phong Lợi Thấp Lợi Huyết Cốt Phương
Khu Phong Minh Mục Pháp
Khu Phong Minh Mục Pháp I
Khu Phong Tán
Khu Phong Tán I
Khu Phong Tán II
Khu Phong Tán Nhiệt ẩm Tử
Khu Phong Thanh Thương Tán
Khu Phong Thanh Thương Tây Dược Phương
Khu Phong Thông Lạc Phúc Phương
Khu Phong Trừ Thấp Thang
Khứ Quyết Thang
Khứ Tà Thang
Khứ ứ An Thần Thang
Khứ ứ Chỉ Huyết Thang
Khứ ứ Định Thống Thang
Khuyech Thanh ẩm
Kiện Bổ Cường Cân Thang
Kiện Bổ Hoàn
Kiện Bộ Hổ Hoàn
Kiện Cân Thang
Kiện Cố Hoàn
Kiện Cố Thang
Kiện Cố Tán
Kiện Dương Thang
Kiện Linh Thang
Kiện Tâm Hoàn
Kiện Thận Thang
Kiện Thống Phương
Kiện Trung Đơn
Kiện Trung Hoàn
Kiện Trung Hoàn I
Kiện Trung Thang
Kiện Trung Thang I
Kiện Trung Thang II
Kiện Trường Đơn
Kiện Trường Thang
Kiện Tỳ Bổ Cân Thang Gia Vị
Kiện Tỳ Bổ Thận Thang
Kiện Tỳ Chỉ Tả Thang
Kiện Tù Dương Vị Thang
Kiện Tỳ Hóa Đởm Thang
Kiện Tỳ Hóa Đờm Thang I
Kiện Ty Hoàn
Kiện Tỳ Hoàn I
Kiện Tỳ Hoàn II
Kiện Tỳ Hóa Thực Tán Khí Thang
Kiện Tỳ Hoạt Huyết Thang
Kiện Tỳ Hòa Vị Thang
Kiện Tyỳ Ích Khí Thang
Kiện Tỳ Lợi Thủy Sinh Hóa Thang
Kiện Tỳ Lý Khí Hợp Tễ
Kiện Tỳ Nhu Can Thang
Kiện Tỳ Nhuyễn Can Thang
Kiện Tỳ Phân Tiêu Thang
Kiện Tỳ Phân Tiêu Thang I
Kiện Tỳ Tán
Kiện Tỳ Tán I
Kiện Tỳ Thấm Thấp ẩm
Kiện Tỳ Thang
Kiện Tỳ Tử Sinh Hoàn
Kiện Vị Hoàn
Kiếp Lao Tán
Kiệt Thanh Hoàn
Kim Anh Cao
Kim Anh Tử Đường Tương
Kim Bạc Trấn Tâm Hoàn
Kim Bạc Trấn Tâm Hoàn I
Kim Bất Hoán Chính Khí Tán
Kim Bất Hoán Tán
Kim Bất Phương
Kim Chu ẩm
Kim Chu Đơn
Kim Dịch Đơn
Kim Hải Bài Thạch Thang
Kim Hòa Hoãn
Kim Hòa Hoãn I
Kim Hoàng Tán
Kim Hoàng Tán I
Kim Hòa Tán
Kim Hòa Tán I
Kim Hòa Tán II
Kim Hòa Thang
Kim Liên Chung Tử Đơn
Kim Linh Hoàng Bá Tán
Kim Linh Tán
Kim Linh Tử Tán
Kim Lộ Tán
Kim Lục Phương
Kim Minh Tán
Kim Ngân Giải Độc Thang
Kim Ngân Hoa Tán
Kim Ngân Thang
Kim Ngư Phương
Kim Nha Cốt Phương
Kim Nhaân Độc Thanh Tán
Kim Nhất Phương
Kim Nhị Phương
Kim Ô Tán
Kim Phàn Hoàn
Kim Phát Thảo Tán
Kim Phát Thảo Tán I
Kinh Qua Hoàn
Kim Qua Hoàn I
Kim Quý Thận Khí Hoàn
Kim Sa Đơn
Kim Sa Tán
Kim Sa Tán I
Kim Tâm Phương
Kim Táo Tán
Kim Thất Phương
Kim Thiêm Tán
Kim Thuyền Hoàn
Kim Thuyền Tán
Kim Thủy Hòa Đởm Hoàn
Kim Thủy Lục Quân Tiễn
Kim Thủy Lương Tử Thang
Kim Tiền Thang
Kim Tinh Hoàn
Kim Tọa Chính Nguyên Đơn
Kim Tọa Chính Nguyên Đơn I
Kin Tọa Chụy Tán
Kim Tọa Cốt Tinh Hoàn
Kim Tọa Đơn
Kim Tọa Đơn
Kinh Tọa Hoàn
Kim Tử Phương
Kim Tử Phương I
Khinh Bồng Tiên Hoàn
Kinh Can Tứ Vật Thang
Kinh Cúc Tán
Kinh Giới ẩm
Kinh Giớ Hoắc Hương Thang
Kinh Giới Hoàn
Kinh Giới Liên Kiều Thang
Kinh Giới Tán
Kinh Giới Thạch Cao Thang
Kinh Giới Thang
Kinh Nghiệm Trị Đản Phương
Kinh Phong Bại Độc
Kinh Phong Bại Độc Tán
King Phong Bại Độc Tán I
Kinh Phong Bại Độc Thang Gia Giảm
Kinh Phong Giải Biểu Thang
Kinh Phong Tán
Kinh Phong Thang
Kinh Phong Tứ Vật Thang Gia Giảm
Kinh Âm Lục Dương Thận Thang
Kỷ Cúc Địa Hoàng Hoàn
Kỷ Cúc Địa Hoàng Thang Gia Giảm
Kỷ Cúc Địa Hoàn Hoàng
Kỷ Hiệu Hoàn
Kỷ Kỳ Ô Quế Thang
Kỷ Kỳ Thổ Địa Thang
Kỳ Mệnh Đơn
Kỳ Phù Sinh Mạch Tán
Kỳ Phù Thang
Kỳ Quế Ngũ Vật Thang Gia Vị
Kỳ Quy Thang
Kỳ Sinh ẩm
Kỳ Sinh Phòng Phong Thang
Kỳ Sinh Tán
Kỳ Sinh Tán I
Kỳ Sinh Tán II
Kỳ Sinh Thang
Kỳ Sinh Thang Gia Giảm
Kỳ Sinh Thang I
Kỳ Tế Cố Chân Đơn
Ký Tế Giải Độc Thang
Ký Tế Giải Độc Hoàn
Kỳ Thụ Hoắc Hương Hoàn
Kỳ Thược Quế Tửu Thang
Kỷ Tiêu Lịch Hoàng Hoàn
Kỳ Vật Quế chi Thang

  Thaythuoccuaban.com tổng hợp

****************************

Tham khảo ý kiến thầy thuốc

Thần dược cho người đột quỵ

Thực phẩm cho người tiểu đường

DANH SÁCH CÁC BÀI THUỐC

Bài thuốc vần A

Bài thuốc vần B

Bài thuốc vần C

Bài thuốc vần D

Bài thuốc vần Đ

Bài thuốc vần G

Bài thuốc vần H

Bài thuốc vần I

Bài thuốc vần P

Bài thuốc vần Q

 

Bài thuốc vần K

Bài thuốc vần L

Bài thuốc vần M

Bài thuốc vần N

Bài thuốc vần O

Bài thuốc vần S

Bài thuốc vần U

Bài thuốc vần V

Bài thuốc vần X

Bài thuốc vần Y

 

Thông tin trên Website :www.thaythuoccuaban.comchỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.

. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH